VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV - 15724/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
48
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2016