DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu potreby zabezpečenia odborného, administratívneho a personálneho výkonu kompetencií, za ktorých koordináciu a riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície. Návrh zákona predstavuje reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ. Tento cieľ byť dosiahnutý prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície.
S ohľadom na dôležitosť vykonávaných funkcií, ktoré majú byť napĺňané pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície, ako aj v nadväznosti na znenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré počíta s novovytvoreným úradom, sa navrhuje zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Výkon navrhovaných kompetencií vyžaduje, aby tieto boli centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou, nakoľko doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty neumožňuje dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov. Navrhované kompetencie nového ústredného orgánu štátnej správy zabezpečia vhodnejšie prostredie na dosahovanie stanovených cieľov, pod koordinačnou úlohou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Navrhovaná zmena predstavuje centralizáciu výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, ktorá bola doteraz rozdelená medzi viaceré ústredné orgány štátnej správy za účelom efektívneho výkonu týchto kompetencií na národnej úrovni.
Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (v čl. I) je potrebné pristúpiť aj k novelizácii zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Centrálny koordinačný orgán okrem iného plní úlohu a implementuje nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS v platnom znení. Z toho dôvodu je potrebné vzhľadom na zmenu kompetenčného zákona túto zmenu preniesť aj do národného implementačného opatrenia, ktorým je zákon č. 90/2008 Z. z.
Návrh zákona zároveň novelizuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je premietnuť zmeny prijaté návrhom zákona aj do tohto zákona, v dôsledku čoho dochádza k výraznému posilneniu úloh Centrálneho koordinačného orgánu, ktorého úlohy bude plniť novo zriaďovaný ústredný orgán štátnej správy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním fondov Európskej únie. Navrhované zmeny smerujú k naplneniu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde si vláda Slovenskej republika stanovila aj prostredníctvom navrhovaných opatrení zlepšiť implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov a dosahovanie ich výsledkovej orientácie. Zmeny predpokladom na naplnenie cieľa
2
riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Podrobnosti o spôsobe výkonu kompetencií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu obsiahnuté v § 6 ods. 2 písm. i) k) upraví Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schváli vláda Slovenskej republiky. Výkon kompetencií opísaných v § 6 ods. 2 písm. i) k) nemá vplyv na výkon pôsobnosti a kompetencií riadiacich orgánov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.
Ďalšími dôvodmi vypracovania návrhu zákona je potreba zavŕšiť proces presunu agendy ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to presunom agendy poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhujú niektoré úpravy precizujúce právnu úpravu úloh Úradu vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predsedovi vlády Slovenskej republiky, ako aj z hľadiska kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a koordinácie prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Tieto úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky v súčasnosti, keďže implicitne vyplývajú z platnej právnej úpravy.
Tieto časti navrhovanej právnej úpravy súčasťou návrhu zákona z dôvodu legislatívnej hospodárnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: predseda vlády Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie, najmä články 38 44, 162 164, 174 178, 320 až 324, 325 a 349.
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15.mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1255/2011.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a
4
fungovania takýchto zoskupení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS).
2.nelegislatívne akty
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy.
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (2007/435/ES) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV v platnom znení.
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
5
1.rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 46/03, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti EK, [2005]
2. rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) proti EK, [2005]
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
nie je určená
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
nie je určená
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
konanie nebolo začaté
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
návrh zákona nepreberá smernice
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predseda vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:-
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definícia problému
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, s ohľadom na dôležitosť vykonávaných funkcií, ktoré majú byť napĺňané pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Navrhuje sa zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Výkon navrhovaných kompetencií vyžaduje, aby tieto boli centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou, nakoľko doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty neumožňovala dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy za účelom zabezpečenia kvalitného, odborného a účinného výkonu úloh v politickej gescii podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Zároveň je cieľom predkladaného návrhu zákona priniesť konkrétne opatrenia, ktoré vo výslednom stave prinesú lepšie výsledky pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
4.Dotknuté subjekty
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
7
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
....
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Alena Sabelová, PhD., generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády Slovenskej republiky
12.Zdroje
Bezpredmetné
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
...
8
B.Osobitná časť
K čl. I
(zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)
K bodu 1
Navrhuje sa precizovať znenie § 1b, keďže Úrad vlády Slovenskej republiky plnením úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní tieto úlohy aj pre predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý riadi činnosť vlády Slovenskej republiky.
K bodu 2
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci príprav Slovenskej republiky na jej predsedníctvo v Rade došlo k ukončeniu politického cyklu, navrhuje sa aby niektorí bývalí štátni tajomníci ministerstiev, ktorí pôsobili v predchádzajúcom volebnom období, mohli využiť svoju odbornosť získanú pri príprave predmetného predsedníctva aj v bezprostredne nadväzujúcom volebnom období. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje aby tento výnimočný mandát bol len dočasný a súvisel len s úlohami vyplývajúcimi z prípravy na výkon a z výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.
K bodu 3
S ohľadom na cieľ koncentrácie výkonu funkcií v oblasti informatizácie spoločnosti pod novo navrhovaný ústredný orgán štátnej správy sa navrhuje presun kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti a vypustenie z kompetencií Ministerstva financií Slovenskej republiky.
