NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť odborný, administratívny a personálny výkon kompetencií, za ktorých koordináciu a riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície. Návrh zákona má vytvoriť reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ. Tento cieľ byť dosiahnutý prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície.
Ďalším dôvodom pre prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní je, s ohľadom na dôležitosť vykonávaných funkcií, ktoré majú byť napĺňané pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície, ako aj v nadväznosti na znenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré počíta s novovytvoreným úradom, zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Výkon navrhovaných kompetencií vyžaduje, aby tieto boli centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou, nakoľko doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty neumožňuje dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov. Navrhované kompetencie nového ústredného orgánu štátnej správy zabezpečia vhodnejšie prostredie na dosahovanie stanovených cieľov, pod koordinačnou úlohou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Navrhovaná zmena predstavuje centralizáciu výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, ktorá bola doteraz rozdelená medzi viaceré ústredné orgány štátnej správy za účelom efektívneho výkonu týchto kompetencií na národnej úrovni.
V súvislosti s novelizáciou zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (v čl. I) je potrebné pristúpiť aj k novelizácii zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Centrálny koordinačný orgán okrem iného plní úlohu a implementuje nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS v platnom znení. Z toho dôvodu je potrebné vzhľadom na zmenu kompetenčného zákona túto zmenu preniesť aj do národného implementačného opatrenia, ktorým je zákon č. 90/2008 Z. z.
Návrh zákona zároveň novelizuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je premietnuť zmeny uvedené v čl. I návrhu zákona aj do zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, čím dochádza k výraznému posilneniu úloh Centrálneho koordinačného orgánu, ktorého úlohy bude plniť novo zriaďovaný ústredný orgán štátnej správy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľade nad využívaním fondov Európskej únie.
2
Navrhované zmeny smerujú k naplneniu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde si vláda Slovenskej republika stanovila aj prostredníctvom navrhovaných opatrení zlepšiť implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov a dosahovanie ich výsledkovej orientácie. Zmeny predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Podrobnosti o spôsobe výkonu kompetencií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu obsiahnuté v § 6 ods. 2 písm. i) k) upraví Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schváli vláda Slovenskej republiky. Výkon kompetencií opísaných v § 6 ods. 2 písm. i) k) nemá vplyv na výkon pôsobnosti a kompetencií riadiacich orgánov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.
V záujme legislatívnej hospodárnosti je v návrhu zákona obsiahnutá aj právna úprava završujúca proces presunu agendy ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to presunom agendy poskytovanie dotácií v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhujú niektoré úpravy precizujúce právnu úpravu úloh Úradu vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predsedovi vlády Slovenskej republiky, ako aj z hľadiska kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády a koordinácie prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Tieto úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky v súčasnosti, keďže implicitne vyplývajú z platnej právnej úpravy.
Na základe vyššie uvedeného rozsahu navrhovaných zmien je skrátené legislatívne konanie odôvodnené najmä nasledovnými skutočnosťami:
1. Potreba zahájiť výkon reálnych opatrení smerujúcich k pozitívnemu vplyvu na štátny rozpočet bez akéhokoľvek odkladu implementácia programového obdobia 2014 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne, t.j. v druhom kvartáli roku 2016 ešte len na začiatku. Alarmujúci stav na niektorých rezortoch je doplnený aj aktuálnou situáciou pozastavenia implementácie národných projektov, prostredníctvom ktorých sa zabezpečiť využitie významnej časti alokácie určenej pre Slovenskú republiku. Legislatíva Európskej únie v tomto programovom období ešte prísnejšie sleduje včasné napĺňanie cieľov stanovených v operačných programoch, pričom oneskorený začiatok môže mať výrazne negatívny vplyv na možnosť Slovenskej republiky vyčerpať všetky poskytované prostriedky. skúsenosti s ukončovaním programového obdobia 2007 2013 poukazujú na to, že je potrebné vyhnúť sa chybám z minulosti a prijať včasné a účinné opatrenia, ktoré zabezpečia plynulé čerpanie finančných prostriedkov od najskoršieho možného momentu. Akýkoľvek ďalší odklad len zvyšuje riziko, že navrhované opatrenia nebudú tak účinné, aby mohli reálne napomôcť k dosiahnutiu jasne definovaného cieľa efektívne a včasné využitie zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Skrátené legislatívne konanie je preto odôvodnené reálnou finančnou hrozbou v podobe nevyčerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, nezískaním zdrojov výkonnostnej rezervy, ktoré finančným benefitom za včasné a efektívne čerpanie týchto fondov, a teda aj negatívnym vplyvom na štátny rozpočet, ale aj na rozvoj ekonomiky vo všetkých oblastiach, kam investície z fondov Európskej únie zacielené.
2. Potreba definovania jedného nositeľa úloh v oblasti informatizácie informačná spoločnosť je základným pilierom, ktorým sa teraz, ale aj smerom do budúcnosti, budú výkonnejšie krajiny líšiť od tých menej výkonných a ktoré budú mať náskok v rámci stále rastúcej konkurencie v rámci rozvoja jednotlivých ekonomík. Neuspokojivý stav fragmentácie
3
výkonu úloh v tejto oblasti neposkytuje dostatočne stabilný a prehľadný priestor na prijímanie zásadných a koncepčných rozhodnutí a úloh. Skráteným legislatívnym konaním sa umožní v tejto oblasti posunúť ďalej s minimálnym časovým odkladom tak, aby bolo možné napredovať a posilniť všetky ambície Slovenskej republiky v oblasti informatizácie a digitálneho trhu.
3. Ďalšie navrhované zmeny, napríklad v podobe personálneho obsadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, neodkladnými zmenami, ktoré súvisia s výkonom vysoko aktuálnych a urgentných úloh, ktoré musí Slovenská republika splniť, napríklad v súvislosti s veľmi významnou a náročnou úlohou predsedníctva v Európskej únii.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, z dôvodu možnosti, že štátu hrozia značné hospodárske škody, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V Bratislave, 25. apríla 2016
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky