Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
49
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.
Dôvodom návrhu na skrátené legislatívne konanie je aj zabezpečenie ústavou garantovaných práv a slobôd v zmysle Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. V tomto prípade v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov de lege lata sa upravuje povinnosť zdravotných poisťovní poskytovať údaje potrebné na vydávanie preukazov poistenca Národnému centru zdravotníckych informácií od 1. 5. 2016 a následné vyhotovovanie preukazov poistenca s elektronickým čipom Národným centrom zdravotníckych informácií a ukončuje sa oprávnenosť vydávania zdravotných preukazov poistenca zdravotnými poisťovňami, kedy po uvedenom termíne by mohlo dôjsť k ohrozeniu poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
Účelom návrhu zákona je posun termínu o 12 mesiacov vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu o 12 mesiacov povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky osoby z dôvodu prehodnotenia stratégie pokračovania programu eHealth, a to najmä vo vydávaní preukazu poistenca s elektronickým čipom. Na základe odporúčania z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a z dôvodu nedostatočného vlastného financovania vydávania týchto preukazov poistenca a časovej tiesni pri možnom financovaní zo štrukturálnych fondov Európskej únie je potrebné posunúť termín vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom a povinnosť vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky osoby.
Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je spochybnená platnosť dodatkov č. 2 a 3 príslušnej zmluvy o dielo na realizáciu elektronických služieb zdravotníctva. Bude potrebné vypracovať právny audit zmlúv a ich dodatkov a následné určenie ich platnosti, resp. neplatnosti. Pri určení neplatnosti zmlúv, resp. ich dodatkov bude potrebné k vzniknutej situácii zaujať stanovisko. Toto rozhodnutie bude mať za následok výrazný časový posun celého projektu, ktorý bude mať vplyv na plánované termíny spustenia.
Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti, ako aj vzhľadom na snahu predísť aj vzniku značných hospodárskych škôd na strane Slovenskej republiky a tiež na zabezpečenie ústavou garantovaných práv a slobôd, vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.
V Bratislave 25. apríla 2016
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Tomáš Drucker v. r.
minister zdravotníctva Slovenskej republiky