K bodu 4
Keďže agenda ľudských práv prešla na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je potrebné zavŕšiť proces presunu tejto agendy presunom kompetencie poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
K bodu 5
Do sústavy ostatných ústredných orgánov štátnej správy sa navrhuje doplniť nový Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
K bodu 6
Navrhuje sa upraviť personálne riadenie novo navrhovaného ústredného orgánu štátnej správy, pričom vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
9
K bodu 7
Navrhuje sa precizovať § 24 ods. 2, v súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky popri kontrole plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády kontroluje aj plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Na základe odporúčania OECD sa navrhuje, tak ako to bolo v minulosti, doplniť pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky aj o koordináciu prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Podľa návrhov OECD je potrebné vo viacerých smeroch zvýšiť koordinačné funkcie Úradu vlády Slovenskej republiky.
K bodu 8
S ohľadom na cieľ koncentrácie výkonu funkcií v oblasti informatizácie spoločnosti a koordinácie využívania prostriedkov z fondov Európskej únie pod novo navrhovaný ústredný orgán štátnej správy sa navrhuje presun kompetencií v týchto oblastiach z kompetencií Úradu vlády Slovenskej republiky.
K bodu 9
Navrhuje sa vecné vymedzenie pôsobnosti nového ústredného orgánu štátnej správy.
K bodu 10
Navrhuje sa upraviť právne, personálne a majetkové vzťahy v súvislosti s presunom kompetencií na nový ústredný orgán štátnej správy.
Zároveň sa v nadväznosti na zmeny navrhované v novelizačnom bode 4 navrhuje upraviť prechod pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
K čl. II
(zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
K bodu 1
Centrálny koordinačný orgán okrem iného plní úlohu a implementuje nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS v platnom znení. Z toho dôvodu je potrebné vzhľadom na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov túto zmenu preniesť aj do národného implementačného opatrenia, ktorým je zákon č. 90/2008 Z. z.
K bodu 2
Navrhuje sa prechodné ustanovenie súvisiace s prechodom kompetencie z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
10
K čl. III
(zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
K bodu 1
Navrhuje sa v nadväznosti na zmeny v kompetenčnom zákone jasné určenie ústredného orgánu štátnej správy, ktorý bude plniť úlohy centrálneho koordinačného orgánu.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť kompetenciu centrálneho koordinačného orgánu v oblasti publicity na národnej úrovni. Túto kompetenciu naďalej nebude vykonávať centrálny koordinačný orgán. V prípade povinností publicity na centrálnej úrovni je túto kompetenciu možné zaradiť pod výkon ďalších úloh v oblasti poskytovania príspevku vykonávaných vládou Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF. Reálny výkon činností v tejto oblasti bude potom v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky.
K bodu 3
Navrhuje sa posilniť koordinačnú, riadiacu a dozornú funkciu centrálneho koordinačného orgánu vo vzťahu k poskytovaniu príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondoch, a to v troch smeroch:
1.Podmienenie schválenia výziev a vyzvaní pred ich vyhlásením, resp. oznámením, súhlasným stanoviskom centrálneho koordinačného orgánu.
2.Schválenie plánov na úrovni operačného programu, ktoré obsahujú aj záväzné ukazovatele pre jednotlivé riadiace orgány z hľadiska implementácie nimi riadených operačných programov. Novovytvorený úrad stanoví po konzultácii s riadiacimi orgánmi operačných programov záväzné ukazovatele dosahovania cieľov operačných programov a bude sledovať ich plnenie.
3.Možnosť aktívne zasiahnuť do riadenia operačného programu v podobe krízového riadenia je v prípade nepredloženia alebo neplnenia plánu aspoň na 80%. Krízové riadenie obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu, vrátane neplnenia záväzných ukazovateľov, na úrovni operačného programu. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu preto musí aktívne spolupracovať s osobami vykonávajúcimi krízový manažment a je povinný akceptovať výsledky krízového riadenia. Konečná zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu vo vzťahu k Európskej únii ostáva v zmysle legislatívy Európskej únie návrhom zákona nedotknutá, na národnej úrovni sa však z pohľadu členského štátu ako celku navrhuje prijať posilnené kompetencie s ohľadom na včasné zavedenie účinných mechanizmov na predchádzanie vzniku problémov s čerpaním finančných prostriedkov.
V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie za rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka. Z uvedeného dôvodu sa rozšírené kompetencie centrálneho koordinačného orgánu vzťahujú aj na Program rozvoja vidieka. Prostredníctvom posilneného rozsahu kompetencií sa tak zabezpečí dosiahnutie cieľov stanovených v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.
11
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť nový odsek splnomocňujúci vládu Slovenskej republiky upraviť systém uplatňovania právomocí podľa § 6 ods. 2 písm. i) až k) (čl. III bod 3).
K bodu 5
S ohľadom na zmeny popísané v bode 4 sa navrhuje doplnenie recipročnej povinnosti riadiaceho orgánu vo vzťahu záväznému plánu a výkonu krízového riadenia.
K čl. IV
(účinnosť)
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júna 2016 z dôvodu potreby vykonať navrhované zmeny čo najskôr. Z dôvodu zabezpečenia plynulosti realizácie dotačného mechanizmu v roku 2016 sa navrhuje, aby k prechodu agendy ľudských práv, t.j. dotačnej schémy došlo od 1. decembra 2016. Zámerom je zároveň umožniť Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 ešte v decembri.
V Bratislave, 25. apríla 2016
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky