Návrh  
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky  
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, uskutočnených 5. marca 2016,  
občania vyjadrili podporu programu, ktorý je založený na spoločensko-politickej stabilite,  
sociálnom dialógu, štrukturálnych reformách a systémových zmenách v relevantných  
oblastiach spoločnosti. Na základe získaného mandátu vzišla koaličná vláda vymenovaná v  
súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky.  
Východisko pre činnosť vlády Slovenskej republiky predstavuje rámec stabilného  
rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby  
vonkajšieho prostredia, s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj  
Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť regionálne rozdiely, posilniť aktívnu  
úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného sektora poskytovaných  
občanom.  
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) predstupuje pred Národnú radu  
Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou  
o vyslovenie dôvery predkladá programové vyhlásenie.  
Programové vyhlásenie vlády je štruktúrované v oblastiach výkonu exekutívnej  
činnosti vlády Slovenskej republiky, ktorými sa uchádza o vyslovenie dôvery v Národnej rade  
Slovenskej republiky:  
1. Posilniť spoločenskú a politickú stabilitu.  
2. Pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia.  
3. Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho  
rozvoja krajiny.  
4. Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska.  
5. Posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.  
1
1. POSILNIŤ SPOLOČENSKÚ A POLITICKÚ STABILITU  
Nastupujúca vláda je vládou kontinuity a pokroku, je to vláda s historickou šancou  
prekonať staré deliace čiary z 90. rokov a sústrediť sa tak na skutočné výzvy doby, medzi  
ktoré dnes patrí presadenie novej väčšinovej dohody o demokratickom fungovaní Slovenskej  
republiky a posilnenie úlohy dôveryhodnej politiky v nej.  
Programové vyhlásenie vlády vychádza z ducha a písma Ústavy Slovenskej republiky  
garantujúcej uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja  
duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. Predkladaný program vlády sa otvorene hlási  
k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie v boji proti  
fašizmu a pravicovému extrémizmu. Na základe tohto demokratického presvedčenia je vláda  
pripravená posilniť politiku porozumenia a zmierenia občanov všetkých národností Slovenska  
s jedinečnou príležitosťou naštartovania novej etapy podpory národnostných menšín. Ako  
vláda spoločenského konsenzu a štátotvornej politickej dohody podporí národnoekonomické  
a politické záujmy občanov Slovenskej republiky v spoločnej Európe.  
Žijeme v časoch významných otrasov, ktoré ohrozujú európsku jednotu, hodnoty  
a politické zvyklosti. Slovensko bude týmto hrozbám čeliť. V časoch spoločenských búrok a  
vášní bola krajina v dejinných zlomoch Slovenského národného povstania alebo naposledy pri  
odmietnutí autoritárskej politiky na konci dvadsiateho storočia schopná vytvoriť široký  
spoločenský a politický konsenzus ľavicových a pravicových síl. Dnešná vláda je  
pokračovateľom a nositeľom tejto myšlienky stojacej na premise nevyhnutnosti historického  
kompromisu štandardných politických síl v záujme krajiny.  
Programové vyhlásenie vlády je postavené tak, aby vnútropolitickú a medzinárodnú  
stabilitu krajiny ukotvilo na prehlbovaní spoločenskej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti  
s cieľom zastaviť nárast extrémizmu a extremizácie parlamentnej politiky. Z ekonomického  
hľadiska vláda svojou prorastovou hospodárskou politikou prispeje k vytvoreniu ďalších 100  
000 pracovných miest a k zníženiu nezamestnanosti pod 10%. Vláda sa zároveň zaväzuje  
dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet a posilniť dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.  
Podporou sociálneho dialógu a tripartity sa bude usilovať o zabezpečenie sociálnych istôt pre  
všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich regionálny alebo spoločenský  
pôvod a postavenie.  
Majúc na zreteli, že Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim  
každodenný život a dianie na Slovensku, vláda urobí všetko potrebné, aby zaistila úspešný  
a bezpečný priebeh predsedníctva SR v Rade Európskej únii v druhej polovici roku 2016  
vrátane podpory svojej národnej priority, teda dobudovania architektúry eurozóny v podobe  
spoločných fiškálnych nástrojov na tlmenie ekonomických šokov.  
Vláda podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov.  
Zasadí sa o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch  
a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry. Svoje ciele v tejto oblasti bude dosahovať  
prostredníctvom regionálnych rozvojových programov pre najmenej rozvinuté okresy vrátane  
podpory sociálnej ekonomiky prostredníctvom kombinácie grantov a finančných nástrojov.  
Vláda bude vo väčšej miere využívať danosti regiónov, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a  
podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.  
Vláda sa zároveň postará o pomoc pre desaťtisíce občanov, ktorí trpia v dôsledku exekúcií, a  
napomôže im k oddlženiu.  
Začlenením princípov otvoreného vládnutia do Programového vyhlásenia vlády  
deklarujeme spoločnú vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii. Napriek  
tomu, že sa Slovensku podarilo vďaka prorastovej hospodárskej politike bez väčších škôd  
preplávať búrlivými vodami svetovej hospodárskej krízy, nie všetkým dopadom krízy na  
2
občanov bolo možné v globálne prepojenom systéme svetovej ekonomiky zabrániť. O to  
väčšiu nespravodlivosť ľudia pociťujú, keď sa porušujú písané zákony i nepísané etické  
pravidlá. Vláda vníma korupciu ako nepriateľa demokracie, poskytujúceho priestor falošným  
a extrémistickým riešeniam. Aj preto je dôsledný protikorupčný program a posilnenie vlády  
zákona jednou z priorít.  
Nastupujúca vláda si uvedomuje potrebu presadenia strategickej úlohy štátu  
v jednotlivých rezortoch. Na základe modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude  
postupovať tak, aby občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v  
podobe kvalitných a dostupných služieb. Oproti zjednodušeným predstavám, podľa ktorých je  
potrebné čo najviac funkcií štátu zrušiť alebo ich sprivatizovať, vláda presadzuje myšlienku  
dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu - štátu rešpektujúceho solidaritu i  
efektívnosť. Dôsledným uplatňovaním princípu hodnoty za peniaze a prijatím nového  
protischránkového zákona o daňových rajoch možno zabezpečiť spoločenský pokrok, čiže  
tvorbu nových pracovných miest, rovný prístup k verejným službám a podmienky pre  
kvalitný život tak v mestách, ako i na vidieku.  
Programové vyhlásenie vlády sa opiera o spoločnú vôľu koaličných partnerov ísť  
cestou upevnenia politickej stability krajiny a posilnenia dôvery občanov k demokratickým  
inštitúciám. Vláda použije všetky právne i politické prostriedky, aby nedala extrémizmu  
šancu, a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie. Od úspechu  
dnešnej vládnej koalície závisí aj ďalší vývoj štandardnej parlamentnej a straníckej politiky na  
Slovensku. Toto je výzva pre všetkých zodpovedných občanov štátu a zároveň politický  
záväzok a dôvod vzniku dnešnej väčšinovej koaličnej vlády – vlády štátotvornej dohody.  
2. PRUŽNE REAGOVAŤ NA PRÍLEŽITOSTI A NEGATÍVA  
VONKAJŠIEHO PROSTREDIA  
Vývojové trendy vonkajšieho prostredia ovplyvnia spoločenský rozvoj Slovenska,  
ktorý  
bude  
determinovaný  
viacerými  
procesmi  
sociálneho,  
ekonomického,  
environmentálneho a bezpečnostného charakteru. To môže mať kladný aj záporný vplyv  
v najbližších rokoch na Slovenskú republiku. Procesy sú náročné najmä svojím  
komplikovaným globálnym, európskym, ale aj regionálnym rozmerom.  
Z komplikovaného vývoja externého prostredia rezonujú pre Slovensko strategické  
výzvy, ktoré ovplyvnia ďalší sociálny a ekonomický vývoj štátu a rozvoj celej spoločnosti.  
Ide o strategické oblasti ako:  
-
-
-
Budúce postavenie a vplyv Európskej únie vo svetovom hospodárstve vo väzbe na  
globálne procesy a súčasne jej schopnosť rešpektovať špecifiká jednotlivých  
členských štátov v integračnom procese Európskej únie.  
Výsledky Parížskej dohody k zmene prírodných podmienok na konkurenčnú  
schopnosť odvetví priemyslu, energetiky a dopravy s dosahom na zamestnanosť a  
environmentálny rozvoj Slovenska.  
Reindustrializácia Európskej únie spojená so zásadnými technologickými zmenami,  
označovaná ako štvrtá priemyselná revolúcia, ovplyvňujúca štruktúru hospodárstva  
Slovenskej republiky.  
3
Zahraničná a európska politika  
Rámec zahraničnej a európskej politiky  
Národno-štátnym záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a  
proatlantickej orientácii Slovenskej republiky, založená na širokej politickej zhode.  
Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky je podriadená záujmom štátu a slúži  
občanom. Základom činnosti vlády preto budú potreby občana a ekonomické záujmy štátu.  
Medzinárodná situácia sa dramaticky mení. Európska únia prechádza zložitým  
obdobím dôležitých rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť jej zloženie, menovú úniu, aj slobodu  
pohybu tovarov, pracovníkov, služieb a kapitálu. Nestabilita na východ od Slovenskej  
republiky je znepokojivá. Komplikuje sa situácia v oblasti energetických zdrojov  
a bezpečnosti. Na Blízkom východe a v severnej Afrike sa k moci násilím prebíjajú rôzne  
neštátne štruktúry, nezlučiteľné s výhľadom stabilného sveta 21. storočia. Do svetovej  
ekonomiky a politiky vstupujú noví silní hráči.  
Slovenská republika musí aj v tomto prostredí konať ako predvídateľný a spoľahlivý  
partner v rámci EÚ. Vláda bude vychádzať nielen z dlhodobých vývojových tendencií  
a výziev, ale aj aktuálnej dynamiky regionálneho vývoja. Európska únia je základným  
prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku. Ukotvenie Slovenskej  
republiky v Európskej únii umožňuje, aby sa občania cítili bezpečne politicky, ekonomicky a  
sociálne.  
Slovenská republika vníma ako najakútnejšie vonkajšie výzvy: pásmo pretrvávajúcej  
nestability na hraniciach EÚ, ozbrojené konflikty v susedstve EÚ, ktoré sú zdrojmi masovej  
migrácie a medzinárodného terorizmu, porušovanie či odklon od základných noriem  
medzinárodného práva a princípov povojnovej európskej architektúry, tradičné a nové  
hybridné formy hrozieb a snahy o oslabovanie národno-štátnej identity.  
K hlavným cieľom zahraničnej a európskej politiky patrí zaistenie stability,  
bezpečnosti, prosperity a pozitívneho vnímania Slovenskej republiky vo svete. Vláda bude  
vychádzať z predvídateľnej, dôveryhodnej a transparentnej zahraničnej politiky a členstva v  
Európskej únii a NATO. Vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako  
základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity SR. Za najbližších partnerov  
vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO.  
Vláda bude dbať o posilňovanie postavenia EÚ z pozície predsedníctva Slovenskej  
republiky v Rade EÚ, usporiadaných a obohacujúcich vzťahov so susedmi, o podporu  
rozširovania stability, demokracie a prosperity na západnom Balkáne a v priestore  
Východného partnerstva. Jej politika sa bude zakladať na rešpektovaní práva, presadzovaní  
ekonomických záujmov Slovenskej republiky, podpore investícií a inovácií, posilňovaní  
energetickej bezpečnosti a zodpovednom prístupe ku globálnym výzvam s využitím  
potenciálu medzinárodných organizácií. Bude pomáhať občanom Slovenskej republiky  
v zahraničí.  
Rozvoj stabilnej a prosperujúcej EÚ  
Európska únia predstavuje primárne prostredie/základný rámec, s ktorým sa spájajú  
kľúčové záujmy Slovenskej republiky. Vláda bude posilňovať postavenie krajiny ako  
kredibilného, rešpektovaného a transparentného partnera v EÚ. Aktívnym prístupom  
s dôrazom na spoločné riešenia a dodržiavanie pravidiel, bude SR prispievať k vyriešeniu  
najväčších výziev, ktorým v súčasnosti Únia čelí. Dynamický hospodársky rozvoj Slovenskej  
republiky a EÚ sú neoddeliteľne previazané.  
4
Bezprostrednou prioritou vlády bude dôstojný a úspešný priebeh historicky prvého  
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016.  
Cieľom slovenského predsedníctva je pozitívna agenda s vplyvom na každodenný život  
občanov. Priority predsedníctva budú zamerané na konkrétne výsledky v oblastiach  
definovaných strategickou agendou Európskej rady. Zvyšovanie odolnosti EÚ ako celku –  
a tým aj jednotlivých členských krajín – a zabránenie ďalšej fragmentácie únie stojí v popredí  
strategickej vízie predsedníctva Slovenskej republiky.  
Vláda bude usilovať o zachovanie inštitucionálnej rovnováhy v rámci EÚ v zmysle  
platných zmlúv a zároveň podporovať posilňovanie postavenia národných parlamentov  
v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou. S výhľadom na voľby do Európskeho  
parlamentu v roku 2019 sa bude usilovať o zintenzívnenie domácej diskusie o európskych  
otázkach.  
V rámci európskych politík vláda považuje za kľúčové podporovať opatrenia, ktoré  
prispejú k lepšiemu manažovaniu vonkajších hraníc EÚ a funkčnému schengenskému  
priestoru ako pozitívnemu výdobytku európskej integrácie. Vláda je pripravená podporiť aj  
konštruktívne riešenia bezprecedentnej migračnej krízy so zachovaním špecifík a možností  
jednotlivých členských krajín.  
Rovnako chce vláda podporovať ďalšie posilňovanie vnútorného trhu ako hlavného  
nástroja EÚ na dosiahnutie hospodárskeho rastu a pracovných miest. Osobitne sa chce  
sústrediť na spoločné európske projekty, akými sú energetická únia, jednotný digitálny trh  
či únia kapitálových trhov a zároveň zdôrazňovať význam a nedotknuteľnosť všetkých  
štyroch slobôd vnútorného trhu únie.  
V energetickej oblasti zostane v centre pozornosti projekt európskej energetickej únie.  
Aj vďaka slovenskému predsedníctvu V4 došlo k zintenzívneniu spolupráce krajín tohto  
zoskupenia v sektore energetiky. Prioritou vlády v plynárskom sektore bude efektívne  
využívanie existujúcich prepravných kapacít, vytvorenie severojužného koridoru  
a predovšetkým projekt plynovodu Eastring.  
Vláda bude počas predsedníctva SR v Rade EÚ, ako aj zvyšku svojho mandátu,  
aktívne presadzovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie na základe Správy piatich  
predsedov. Hlavným cieľom bude viesť diskusiu o ekonomickej a fiškálnej integrácii  
členských štátov EÚ, konkrétne prostredníctvom vytvárania fiškálnych nástrojov za účelom  
tlmenia negatívnych dopadov z ekonomických a finančných kríz. Ako súčasť týchto opatrení  
vláda podporí spoločné európske poistenie v nezamestnanosti, ktoré formou dočasných  
transferov medzi krajinami zmierni negatívny vplyv ekonomických šokov na ekonomický rast  
a obyvateľstvo. Druhým takýmto fiškálnym nástrojom by mal byť spoločný európsky  
investičný program, ktorý vychádza z Európskeho fondu pre strategické investície  
navrhnutého predsedom Európskej komisie.  
Vláda bude konštruktívne pristupovať k rokovaniam o zabezpečení udržateľnosti  
a stability eurozóny a Európskej únie a v rámci nich hľadať kompromisné riešenie, ktoré bude  
akceptovateľné pre všetky strany.  
Medzi prioritnými témami zostáva aj politika súdržnosti a Európske štrukturálne  
a investičné fondy ako významný príspevok k rozvoju Slovenskej republiky.  
Vláda nadviaže na nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Naďalej chce rozvíjať  
aj partnerstvo v rámci Vyšehradskej štvorky a využívať ho na pragmatickú koordináciu  
pozícií krajín V4 v rámci EU s cieľom presadzovať záujmy SR. Ambíciou sú aj intenzívnejšie  
bilaterálne vzťahy s jednotlivým členskými krajinami únie, a osobitne posilnenie partnerstva s  
Nemeckom ako kľúčovým členským štátom v EÚ a strategicky významným politickým a  
ekonomickým partnerom SR.  
Nemennou prioritou Slovenskej republiky zostáva rozširovanie Európskej únie  
a odovzdávanie transformačných skúseností kandidátom na členstvo, ktoré napomôžu ich  
5
približovaniu sa európskym hodnotám a štandardom. V duchu susedskej politiky EÚ bude  
vláda podporovať aj krajiny Východného partnerstva v ich demokratizačnom, reformnom a  
transformačnom úsilí. Vzhľadom na bezpečnostné súvislosti bude adekvátnu pozornosť  
venovať aj južnému pilieru susedskej politiky EÚ.  
Multilaterálne vzťahy  
Vláda bude rozvíjať spoluprácu s ďalšími partnermi Slovenskej republiky  
v medzinárodnom spoločenstve v rámci efektívneho multilateralizmu. Jej medzinárodné  
aktivity budú vychádzať z medzinárodného práva a hodnôt európskej civilizácie.  
Svojimi vojenskými, policajnými a civilnými kapacitami sa Slovenská republika bude  
aktívne zapájať do operácií medzinárodného krízového manažmentu v súlade s mandátmi  
schválenými Národnou radou Slovenskej republiky.  
Bude naďalej aktívne podporovať prevenciu, mediáciu a mierové riešenie konfliktov,  
odzbrojenie a kontrolu zbrojenia a bojovať proti terorizmu a extrémizmu.  
Nadväzujúc na medzinárodne rešpektované postavenie Slovenskej republiky  
v problematike reformy bezpečnostného sektoru, vláda bude pokračovať v aktivitách v tejto  
oblasti, osobitne v rámci OSN, OBSE a EÚ.  
Vláda bude podporovať kandidatúry Slovenskej republiky a jej odborníkov na pozície  
v štruktúrach OSN a ďalších medzinárodných organizáciách.  
Vláda si uvedomuje dôležitosť reformy OSN aj v kontexte slovenskej ambície  
predsedať 72. Valnému zhromaždeniu OSN v 2017 - 2018.  
Bude aktívne pracovať na postupnom získavaní podpory pre kandidatúru Slovenskej  
republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 – 2029.  
Vláda bude vytvárať alebo posilňovať vhodné inštitucionálne rámce pre národnú  
implementáciu Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.  
Vláda si uvedomuje potrebu každoročného zvyšovania prostriedkov na rozvojovú  
pomoc v súlade so záväzkami SR v EÚ, OSN a Organizácii pre hospodársku spoluprácu  
a rozvoj.  
Pristúpime k zefektívneniu systému poskytovania vládnych štipendií na štúdium na  
verejných vysokých školách v SR pre študentov z krajín, ktoré sú pre Slovenskú republiku  
prioritné z hľadiska rozvojovej pomoci.  
Občan v zahraničí  
Pomoc občanom Slovenskej republiky v zahraničí tvorí podstatnú súčasť zahranično-  
politickej koncepcie vlády. Je súčasťou diplomacie a službou, ktorú občan dnes už považuje  
za samozrejmosť.  
Vláda posilní starostlivosť o zahraničných Slovákov. Bude moderným dynamickým  
spôsobom podporovať ich inštitúcie a vzťahy so Slovenskou republikou v súlade s prijatou  
Koncepciou štátnej politiky na roky 2016 – 2020. Pripraví nový model poskytovania vládnych  
štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  
Vláda bude adekvátne reagovať na aktuálne zmeny demografickej štruktúry Slovákov  
v zahraničí.  
Vláda bude prijímať efektívne opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť občanov  
zahraničnému prostrediu a súčasne podporia využitie ich skúseností a potenciálu  
s umožnením efektívneho návratu do spoločenského, hospodárskeho a sociálneho života na  
Slovensku.  
6
Viac ako 130 štátov sveta nevyžaduje od našich občanov víza. V tretích krajinách,  
kde Slovenská republika nie je zastúpená, bude vláda spolupracovať s členskými krajinami  
EÚ pri ochrane práv a záujmov občanov EÚ a rokovať o rozširovaní dohôd o zastupovaní pri  
vydávaní víz.  
Vláda bude naďalej pokračovať v zefektívňovaní a maximálnej modernizácii systému  
pomoci a konzulárnej asistencie slovenským občanom v zahraničí.  
Na zvyšujúcu sa cezhraničnú mobilitu Slovákov bude reagovať formou ďalšieho  
zlepšenia ich informovanosti. Bude podporovať aj využívanie ďalších moderných aplikácií  
v službe rezortu diplomacie občanovi SR.  
Prezentácia Slovenska v zahraničí  
Po niekoľkoročnom systematickom úsilí sa vytvorila moderná značka Slovenska.  
Vláda bude identifikovať jednotlivé reálne politiky, ktoré budú vychádzať z bližšieho  
rozpracovania komunikačných posolstiev „značky Slovensko“, a ktoré tieto posolstvá  
transformujú do podoby konkrétnych pozitívnych krokov umožňujúcich ich pretavenie do  
atraktívnej a kreatívnej kultúrnej, ekonomickej, a turistickej podoby.  
Vláda bude implementovať jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí  
a cielenú ambicióznu propagáciu tejto značky krajiny ako výraz modernej sebavedomej  
krajiny. Bude naďalej podporovať aktivity kreatívnej a širokospektrálnej kultúrnej a verejnej  
diplomacie.  
Moderná a profesionálna zahraničná služba  
Rezort diplomacie bude flexibilne reagovať na dynamické zmeny globálneho vývoja  
a nové potreby efektívnej zahraničnej služby aj prostredníctvom skvalitňovania a ďalšej  
profesionalizácie svojho odborného aparátu.  
Vláda bude podporovať koordinovanú spoluprácu slovenských štátnych aj neštátnych  
subjektov v zahraničí a neustále zvyšovanie efektivity zahraničnej služby. V súlade  
s národno-štátnymi záujmami SR bude tento postup vychádzať z potrieb a očakávaní  
slovenských občanov a podnikateľskej komunity v súlade s globálnymi trendmi.  
Bezpečnostná politika  
Hlavným poslaním bezpečnostnej politiky štátu je aktívne pôsobiť na bezpečnostné  
prostredie tak, aby chránila, obhajovala a presadzovala bezpečnostné záujmy Slovenska.  
Vláda považuje zachovanie bezpečnosti občanov a štátu za nevyhnutné pre jeho stabilitu  
a dynamický ekonomický a sociálny rozvoj.  
Pre bezpečnosť SR majú zásadný význam systém kolektívnej obrany NATO a  
Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ. Vláda bude prispievať k zvýšeniu ich  
potenciálu a kredibility. V rámci NATO bude presadzovať ako prioritu kolektívnu obranu  
a odstrašenie pri zachovaní ich flexibility vo vzťahu k plneniu ostatných základných úloh.  
Podporí zvyšovanie ich pripravenosti a akcieschopnosti a dlhodobú adaptáciu. V rámci tvorby  
a realizácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ sa bude zasadzovať za  
zvyšovanie efektívnosti krízového manažmentu EÚ a prehlbovanie spolupráce členských  
štátov pri tvorbe ich civilných a vojenských spôsobilostí. Bude podporovať napĺňanie cieľov  
Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a posilňovanie komplexného  
prístupu EÚ ku krízam a konfliktom s efektívnym využitím širokej škály nástrojov EÚ.  
7
Vláda bude v súlade s bezpečnostnými záujmami SR spoločne so spojencami  
a partnermi aktívne prispievať poskytovaním civilných a vojenských spôsobilostí  
k udržiavaniu mieru a posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti a stability.  
V reakcii na zmenu bezpečnostného prostredia, ktorá má dlhodobý a komplexný  
charakter, bude vláda v rámci bezpečnostnej politiky aktívne prijímať potrebné systémové a  
operatívne opatrenia, iniciovať príslušné legislatívne úpravy, spoluvytvárať a implementovať  
súvisiace rozhodnutia NATO, EÚ a širšieho medzinárodného spoločenstva.  
Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre  
zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí  
v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii SR pri zohľadnení strategickej  
adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017.  
Pri aktualizácii bude využitý participatívny spôsob spracovania s cieľom zabezpečiť ich  
schválenie a dlhodobú podporu implementácie naprieč politickým spektrom. Vláda bude  
primerane informovať verejnosť o výzvach a riešeniach zachovávania bezpečnosti SR  
a spolupracovať pritom s mimovládnou bezpečnostnou komunitou a médiami.  
Vláda bude uskutočňovať bezpečnostnú a obrannú politiku založenú na nedeliteľnosti  
bezpečnosti SR a jej spojencov a komplexnom prístupe k bezpečnosti. Bude vytvárať  
podmienky pre rozvoj odolnosti štátu a zodpovedné plnenie spojeneckých a ďalších  
medzinárodných záväzkov SR.  
Spoločne s ostatnými krajinami EÚ sa zasadí za posilnenie mechanizmov  
medzinárodných organizácií pri riešení globálnych hrozieb a problémov, ktoré ohrozujú  
sociálno-ekonomickú stabilitu, mier a bezpečnosť.  
Vláda bude:  
-
aktívne podporovať kroky Organizácie Spojených národov v oblasti prevencie  
katastrof, pripravenosti na ne a zvyšovania odolnosti voči nim, najmä ciele  
Sendaiského rámca pre znižovanie dôsledkov katastrof 2015-2030 (Sendai Framework  
for Disaster Risk Reduction 2015-2030), prijatého OSN na 3. Svetovej konferencii  
o znižovaní rizík katastrof v Sendai (Japonsko).  
-
aktívne podporovať kroky európskeho spoločenstva pri plnení Európskeho programu v  
oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 so zameraním sa na tri hlavné priority, ako sú  
terorizmus, organizovaná trestná činnosť a počítačová kriminalita. Zvýšenú pozornosť  
sústredí najmä na otázky nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.  
Vláda zabezpečí bezpečný priebeh konania podujatí v rámci predsedníctva Slovenskej  
republiky v Rade Európskej únie v súvislosti s ochranou verejného poriadku, ochrany života  
a zdravia osôb a ich majetku.  
Vláda bude dôsledne obhajovať dodržiavanie politiky ochrany vonkajších hraníc  
Európskej únie a bude sa aktívne zasadzovať za zvýšenie bezpečnosti schengenského  
priestoru.  
Vláda sa zaväzuje posilniť bezpečnosť občanov SR zlepšením a podporou spolupráce  
všetkých zložiek integrovaného záchranného systému s dobrovoľníckymi organizáciami  
(najmä dobrovoľnými hasičskými zbormi). Pri výskumných a inovačných iniciatívach  
záchranných zložiek  
a bezpečnostných zložiek bude spolupracovať so slovenskými  
a zahraničnými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vývoja.  
Vláda sa zaväzuje rozvíjať spoluprácu relevantných zložiek MV SR a MO SR v rámci  
civilno-vojenského rozhrania s cieľom posilniť a rozšíriť možnosti domáceho krízového  
manažmentu, využívajúc všetky možnosti spolupráce v rámci NATO.  
Vláda pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských  
služieb tak, aby na jednej strane zabezpečovala čo najúčinnejšie nástroje na vykonávanie ich  
8
pôsobností, najmä na úseku boja s terorizmom a na realizáciu medzinárodnej spolupráce,  
osobitne so spravodajskými zložkami členských štátov Severoatlantickej aliancie, a na druhej  
strane obsahovala efektívny systém kontroly činnosti spravodajských služieb.  
Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj ekonomická bezpečnosť štátu, ktorá je  
strategickou prierezovou prioritou. Kľúčovou je energetická bezpečnosť. Vláda bude naďalej  
presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať  
diverzifikáciu energetických zdrojov a prepojenie energetických sietí so susednými štátmi.  
Medzinárodná ekonomická politika  
Pre Slovenskú republiku ako proexportne orientované hospodárstvo je kľúčové mať  
ucelenú hospodársku diplomaciu. Je dôležitým prvkom hospodárskej politiky štátu. Vláda  
bude aktívne využívať právo spolupodieľať sa a ovplyvňovať tvorbu spoločných pozícií EÚ,  
reprezentovaných Európskou komisiou v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke  
v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a vo vzťahu k tretím krajinám  
v záujme podpory slovenských producentov v exportných odvetviach a pri ochrane domáceho  
trhu.  
Pri rokovaniach Európskej komisie o dohodách o voľnom obchode bude presadzovať,  
aby výsledok bol akceptovateľný z pohľadu záujmov SR, a bol v súlade so schváleným  
negociačným mandátom.  
Vláda bude klásť dôraz na bezpečnosť a vysokú kvalitu potravín najmä vo vzťahu ku  
geneticky modifikovaným organizmom, ako aj na ochranu domácich spotrebiteľov,  
poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikateľov a energeticky náročného  
priemyslu.  
Vláda bude naďalej využívať a rozširovať bilaterálne dohody o hospodárskej  
spolupráci a systém medzivládnych a zmiešaných komisií vrátane podnikateľských misií pre  
zintenzívňovanie hospodárskych vzťahov a spolupráce s krajinami s perspektívnym  
hospodárskym rastom. V tomto kontexte bude vláda naďalej presadzovať uľahčovanie  
prístupu slovenských tovarov a služieb na medzinárodné trhy a podporovať diverzifikáciu  
orientácie proexportnej politiky, zvlášť do východnej Európy, Ázie, Afriky a Latinskej  
Ameriky. Zároveň sa sústredí na vytváranie podpory podnikateľského a exportného  
prostrediam aj s vytváraním inovačných centier na slovenských veľvyslanectvách.  
Vláda bude dbať o synergiu a koordináciu aktérov presadzujúcich ekonomické záujmy  
Slovenskej republiky v zahraničí vrátane mnohostrannej obchodnej diplomacie, využívaním  
dialógu s podnikateľským a akademickým prostredím.  
Vláda bude v oblasti rozvojovej spolupráce presadzovať predovšetkým transfer  
poznatkov v oblasti verejnej správy, ktoré SR zhromaždila počas ekonomickej transformácie.  
Vláda zároveň pomôže posilniť úlohu súkromného sektora v podpore udržateľného rozvoja.  
Na transfer poznatkov vláda využije vlastné nástroje a kapacity, ale aj platformy v  
medzinárodných organizáciách a finančných inštitúciách, najmä Rozvojový Program OSN a  
inštitút Svetovej banky Leadership, Learning and Innovation. Geografickými prioritami budú  
západný Balkán, krajiny Východného partnerstva a stredná Ázia, ako aj post-socialistické  
krajiny v iných regiónoch. Na napĺňanie cieľa účasti súkromného sektora na rozvojovej  
spolupráci sa využijú finančné aj nefinančné nástroje, ako napríklad zvýhodnené exportné  
úvery poskytované komerčnými bankami v spolupráci s Eximbankou SR, či tzv. styčný  
dôstojník pre súkromný sektor vo vzťahu k multilaterálnym rozvojovým bankám vrátane  
Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky.  
9
3. PLYNULE POKRAČOVAŤ V PODPORE HOSPODÁRSKEHO,  
SOCIÁLNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA  
KRAJINY  
Pre trvalý rast kvality života občanov Slovenskej republiky, spojenej s rastom ich  
životnej úrovne, je nevyhnutná regulačná úloha štátu, ktorou sú korigované krátkodobé, ale aj  
dlhodobé odchýlky od rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym  
rozvojom. Dosahovanie rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym  
rozvojom je možné iba premyslenou, cieľavedomou a komplexnou hospodárskou politikou  
zahŕňajúcou efektívne spravovanie verejných finančných zdrojov, vytváranie optimálnych  
podmienok pre podnikateľskú činnosť, vytváranie zdrojov pre prostredie stimulujúce  
harmonické medziľudské vzťahy, ktoré sú základom sociálneho rozvoja spoločnosti  
v prijateľnom environmentálnom prostredí.  
Hospodárska politika  
Vláda určí základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva  
v
strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky. Bude spracovaná  
v spolupráci so sociálnymi partnermi a odbornými špecializovanými inštitúciami. Tým bude  
vytvorené konsenzuálne hospodársko-politické východisko pre jej rýchlu a kvalitnú  
implementáciu s konkrétnymi efektmi v spoločnosti. Efektívnu implementáciu hospodárskej  
politiky ako celku je možné dosiahnuť iba časovým a vecným zosúladením rezortných,  
odvetvových a prierezových politík. Hospodárskou politikou vláda identifikuje oblasti, ktoré  
sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania,  
vyššieho a trvalo udržateľného rastu hospodárstva a zamestnanosti ako garancie sociálneho  
rozvoja SR. Vláda v nadväznosti na prijatú stratégiu hospodárskej politiky pripraví nové  
znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu.  
V hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel. Priemyselná výroba bude  
naďalej kľúčovým národohospodárskym odvetvím. Priemysel bude v roku 2020 hlavným  
nositeľom kvalitnej zamestnanosti, tvorby pridanej hodnoty v hospodárstve SR, garantom  
makroekonomickej stability, najmä svojou vysokou exportnou výkonnosťou, a motorom  
vysoko efektívnych inovácií. Význam spracovateľského priemyslu  
vyplýva z jeho  
nepriamych väzieb na rozvoj spoločnosti, najmä indukovaných efektov pre ostatné odvetvia  
národného hospodárstva. Dôležitým prvkom spracovateľského priemyslu v roku 2020 bude  
jeho charakteristická vlastnosť nositeľa a generátora nových technologických zmien, ktoré sú  
nositeľmi „inteligentnej“ zamestnanosti. Takzvaná eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej  
výroby bude elementom, ktorý zohrá významnú úlohu v hľadaní rovnováhy hospodárskeho,  
sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja SR. V riešení  
problémov  
akumulovaných v oceliarskom priemysle bude vláda prihliadať najmä k prijatiu Akčného  
plánu pre oceliarsky priemysel prijatého Európskou komisiou.  
Je nevyhnutné v SR plne rozvinúť princípy a kultúru nového stupňa výrobných  
vzťahov nazývaných ako PRIEMYSEL 4.0. Východiskom bude už prijatá Stratégia výskumu  
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). To si vyžaduje vytvoriť podnikateľské  
podmienky, ktoré povedľa nosných veľkých výrobných podnikoch, najmä v automobilovom  
priemysle a v spotrebnej elektrotechnike, vytvoria sieť vysoko inovatívnych stredných  
podnikov. K naplneniu tohto cieľa prispejú zdroje na zvýšenie inovačnej výkonnosti  
stredných podnikov prostredníctvom Operačného programu výskum a inovácie. Vláda bude  
pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných  
10  
investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding. Finančné  
nástroje implementované prostredníctvom integrovanej štruktúry Slovak Investment Holding  
predstavujú návratnú a revolvingovú formu implementácie Európskych štrukturálnych a  
investičných fondov, ktorá je strategicky podporovaná Európskou úniou, či už na národnej  
alebo centrálnej úrovni.  
Okrem univerzitného výskumu je nevyhnutné vytvárať základňu pre priemyselný  
výskum zvýšením a spružnením inovačnej výkonnosti celého priemyslu v SR. Len tak je  
možné vytvoriť inštitucionálne podmienky pre razantnejšie zapojenie sa do európskych  
technologických platforiem ako nevyhnutnosti globálnej konkurenčnej spôsobilosti priemyslu  
v Slovenskej republike. Hlavným organizátorom takejto nevyhnutnej premeny stredného  
stavu priemyselných podnikov bude rezort hospodárstva, ktorý v spolupráci so Slovenskou  
záručnou a rozvojovou bankou, EXIMBANKOU a ostatnou bankovou sférou, najmä  
dynamizuje kapitálovú vybavenosť stredných podnikov na Slovensku. Nová priemyselná  
politika nebude zameraná na poskytovanie subvencií energeticky náročným odvetviam, ale na  
podporu zavádzania inovácií, ktoré znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť.  
Agentúra SARIO ako organizácia ministerstva hospodárstva bude podľa stratégie  
hospodárskej politiky pružne vyhľadávať investičné možnosti pre domácich a zahraničných  
podnikateľov, uskutočňovať zodpovedajúcu postinvestorskú starostlivosť s cieľom  
dynamizovať exportné možnosti hospodárstva SR, vytvárajúce podmienky pre rast  
zamestnanosti.  
V energetickej politike ako súčasti hospodárskej politiky vláda považuje za svoj  
hlavný cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti  
a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky  
všetkých druhov energie. V riešeniach energetickej bezpečnosti bude kladený dôraz na  
udržanie vyváženého energetického mixu a zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie.  
V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a  
nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia. Vláda  
bude vytvárať podmienky pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.  
Zanalyzuje možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské  
Bohunice.  
Slovenská republika je vysoko závislá na dovoze energetických surovín. Preto budú  
vytvárané podmienky pre zvyšovanie bezpečnosti dodávok plynu a ropy a podporu  
infraštruktúrnych projektov, ktoré umožnia diverzifikáciu energetických zdrojov a trás.  
Posilníme regionálnu spoluprácu podporou významu medzištátnych prepojení energetických  
sústav so susednými krajinami. Prioritou bude podpora konceptu severojužného  
energetického prepojenia. Zároveň bude presadené maximálne využitie prenosových sústav a  
prepravných sietí prechádzajúcich cez územie Slovenskej republiky.  
Vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za  
dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti SR a jeden z dôležitých nástrojov podporujúcich  
udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a kvalitný život  
domácností. Z uvedených dôvodov bude vláda v súlade s právom EÚ a SR vytvárať  
podmienky pre nezávislosť regulačného orgánu pri plnení jeho úloh. Vláda zároveň dôrazne  
podporí zabezpečenie ochrany zraniteľných odberateľov vrátane riešenia energetickej  
chudoby. Pre podporu konkurencieschopnosti priemyslu vláda posúdi možnosti, ktoré povedú  
k zníženiu koncovej ceny elektriny pre priemyselných odberateľov, a to v súlade s pravidlami  
EÚ pre oblasť štátnej pomoci. Slovensko v súlade so svojimi národnými a štátnymi záujmami  
prispeje k budovaniu Energetickej únie s dôrazom na zvýšenie jej energetickej bezpečnosti  
a konkurencieschopnosti, ako aj synergie medzi energetickou politikou a politikou zmeny  
klímy. Pri navrhnutých riešeniach a legislatívnych návrhoch bude vláda vyžadovať ich  
dôsledné posúdenie vplyvu na koncové ceny energií a konkurencieschopnosť priemyslu.  
11  
Vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie  
a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Budú vytvorené podmienky pre optimálne  
využívanie obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené  
ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ. Pri využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou  
zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciu vplyvov na  
koncové ceny energie. Vláda vytvorí podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti  
a znižovanie energetickej náročnosti.  
Vláda bude podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne  
využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov. V tejto  
oblasti bude preskúmaná surovinová politika SR s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj  
hospodárstva SR. Surovinová politika bude vychádzať z efektívneho nasadenia inteligentných  
technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne ich výskytu. Vláda vytvorí  
podmienky pre efektívne riadenie ťažby nerastných surovín s dôrazom na sociálne,  
ekonomické a environmentálne aspekty a to tak, aby sa efektívne zhodnotil potenciál  
slovenskej základne nerastných surovín v prospech občanov SR.  
Malé a stredné podnikanie (ďalej len „MSP) považuje vláda a rezort hospodárstva za  
kľúčový predpoklad ekonomického rastu a rozvoja v regiónoch. To si vyžiada výraznejšie  
zapojenie do výrobných a dodávateľských sietí aj medzinárodných spoločností pôsobiacich na  
Slovensku. V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä  
na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok, poskytovaných služieb a  
vytváranie stimulov pre podporu podnikania.  
Vláda pripraví nový zákon o MSP, ktorého  
cieľom bude vytvoriť lepšie  
podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Budú spracované konkrétne  
opatrenia pre zabezpečenie prístupu k financovaniu MSP nielen prostredníctvom grantových  
programov, ale hlavne uvedením nových návratných foriem financovania s využitím  
Slovenského záručného a rozvojového fondu a Slovenského investičného holdingu. Vláda  
bude podporovať rozvoj centier podnikateľských služieb v snahe zvyšovať podiel  
zamestnancov v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotou. Vláda vytvorí primerané  
podmienky pre aktívne využívanie princípov iniciatívy Európskeho odporúčania pre malé  
podnikanie (Small Business Act for Europe) a Akčného plánu pre podnikanie 2020.  
Dôležitým prvkom podpory MSP bude systematické monitorovanie podnikateľského  
prostredia s cieľom identifikovať zlyhania trhu a hodnotenia efektivity realizovaných  
podporných opatrení. Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia  
Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia,  
napríklad postavenie SR v Doing Business.  
Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie  
administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad zrušením povinnej zdravotnej služby.  
Bude dokončený audit platnej legislatívy z pohľadu nadbytočnej regulačnej záťaže, tak aby  
došlo k jej zásadnému zníženiu. Vláda si uvedomuje potrebu zlepšenia kvality prijímaných  
dokumentov v transparentnom legislatívnom procese. Analytické podklady pre legislatívny  
proces musia objektívne posúdiť výšku administratívnej zaťaženosti vo väzbe na efekt  
dosiahnutý navrhovanou reguláciou. Vláda novelizuje strategický dokument pre lepšiu  
reguláciu „RIA 2020“ a prijme dlhodobú stratégiu znižovania regulačného zaťaženia  
podnikania v Slovenskej republike.  
Pri preberaní európskej legislatívy budú jej predkladatelia povinní odlíšiť obsah  
nevyhnutne vyžadovaný EÚ od obsahu, ktorý je vložený predkladateľom z vlastnej iniciatívy.  
Pre podporu hospodárskeho rastu vláda zabezpečí opatrenia vo vzťahu k vnútornému  
trhu. Dôležitým prvkom bude problematika dostupnosti informácií pre podnikateľov a  
príjemcov služieb na moderných komunikačných prostriedkoch, rozširovanie funkčnosti  
12  
elektronického jednotného kontaktného miesta, fyzických jednotných kontaktných miest pre  
podnikateľov, využívanie a rozširovanie informačného systému vnútorného trhu EÚ.  
Vláda sa zameria aj na oblasť zlepšovania podmienok pre presadzovanie práv  
spotrebiteľov najmä na dobudovanie účinného mechanizmu mimosúdneho riešenia  
spotrebiteľských sporov prístupného širokej verejnosti. Vláda podporí reformu trhového  
dohľadu v SR a vyhodnotí pôsobnosti jednotlivých orgánov zodpovedných za vynucovanie  
právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa presnejším a prehľadnejším legislatívnym  
vymedzením kompetencií jednotlivých orgánov dohľadu. Tým sa vytvoria podmienky pre  
zlepšenie systému koordinácie trhového dohľadu v SR s dôrazom na efektívnu vnútroštátnu  
i cezhraničnú spoluprácu medzi orgánmi príslušnými na vynucovanie predpisov na ochranu  
záujmov spotrebiteľov. V oblasti informovanosti spotrebiteľov a podnikateľov bude kladený  
dôraz na systematické zvyšovanie povedomia spotrebiteľov i podnikateľov o právach  
a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy na ochranu spotrebiteľov. Vláda bude aj naďalej  
zvyšovať ochranu spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami. Osobitnú úlohu v ochrane  
spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami bude plniť Slovenská obchodná inšpekcia. Pri  
kontrole spotrebiteľských výrobkov sa posilní jej spolupráca s colnými orgánmi a s orgánmi  
dohľadu nad trhom z iných členských štátov.  
Cestovný ruch  
Zámerom vlády v cestovnom ruchu bude zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,  
spojené s tvorbou pracovných príležitostí. Vláda prehodnotí možnosť prijatia pružnejších  
foriem pre sezónny charakter cestovného ruchu.  
Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách bude  
participovať aj celoštátna a regionálna doprava. Vláda prijme opatrenia s cieľom lepšej  
koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu  
na celoročnej a sezónnej báze.  
Vláda má záujem využiť predsedníctvo SR v Európskej únii ako jeden zo spôsobov  
prezentácie Slovenska ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať.  
Jednou z úloh bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať čas, ktorý strávia na  
Slovensku.  
Prostriedkom k tomuto kroku bude aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné  
organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia Slovenska prostredníctvom aktivít  
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.  
Vzhľadom na potenciál cestovného ruchu je možné vyrovnávať regionálne  
hospodárske a sociálne rozdiely. Bude potrebné posilniť rozvoj tých produktov cestovného  
ruchu, ktoré mavysokú pridanú hodnotu, a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených  
nákladov. Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový  
cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva.  
Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov  
pre rozvoj slovenského kúpeľníctva.  
Oblasť dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
Budovanie dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov  
dopravy je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 až 2020. Špeciálnu  
pozornosť bude vláda venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch,  
ktoré patria medzi menej rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo  
základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja.  
13  
Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného  
konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v  
cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.  
Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov  
v doprave pri uvádzaní cestných vozidiel do prevádzky, v stavebníctve a cestovnom ruchu.  
Zváži aj zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom vozidiel predísť automatickému  
uloženiu sankcie za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole.  
Národný generel dopravy pre Slovenskú republiku  
Vláda podporí spracovanie Národného generelu dopravy SR. Jeho cieľom bude  
zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy.  
Základom bude vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu definujúceho  
dopravný dopyt obyvateľstva, podloženého podrobnými dopravnými prieskumami pre všetky  
relevantné druhy dopravy. Generel dopravy zohľadní aj medzinárodné dopravné vzťahy  
využívajúce Slovenskú republiku ako tranzitnú krajinu a bude úzko prepojený s územnými  
generelmi dopravy realizovanými na úrovni samosprávnych krajov a výstupov rozvojových  
dokumentov jednotlivých krajských miest. Cieľom tohto dokumentu bude získať komplexný  
pohľad na riešenie všetkých dopravných vzťahov na Slovensku, čo umožní jasne nastaviť  
priority v oblasti dopravy.  
Cestná doprava  
Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.  
Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou  
vlády pri výstavbe diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020  
využívať všetky diaľničné úseky.  
Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných  
ciest R2, R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem  
pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu  
výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom rýchlostnej cesty  
R4. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od  
výšky disponibilných zdrojov financovania sa bude pokračovať smerom na sever v úsekoch  
s najvyššou intenzitou. Na Orave sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme  
vlády je pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice. Vláda  
bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou cestou.  
Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním  
koncesnej zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom projektu  
verejno-súkromného partnerstva (PPP). Použitie tejto metódy financovania bude vláda  
zvažovať aj pri ďalších projektoch cestnej infraštruktúry.  
Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj  
s dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj  
v Komárne.  
Realizácia významných investícií do cestnej dopravnej infraštruktúry má  
nespochybniteľne pozitívne ekonomické a sociálne vplyvy nielen regionálneho významu, ale  
pozitívne vplýva aj na znižovanie regionálnych rozdielov. Rozsah ich realizácie bude však  
ovplyvnený disponibilnými možnosťami štátu so zohľadnením prijatia tzv. investičnej  
výnimky vzťahujúcej sa na financovanie významných investícií. Vláda bude preto usilovať  
o ústavnú dohodu na prijatie tzv. investičnej výnimky.  
14  
Aj napriek zintenzívneniu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v posledných rokoch a  
ambicióznych plánoch nastupujúcej vlády sú z pohľadu dopravy pre Slovensko stále  
mimoriadne dôležité cesty prvej triedy, po ktorých sa realizuje takmer polovica dopravných  
výkonov na cestnej sieti. Stav ciest prvej triedy do veľkej miery ovplyvnilo dlhodobé  
podfinancovanie. Vláda má ambíciu začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest  
prvej triedy. Prioritou budú úseky s najväčším stupňom poškodenia a cesty prvej triedy na  
významných cestných koridoroch, na ktorých nie sú vybudované paralelné diaľničné úseky.  
Dobudovaním a zmodernizovaním niektorých úsekov ciest prvej triedy vláda podporí regióny,  
cez ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich  
dokážu aspoň dočasne nahradiť.  
Vláda počas nasledujúcich štyroch rokov zmodernizuje približne 60 mostov na  
hlavných cestných ťahoch a prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného  
programu 2014 až 2020 podporí opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v  
regiónoch.  
Železničná doprava  
V súlade s plánmi Európskej únie bude vláda podporovať ďalší rozvoj koľajovej  
dopravy na Slovensku. Prioritou bude podpora verejnej osobnej dopravy ako  
najekologickejšieho a zároveň jedného z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Vláda sa  
zaväzuje optimalizovať rozsah objednaných výkonov vo verejnom záujme v oblasti vlakovej  
dopravy, a to v rozsahu potrebnom na nastavenie cieľového grafikonu do roku 2020. Cieľom  
je vytvorenie dostatočnej ponuky a intenzity vlakového spojenia na trasách, ktoré majú  
potenciál byť efektívne z pohľadu železničnej dopravy tak, aby sa vytvoril nosný systém  
verejnej osobnej dopravy pre najväčšie prúdy cestujúcej verejnosti.  
Vláda bude pokračovať v rozsiahlom modernizačnom programe v oblasti vozňového  
parku osobnej železničnej dopravy s cieľom urýchleného zvýšenia komfortu cestovania.  
V tejto súvislosti vláda zváži strategické riešenia slúžiace posilneniu konkurencieschopnosti  
Železničnej spoločnosti Slovensko a ďalšiemu zvýšeniu kvality jej služieb vrátane možnosti  
úzkej spolupráce so strategickými partnermi v EÚ.  
Cieľom je presadenie Železničnej  
spoločnosti Slovensko (ŽSSK) ako prozákaznícky orientovaného operátora osobnej  
železničnej dopravy. Dôraz sa bude klásť aj na zefektívnenie spôsobu predaja cestovných  
lístkov prostredníctvom moderných nástrojov ako internet či mobilné aplikácie a na celkovú  
úroveň komunikácie ŽSSK s verejnosťou.  
Vláda sa zaväzuje naďalej poskytovať sociálne zľavy pre zraniteľné skupiny  
obyvateľstva, zjednodušiť vydávanie cestovných lístkov a odstrániť formality, ktoré sú so  
zvýhodneným cestovaním spojené. Vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov  
Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo  
najrýchlejšieho obnovenia tejto trate.  
Vláda bude pokračovať v modernizácii železničných koridorov a podnikne kroky, aby  
sa podarilo vyčerpať celú alokáciu fondov EÚ, určenú pre oblasť železničnej infraštruktúry.  
Začnú sa prípravné práce na modernizácii asi 250 kilometrov železničných tratí a vláda zváži  
aj rozšírenie a modernizáciu v súčasnosti preťažených regionálnych tratí.  
Vláda vytvorí vhodné podmienky pre Železnice Slovenskej republiky a samosprávy na  
budovanie záchytných odstavných plôch v okolí železničných staníc a zastávok tak, aby sa  
zvýšila atraktivita vlakovej dopravy pri dennom dochádzaní do regionálnych centier. Vláda  
podporí proces revitalizácie železničných staníc a zastávok s cieľom zvýšiť kultúru a kvalitu  
cestovania, a to aj prostredníctvom premiestňovania existujúcich a budovania nových staníc  
a zastávok s možnosťou bezbariérového prístupu. Zámerom je zabezpečiť vysoký komfort  
cestujúcej verejnosti počas pobytu na staniciach a zastávkach nosných dopravných uzlov aj  
15  
prostredníctvom zabezpečenia internetového pripojenia. Vláda zabezpečí zosúladenie zákona  
o dráhach so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín v oblasti označovania  
názvov železničných staníc a zastávok na národnostne zmiešaných územiach.  
V oblasti nákladnej železničnej dopravy vláda prijme opatrenia na presun tovarov  
z cestnej dopravy na železničnú v súlade s cieľmi EÚ. Zámerom je ekologizovať dopravu a  
odľahčiť cestnú sieť ako aj znížiť negatívne dopady na obyvateľov žijúcich v okolí hlavných  
ťahov. Okrem zintenzívnenia aktivít štátneho nákladného dopravcu ZSSK Cargo pôjde aj  
o výstavbu nových terminálov intermodálnej dopravy predovšetkým v regiónoch s vysokým  
rastom ekonomickej aktivity a s veľkým exportno-importným potenciálom.  
Ostatné druhy dopravy  
Prioritou bude aj efektívnejšia spolupráca verejnej autobusovej a železničnej dopravy.  
Vláda pripraví podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá by zastrešila objednávanie  
výkonov vo verejnom záujme tak v železničnej, ako aj autobusovej doprave, a zabezpečila  
nevyhnutnú synchronizáciu jednotlivých spojov za účelom zvýšenia dostupnosti a komfortu  
kombinovanej dopravy a ochrany práv a právom chránených záujmov cestujúcich.  
Vláda bude podporovať aj intenzívnejšie budovanie systémov integrovanej dopravy,  
zabezpečenie stabilného, dostatočného a udržateľného spôsobu financovania verejnej osobnej  
dopravy a modernizáciu vozidlového parku podnikov mestskej hromadnej dopravy.  
V spolupráci so samosprávami má vláda ambíciu podporiť budovanie záchytných parkovísk  
na hlavných prístupových ťahoch, ktoré spolu s nadväzujúcimi opatreniami budú smerovať k  
odľahčeniu vnútromestských komunikácií od cieľovej a statickej dopravy.  
S cieľom minimalizovať daňové úniky formou fiktívnej prepravy tovarov na verejných  
komunikáciách vláda zavedie systém monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru  
prostredníctvom elektronického tranzitného kontrolného systému.  
Vláda v súlade s európskou dopravnou politikou a medzinárodnými záväzkami bude  
naďalej finančne podporovať a zvyšovať úroveň bezpečnosti leteckej prevádzky. So zreteľom  
na nové bezpečnostné výzvy vláda posilní ochranu a bezpečnosť civilného letectva.  
V intenciách práva EÚ a v spolupráci so strategickým partnerom vláda pripraví podmienky  
pre zriadenie národného leteckého dopravcu, čím sa zabezpečí pravidelné letecké spojenie  
Slovenska s najvýznamnejšími leteckými uzlami v Európe a hlavného mesta s regionálnymi  
letiskami. Dôležitou súčasťou strategického partnerstva bude rozvoj letiska M. R. Štefánika  
v Bratislave a vytvorenie nových investičných a podnikateľských príležitostí.  
V oblasti vodnej dopravy vláda v plnom rozsahu využije skutočnosť, že vodná  
doprava sa po prvý raz dostala medzi priority financované z fondov EÚ. Realizáciou  
projektov financovaných v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sa  
v rokoch 2016 až 2020 zabezpečí rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepší  
splavnosť Dunaja. Aj tieto opatrenia môžu napomôcť príprave podmienok pre zriadenie  
národného vodného dopravcu. Vláda zameria pozornosť na prípravu výstavby mostov cez  
rieku Ipeľ, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala už v minulosti.  
Po úspešnom začlenení cyklodopravy medzi štandardné druhy dopravy bude v tomto  
trende vláda pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Rovnako ako pri leteckej doprave aj tento  
druh dopravy má veľký potenciál podporiť rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj. Za  
účelom zvýšenia podielu cyklodopravy na výkonoch v osobnej doprave vláda podporí  
budovanie cyklotrás zo zdrojov EÚ s dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej  
infraštruktúry s prednostným využitím pozemkov v majetku štátu.  
Výzvou je aj očakávaný rozmach elektromobility, ku ktorému vláda prispeje podporou  
budovania potrebnej infraštruktúry.  
16  
Výstavba a bývanie  
Prijatie nového stavebného zákona bude jednou z priorít vlády. Problematiku čiernych  
stavieb je potrebné vnímať najmä ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného  
konania, a preto vláda zabezpečí zjednodušenie stavebného konania, osobitne pre stavby typu  
rodinné domy a malé bytové domy. Súčasťou územného a stavebného konania musí byť aj  
hodnotenie stavebnej činnosti z hľadiska dopadov na kvalitu prostredia a architektúru. Posun  
v oblasti služieb občanom bude znamenať digitalizácia procesov v oblasti územného a  
stavebného konania. V rámci nového stavebného zákona budú implementované aj opatrenia,  
ktorých cieľom bude eliminácie možných daňových únikov, a to najmä pri dani z pridanej  
hodnoty.  
Vláda iniciuje legislatívnu úpravu zabezpečujúcu účinnejšiu ochranu práv  
subdodávateľov na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca v stavebníctve s dôrazom na  
stavby financované z verejných zdrojov.  
V záujme ochrany práv spotrebiteľov pri bytovej výstavbe vláda navrhne legislatívne  
opatrenia, ktoré zavedú potrebnú rovnováhu vo vzťahoch medzi súkromnými investormi  
a vlastníkmi bytov v bytových domoch. Pôjde o opatrenia, ktoré majú za cieľ zabrániť  
mareniu práv spotrebiteľov zo zodpovednosti za nedostatky stavby v dôsledku účelovej  
insolvencie či výmazu investora z obchodného registra.  
Budovy na Slovensku, podobne ako v iných krajinách EÚ, majú vysoký podiel na  
konečnej energetickej spotrebe a emisiách CO2. Vláda bude preto pokračovať v politike  
zlepšovania energetickej hospodárnosti budov a prispievať tak k zvyšovaniu energetickej  
efektívnosti. V rámci skvalitňovania sídiel bude podporovať odstraňovanie systémových  
porúch v bytových domoch a ich obnovu a rovnako plánuje pokračovať aj v programe  
zatepľovania stavieb, ktorý však administratívne zjednoduší s cieľom participácie širšej  
verejnosti.  
Vláda bude naďalej prijímať opatrenia na efektívnejšiu podporu nájomného bývania,  
a to aj cestou zapojenia súkromných zdrojov. Výstavba nájomných bytov bude jedným  
z prostriedkov podpory menej rozvinutých regiónov.  
V nadchádzajúcom období bude vláda riešiť aj problematiku právnych vzťahov  
a zodpovedností pri správe a údržbe bytových domov vyplývajúcich z vlastníctva bytov  
v bytových domoch.  
Pôdohospodárska politika  
Slovensko je prevažne vidieckou krajinou. Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja  
vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje  
pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky  
štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky. Vláda vníma  
agropotravinársky komplex, lesnícku prvovýrobu, drevospracujúci priemysel a hospodárenie  
na vidieku ako významnú podpornú platformu pre politiku zamestnanosti a ako potenciálny  
parciálny nástroj pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Vláda si tiež uvedomuje, že tieto  
odvetvia čelia zvýšeným globalizačným tlakom a často nepredvídateľným trhovým  
turbulenciám. Prejavuje sa to  
dlhodobo  
negatívnou obchodnou bilanciou  
s agropotravinárskym tovarom.  
Vláda si uvedomuje dôležitosť podpory rozvoja vidieka a zlepšovania životných  
podmienok vidieckeho obyvateľstva.  
Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie za  
rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka.  
17  
V príprave reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) po roku  
2020 vyvinie vláda v rámci prípravného procesu v orgánoch EÚ maximálne úsilie na  
odstránenie negatívneho vplyvu SPP na slovenské agropotravinárstvo a presadzovanie  
nediskriminačných podmienok pre domácich poľnohospodárov a potravinárov.  
Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu,  
vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske  
aktivity a bude hľadať ďalšie možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov. Podporí  
doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.  
Vytvorí právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenosť žiadostí na  
poskytnutie podpory za účelom odstránenia nezrovnalostí v deklarácii užívateľov pôdy.  
Vláda bude vytvárať prostredie pre ďalšie prehlbovanie procesu nadobúdania  
poľnohospodárskej pôdy aktívnymi poľnohospodármi ako jedného z rozhodujúcich  
preventívnych nástrojov jej ochrany a jej efektívneho využívania. K tomu vláda využije  
všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva.  
Vláda v spolupráci so záujmovými združeniami vrátane ZMOS prehodnotí vplyv  
miestnych daní - predovšetkým dane z pozemkov - na poľnohospodárske podnikanie.  
Vláda prehodnotí daňové zaťaženie farmárov. Vláda navrhne funkčný poisťovací  
systém za participovania štátu, komerčných poisťovní, prvovýrobcov a ostatných hráčov na  
agrárnom trhu s cieľom zmierniť dopady škôd spôsobených volatilitou klimatických zmien,  
ktoré komerčné poisťovne nepoisťujú.  
Pri rešpektovaní špecifík poľnohospodárskej výroby bude vláda podporovať rozvoj  
voľného trhu  
s
agropotravinárskymi výrobkami  
a
slobodnú konkurenciu  
v
poľnohospodárskom podnikaní. Bude podporovať začínajúcich, mladých, ako aj malých  
poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.  
Vytvorí podmienky pre príchod mladých ľudí do agrosektora, hlavne zabezpečí  
funkčný spôsob odborného vzdelávania pre kvalifikované pracovné sily. Podporí výskum,  
inovácie a zavádzanie progresívnych postupov.  
V súlade s pravidlami SPP vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi  
zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva,  
ale aj potravinárskeho priemyslu.  
Vláda sa bude zasadzovať o úpravu pravidiel štátnej pomoci, ako aj notifikácie z EK  
v smere pružnej reakcie členského štátu na trhové zmeny.  
Bude tiež vytvárať podmienky na rozvoj živočíšnej výroby využívaním podporných  
opatrení a nástrojov v rámci SPP tak, aby sa zvýšila spotreba živočíšnych produktov z  
domácej produkcie.  
Vláda bude odstraňovať zbytočnú administratívnu záťaž vo vzťahu k vedeniu  
účtovníctva, k výkazníctvu a iným povinným hláseniam poľnohospodárov a potravinárov a  
bude podporovať jej zjednodušenie. Pripraví návrh nových a úpravu existujúcich právnych  
predpisov tak, aby nimi uložené povinnosti nešli nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ.  
Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na  
zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie  
vody v krajine, a prípravou účinnej politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných  
zariadení.  
Vláda podporí využitie obnoviteľných zdrojov energií na vidieku.  
Vláda prispôsobí legislatívu v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat,  
ako aj v rámci rybného hospodárstva a farmového chovu zveri aktuálnym problémom týchto  
odvetví.  
V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a  
finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie domácich  
18  
potravín prostredníctvom marketingového fondu. Bude presadzovať nákup domácej  
agropotravinárskej produkcie organizáciami štátnej a verejnej správy.  
V záujme ochrany malých a stredných podnikateľov zváži zavedenie osobitného  
odvodu pre veľké obchodné systémy, ako aj opatrení proti nekalým praktikám.  
V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a  
potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu domáceho výrobného a spracovateľského  
potravinárskeho segmentu, prednostne s majetkovou účasťou prvovýrobcov, osobitne kapacít  
na spracovanie jatočných zvierat a mlieka.  
Podporí dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti SR a podielu  
slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu a  
zvýšenie miery ich propagácie vrátane systému jej financovania a bude naďalej podporovať  
propagáciu kvalitných slovenských potravín prostredníctvom národného programu Značka  
kvality SK.  
Vláda podporí predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyrobených na  
Slovensku na vnútornom trhu SR, ako aj export na vnútorný trh EÚ a na trhy tretích krajín.  
Využijú sa všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu priameho  
predaja farmárskych výrobkov konečnému domácemu spotrebiteľovi pri zachovaní  
podmienok zdravotnej nezávadnosti a kvality čerstvých produktov slovenského pôvodu s  
dôrazom na rozvoj výrobných a spracovateľských kapacít.  
Dôslednou úradnou kontrolou celého potravinového reťazca vláda zabezpečí vysokú  
úroveň bezpečnosti potravín a dôveru spotrebiteľov prostredníctvom včasného a  
transparentného systému zverejňovania výsledkov kontrol.  
Podporí zvýšenie počtu a frekvenciu úradných kontrol potravín z iných štátov, ako aj  
produktov predávaných ambulantným spôsobom, so zameraním na kvalitu a zdravotnú  
bezpečnosť potravín, ako aj s cieľom zabrániť daňovým únikom predávajúcich subjektov.  
Vláda vníma les ako integrálnu súčasť vidieckeho prostredia, kde je potrebné  
hospodáriť podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja tak, aby bola zabezpečená permanentná  
distribúcia ostaných verejnoprospešných funkcií lesov pre spoločnosť.  
Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému  
činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby  
a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila  
neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú  
hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.  
Vláda podporí ekologizáciu a ekonomiku lesnej výroby a prírode blízke  
obhospodarovanie lesov ako súčasť sofistikovanej lesnej ekonomiky.  
Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických  
tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa  
programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej  
škály ekosystémových služieb pre verejnosť.  
Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so  
záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho  
spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.  
Vláda bude podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny ako  
nástroja na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.  
19  
Finančná politika  
Finančná politika vlády cieleným využívaním nástrojov rozpočtovej, daňovo-  
odvodovej, colnej a cenovej politiky zabezpečí úlohu štátu pri plnení alokačnej, distribučnej,  
stabilizačnej a stimulačnej funkcie verejných financií. Verejné financie naďalej budú  
základným finančným rámcom trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti. Vláda si je  
vedomá, že bez vyváženosti vývoja a stability verejných financií nie je možné dosiahnuť  
makroekonomickú stabilitu, ktorá vytvára nevyhnutné predpoklady pre hospodársky rast a  
rozvoj. Stabilita verejných financií naďalej bude dôležitým determinantom získavania  
finančných prostriedkov pre štát na finančných trhoch.  
Vláda za primárny zdroj prosperity Slovenska a finančnej situácie štátu považuje  
hospodársky rast a stabilný makroekonomický vývoj. Medzi ďalšie zdroje patria štrukturálne  
zmeny v priemysle a hospodárstve, inštitucionálne reformy štátnej správy spojené so  
znižovaním nákladov spravovania štátu a zvyšovaním hospodárnosti a efektívnosti  
poskytovaných verejných služieb domácnostiam a podnikom.  
K zabezpečeniu výkonu základných funkcií štátu je podľa vlády nevyhnutné v oblasti  
verejných financií zvýšiť účinnosť výberu daní, ciel a odvodov a zároveň efektívnosť  
alokovania verejných výdavkov. Z uvedeného dôvodu patria medzi hlavné priority vlády  
v oblasti finančnej politiky konsolidácia verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy  
štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva. Medzi priority vlády preto patrí dosiahnutie  
vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny,  
zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21% a každoročné prehodnocovanie možnosti  
ďalšieho znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018,  
zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, pokračovanie v  
uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s  
možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy  
s cieľom podpory investícií.  
Reformy rozpočtových pravidiel  
S cieľom nájsť ústavnú väčšinu vláda bude iniciovať širokú odbornú a politickú  
diskusiu o reforme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti na základe doterajších  
skúseností s jeho praktickým uplatňovaním. Cieľom bude najmä dosiahnuť neutralitu tzv.  
dlhovej brzdy pri riadení verejného dlhu naviazaním sankčných pásiem ústavného zákona na  
čistý verejný dlh namiesto hrubého verejného dlhu, zohľadnenie strategických verejných  
investícií pri uplatňovaní sankcií a nastavenie parametrov sankčných pásiem podporujúcich  
hospodársky rozvoj Slovenska. Diskusia by sa tiež mala zamerať na neutralizáciu vplyvu  
metodologických zmien na výšku dlhu.  
Vláda pripraví novelu zákona o rozpočtových pravidlách s cieľom zosúladiť národné  
právne normy s európskymi rozpočtovými pravidlami a so zámerom ďalej modernizovať  
rozpočtový proces.  
Lepšie verejné rozhodovanie  
Vláda pod vedením ministerstva financií a v úzkej spolupráci s úradom vlády a  
všetkými ministerstvami zreformuje pravidlá, nastaví procesy a posilní inštitúcie, ktoré  
podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme, a významne zlepšia výsledky  
slovenského verejného sektora. Rozhodnutia o kľúčových investíciách, politikách, regulácii  
správania občanov a firiem a prevádzkových výdavkoch štátu budú prechádzať komplexným  
hodnotením.  
20  
Vláda posilní svoje kapacity na prípravu predbežných hodnotení najmä na úrade vlády  
a kľúčových ministerstvách a podporí vybudovanie kapacít Najvyššieho kontrolného úradu na  
prípravu kvalitných a nezávislých následných hodnotení. Dôležité predpoklady, metodiky  
a výsledky hodnotení bude zverejňované.  
V rámci rozpočtového procesu bude vláda pravidelne a systematicky revidovať  
verejné výdavky tak, aby v horizonte volebného obdobia posúdila väčšinu verejných  
výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť verejných výdavkov,  
lepšie služby štátu a konsolidáciu verejných financií. V prvom kroku prebehne revízia  
zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy, ktoré predstavujú 40  
percent výdavkov verejnej správy. Snahou bude vstupy aj výsledky verejného sektora v čo  
najväčšej miere pravidelne a systematicky porovnávať s najlepšou praxou doma aj v zahraničí  
s dôrazom na kvalitu dát, ktoré sú nevyhnutné pre korektné porovnávanie.  
Boj proti daňovým a colným únikom  
Vláda príjme opatrenia v oblasti boja proti daňovým a colným únikom, praniu  
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom bude venovať pozornosť trendom v  
oblasti medzinárodného zdaňovania s dôrazom na vývoj situácie na európskej a globálnej  
úrovni. Vláda bude v oblasti priamych a nepriamych daní zvyšovať efektivitu výberu a  
vymáhania daní, podporovať dobrovoľné plnenie daňových povinností a posilňovať prevenciu  
vzniku daňových nedoplatkov. Vláda tiež bude pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z  
Aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom.  
Vláda bude presadzovať za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti boja proti  
únikom zavedenie superzaisťovacieho príkazu do legislatívy SR tak, aby bola zabezpečená  
v plnej miere ochrana finančných záujmov štátu.  
Vláda za účelom presnej identifikácie očakávaného príjmu do štátneho rozpočtu, pre  
riadenie verejných financií a najmä identifikovanie daňovej medzery podporí implementáciu  
simulácie daňovej povinnosti na základe behaviorálnej analýzy ekonomického správania sa  
hospodárskeho subjektu.  
Vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb novelou zákona o používaní  
elektronickej registračnej pokladnice zabezpečí rozšírenie priameho elektronického  
prepojenia registračných pokladníc.  
Vláda podporí úsilie finančnej správy využívať dáta týkajúce sa vlastníckych štruktúr  
na identifikovanie subjektov v daňových rajoch. Upraví legislatívu na základe odporúčaní EÚ  
a OECD v oblasti erózie základu dane a presunov ziskov, v oblasti výmeny informácií a  
zabezpečí ich efektívnu implementáciu. Vláda tiež prehodnotí existujúcu politiku pri  
uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia tak, aby sa obmedzil priestor na vyhýbanie  
sa daňovej povinnosti prostredníctvom zneužitia týchto zmlúv.  
Vláda posúdi možnosť zavedenia povinnosti predložiť správcovi dane elektronickú  
archiváciu účtovníctva v prípade, keď má správca dane nárok na vymeranie dane.  
V nadväznosti na výsledky analýzy navrhne zmenu dotknutých zákonov.  
Vláda vykoná analýzu sankčných inštitútov pri nedodržaní povinností upravujúcich  
účtovníctvo, daňový poriadok a dane až po možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia pri  
porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku a navrhne zmenu  
príslušných zákonov.  
Vláda bude presadzovať zvyšovanie transparentnosti informácií vo vzťahu  
k problematike oznamovania informácií o podnikoch podľa krajín, ale súčasne bude  
podporovať, aby bola povinnosť vykazovania zameraná len na veľké spoločnosti.  
Vláda v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska vytvorí technické  
predpoklady pre zmenu systému zdaňovania nehnuteľností smerom k určovaniu základu dane  
21  
podľa hodnotového princípu s cieľom zvýšiť daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti  
miestnych daní.  
Vláda prehodnotí, s ohľadom na plnenie a dodržiavanie fiškálnych pravidiel Paktu  
stability rastu, ktorými je SR viazaná, a pri zohľadnení zákona o rozpočtovej zodpovednosti,  
zavedenie režimu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov po roku 2017.  
Vláda pristúpi k zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku s dôrazom na ochranu zdravia  
obyvateľov. Vláda zváži prijatie legislatívneho návrhu s vopred preddefinovaným  
zvyšovaním sadzieb dane na strednodobý časový horizont.  
Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje  
zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na základe spoľahlivosti, čoho  
výsledkom má byť tiež prevencia vzniku daňových a colných nedoplatkov.  
Znižovanie administratívnej záťaže a podpora podnikateľského prostredia  
vo finančnej oblasti  
Plnenie daňových povinností predstavuje dlhodobo kritický moment, ktorý je  
podnikateľskou verejnosťou označovaný za jednu zo záťaží v podnikaní v Slovenskej  
republike. S cieľom udržať kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a  
dosiahnuť spravodlivú a efektívnu hospodársku súťaž vláda pristúpi ku krokom, ktoré povedú  
k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov v oblasti daní.  
Vláda zabezpečí:  
-
zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 % a každoročné prehodnocovanie  
ďalšieho znižovania,  
-
-
-
zrušenie inštitútu daňovej licencie pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018,  
zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov,  
a bude pokračovať v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných  
odvetviach s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia,  
-
prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podporiť investície.  
Efektívna finančná správa  
Vláda bude pokračovať v budovaní efektívnej a zákaznícky orientovanej finančnej  
správy s minimalizáciou nutnosti kontaktu klienta s verejnou správou. Verejnosť získa  
jednotné prístupové miesto na finančnej správe pre oblasť výberu daní a odvodov, kde nájde  
všetky potrebné služby a zdieľané údaje pre túto oblasť bez nutnosti viacnásobnej  
komunikácie s rôznymi orgánmi verejnej správy.  
Finančná správa bude zároveň proaktívne poskytovať svoje služby a prinesie nové  
produkty pre organizácie verejného, ale aj súkromného sektora tak, aby tieto mohli  
komunikovať s klientom bez potreby fyzického kontaktu s finančnou správou. Poskytne tak  
pre povinné subjekty transparentný prístup k informáciám o plnení si svojich daňovo-  
odvodových povinností, ako aj zavedie do praxe služby s pridanou hodnotou pre občanov a  
produkty pre podnikateľov. Vláda tým zníži bremeno byrokracie a záťaže pre občanov  
a podnikateľov nielen v daňovo-odvodovej oblasti, ale aj v iných sférach spoločnosti,  
nadväzujúcich na túto oblasť.  
Vláda bude podporovať rozvoj motivačných a edukačných nástrojov na ďalšie  
zvyšovanie dobrovoľného plnenia daňových povinností, na zvýšenie informovanosti  
a transparentnosti legislatívy pre malých a stredných podnikateľov.  
22  
S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí  
ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú  
výmenu potrebných informácií s daňovými správami iných štátov.  
Vláda bude dbať na to, aby bola zabezpečená plná funkčnosť obojsmernej  
elektronickej komunikácie finančnej správy.  
Novelou daňového poriadku vláda upraví daňové tajomstvo tak, aby tento inštitút v  
plnom rozsahu rešpektoval medzinárodné a európske štandardy administratívnej spolupráce v  
daňovej oblasti a nebol prekážkou v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom  
ambíciou bude ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti. Novelou daňového poriadku sa  
nahradia jednotlivé výnimky z daňového tajomstva všeobecnou formuláciou tak, aby sa  
v prípade nových požiadaviek ostatných štátnych orgánov na poskytnutie daňového tajomstva  
nemusela zakaždým dopĺňať nová výnimka do daňového poriadku. Je potrebné zachovať  
minimálny štandard ochrany daňového tajomstva, aby v plnom rozsahu rešpektoval  
medzinárodné a európske záväzky administratívnej spolupráce v daňovej oblasti.  
Vláda pripraví návrh zákona, ktorý ustanoví jednotné pravidlá štátnej služby vo  
finančnej správe pre všetkých jej odborných pracovníkov, a zakotví jednotnú úpravu  
kompetencií orgánov finančnej správy, oprávnení a povinností jej pracovníkov. Podstatou  
predmetného návrhu bude prispôsobenie právneho postavenia štátnych (civilných)  
zamestnancov finančnej správy právnemu postaveniu colníkov, pričom nebude obsahovať  
prvky negácie súčasných benefitov. Zároveň sa zváži možnosť naviazať mechanizmus  
odmeňovania pracovníkov finančnej správy na objektívne ukazovatele jej výkonnosti.  
Vláda podporí vznik Úradu pre vybrané hospodárske subjekty transformáciou úradu  
pre vybrané daňové subjekty. Úlohou tohto úradu bude zabezpečovať osobitný servis pre  
vybrané subjekty pôsobiace na Slovensku. Zvýši sa tak efektívnosť komunikácie s finančnou  
správou v rámci daňovej a colnej agendy, metodická podpora pri riešení sporných otázok  
a vytváranie správnej praxe pre dosiahnutie právnej istoty. Finančná správa zavedením tohto  
inštitútu získa možnosť monitoringu dodržiavania dohodnutých podmienok a zákonných  
povinností subjektov s využitím štandardných audítorských postupov.  
Prehodnotenie zabezpečenia dlhodobého financovania slovenského  
bankového sektora  
Vláda pristúpi ku komplexnej revízii v oblasti vydávania hypotekárnych záložných  
listov v nadväznosti na evidované podnety od subjektov finančného trhu, ako aj plánované  
odporúčania v tejto oblasti na európskej úrovni, najmä zo strany Európskeho orgánu dohľadu  
nad bankovníctvom a rastúcu potrebu prehodnotenia dlhodobého financovania v slovenskom  
bankovom sektore. Výsledkom bude úprava príslušnej legislatívy.  
Hazardné hry  
Vláda bude svojou legislatívnou iniciatívou naďalej zabezpečovať primeranú,  
systematickú a súdržnú realizáciu svojej politiky v oblasti hazardných hier s nastavením  
nediskriminujúcich regulačných opatrení v zmysle základných princípov práva EÚ.  
Jej zámerom bude najmä reagovať na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vývoja  
tohto špecifického segmentu podnikania, technologický rozvoj a zároveň aj trendy vývoja  
segmentu hazardu v okolitých krajinách za súčasného sledovania verejného záujmu, ochrany  
spotrebiteľa a posilnenia princípov zodpovedného hrania.  
23  
Vláda preto:  
-
-
-
prehodnotí prístup k regulácii hazardných hier zmenou zákona o hazardných hrách  
v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi,  
navrhne efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním  
hazardných hier s dôrazom na výherné prístroje,  
zvýši úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti online hazardných  
hier v nadväznosti na Odporúčanie EK vo sfére poskytovania služieb online  
hazardných hier.  
Kapitálový trh a poisťovníctvo  
V oblasti finančného trhu sa vláda bude naďalej usilovať o zvýšenie súčasnej úrovne  
ochrany investorov a spotrebiteľov využívajúcich finančné služby a bude presadzovať  
primeranú reguláciu jednotlivých účastníkov finančného trhu.  
Vláda zvýši ochranu finančného spotrebiteľa pri distribúcii finančných služieb za  
účelom skvalitnenia systému osobitného finančného vzdelávania pre sprostredkovateľov  
finančných služieb a finančných poradcov, zvýšenia transparentnosti a prehľadnosti nákladov  
finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií  
finančných sprostredkovateľov a v neposlednom rade aj obmedzenia prenosu finančnej záťaže  
na finančných spotrebiteľov, vyplývajúceho zo zvyšovania distribučných nákladov.  
Vláda bude analyzovať súčasný stav a následne zváži prípravu legislatívy na  
zavedenie systému ochrany klientov poisťovní v záujme dosiahnutia porovnateľnej ochrany  
klientov na celom finančnom trhu s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých sektorov  
finančného trhu. V súvislosti s tým vláda zváži aj zavedenie osobitného odvodu pre poisťovne  
s cieľom financovať ochranu klientov poisťovní z príspevkov sektora.  
Ochrana finančného spotrebiteľa v oblasti finančných služieb  
Medzi hlavné priority vlády v oblasti politiky finančného trhu a dohľadu nad  
finančným trhom patrí zvýšenie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu a vyššia účinnosť  
dohľadu.  
V súvislosti s požiadavkou na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti bude vláda  
presadzovať model celoplošného finančného vzdelávania, najmä prostredníctvom systému  
školských zariadení. Zámerom je presadenie otvorenej diskusie na úrovni spolupráce  
s Ministerstvom školstva SR, ktorého cieľom je nájsť nové inovatívne postupy pri tvorbe  
materiálov a podkladov pre vzdelávanie v školských zariadeniach. Následnou spoluprácou sa  
vytvárajú predpoklady pre efektívnejšie finančné vzdelávanie učiteľov ako  
sprostredkovateľov vedomostí pre svojich študentov prostredníctvom Národného štandardu  
finančnej gramotnosti.  
Témy v súvislosti s SK PRES 2016  
V oblasti finančného trhu bude vláda naďalej vyvíjať maximálne úsilie o posilňovanie  
stability, dôveryhodnosti a bezpečnosti finančného sektora vrátane úverových a investičných  
inštitúcií, ochrany vkladateľov, investorov a spotrebiteľov a taktiež presadzovať primeranú  
a dlhodobo udržateľnú a obozretnú reguláciu tak vo vzťahu k jednotlivých účastníkom  
finančného trhu, ako aj vo vzťahu k európskym inštitúciám.  
Vláda podporí dobudovanie plne funkčnej a akcieschopnej bankovej únie skladajúcej  
sa z troch pilierov, menovite jednotného mechanizmu dohľadu nad úverovými inštitúciami,  
24  
jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií bánk a európskej schémy poistenia  
vkladov.  
Vláda sa bude usilovať o dosiahnutie dohody na úrovni EÚ v priebehu nasledujúceho  
roka a o schválenie návrhu vo forme nariadenia o vytvorení Európskej schémy poistenia  
vkladov, ako aj o tvorbu opatrení na znižovanie rizík v európskom finančnom sektore.  
Vláda zabezpečí uzavretie tzv. Loan Facility Agreement medzi SR a Jednotnou  
rezolučnou radou a taktiež zabezpečí nadväzujúce úpravy v legislatíve SR, spojené  
s uzavretím tejto dohody za účelom posilnenia dôveryhodnosti a stability druhého piliera  
bankovej únie a bankového sektora SR.  
Vláda podporí snahu o vytvorenie spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre  
úverové inštitúcie pomocou Európskeho stabilizačného mechanizmu a vykoná potrebné a  
nadväzujúce opatrenia, ktoré posilnia dlhodobú stabilitu a dôveryhodnosť úverových inštitúcií  
v eurozóne.  
Vláda bude podporovať a presadzovať opatrenia a činnosti, prostredníctvom ktorých  
môže čo najúčinnejšie odhaľovať a obmedzovať pohyb finančných prostriedkov a iných aktív  
zameraných na podporu a financovanie teroristických činov. Ďalej bude uplatňovať opatrenia  
napomáhajúce sledovaniu teroristických organizácií všade tam, kde je to možné, s cieľom  
zabrániť im v páchaní trestnej činnosti o obmedziť zdroje príjmov teroristických organizácií.  
Vláda bude aj naďalej podporovať vytváranie únie kapitálových trhov. V rámci  
vytvárania tejto únie sa predpokladá prijatie viacerých legislatívnych aj nelegislatívnych  
opatrení upravujúcich fungovanie na kapitálových trhoch. Tieto opatrenia by mali vo zvýšenej  
miere uľahčiť a rozvinúť možnosti poskytovania a získavania finančných prostriedkov pre  
malé a stredné podniky aj mimo bankového sektora.  
Strategické investície  
Efektívne verejné investície sú dôležitým prvkom pre štrukturálne zmeny  
v spoločnosti a národného hospodárstva. V minulom období boli výrazne znížené v dôsledku  
potreby konsolidácie verejných financií. V podmienkach Slovenskej republiky sú fondy EÚ  
vrátane národného spolufinancovania kľúčovým zdrojom podpory rozvojových aktivít. Je  
predpoklad, že po roku 2020 budú zdroje EÚ, určené na dosahovanie cieľov kohéznej politiky  
v porovnaní so súčasným obdobím, obmedzené. Preto vláda musí pri verejných investíciách  
klásť dôraz na väčšiu diverzifikáciu zdrojov financovania investičných potrieb SR.  
Vláda vytvorí podmienky na zavedenie strategického plánovania a strategického  
projektového riadenia na centrálnej úrovni v zmysle špecifických odporúčaní Európskej únie  
a OECD. Medzi tieto opatrenia bude patriť vypracovanie národného strategického  
investičného rámca, ktorý bude kvantifikovať strednodobú potrebu investícií do jednotlivých  
oblastí, a návrhu zdrojov financovania týchto potrieb vrátane inovatívnych zdrojov  
financovania.  
Politika využívania fondov Európskej únie  
Vláda v snahe zabezpečiť udržateľný a vyvážený rozvoj regiónov SR vytvorí stabilné  
prostredie pre proces realizácie politiky súdržnosti a podmienky pre efektívne využitie  
finančných prostriedkov z fondov EÚ. Základným rámcom presadzovania úspešnej  
a efektívnej politiky súdržnosti bude maximálne koncentrované zameranie verejných financií  
do konkurencieschopnosti, udržateľného rastu a zamestnanosti a účinná spolupráca verejného  
a súkromného sektora. V záujme naplnenia cieľov stratégie Európa 2020, smerujúcim k  
25  
inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, budú finančné zdroje z fondov EÚ  
prioritne využívané na podporu týchto oblastí:  
1. Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie založené na moderných poznatkoch  
vedy a výskumu.  
2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.  
3. Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce.  
4. Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov.  
5. Moderná a profesionálna verejná správa.  
V oblasti využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len  
„EŠIF“) bude preto vláda podporovať:  
-
-
-
dôrazné uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu pri implementácii EŠIF  
na obdobie 2014 – 2020, čím sa umožní jasné preukázanie prínosov fondov EÚ k  
hospodárskemu rastu a zvýšeniu zamestnanosti,  
ďalšie zjednodušovanie procesu implementácie EŠIF s cieľom znížiť administratívnu  
záťaž pre prijímateľov a subjekty zapojené do tohto procesu pri rešpektovaní  
požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy EÚ,  
zavedenie princípov e-kohézie prostredníctvom využitia efektívneho systému  
na výmenu informácií a dát medzi prijímateľom a poskytovateľom príspevkov, ako aj  
ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie EŠIF, výlučne v elektronickej  
podobe,  
-
systematický, koordinovaný a vzájomne prepojený postup pri tvorbe a implementácii  
sektorových stratégií v súlade s Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na roky  
2014 – 2020 ako základným strategickým dokumentom SR na využívanie fondov EÚ,  
rozvojový potenciál regiónov Slovenska pri zohľadnení ich hospodárskych, sociálnych  
a územných špecifík,  
súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými dostupnými nástrojmi finančnej  
podpory na európskej, národnej a miestnej úrovni pri zabezpečení synergických  
účinkov a zvyšovania efektívnosti využívania jednotlivých finančných zdrojov,  
partnerstvá najmä s krajinami V4, ostatnými členskými štátmi EÚ pre udržanie  
pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu,  
-
-
-
-
zamestnanosti a konkurencieschopnosti regiónov a pre formovanie  
maximálne  
prospešnej budúcej podoby politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie po roku  
2020,  
aktívnu spoluprácu so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti politiky súdržnosti  
EÚ.  
S cieľom posilniť princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej  
orientácie pri využívaní fondov EÚ vláda prijme účinné opatrenia na posilnenie riadiacich,  
koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády pre investície pre oblasť EŠIF  
vrátane zodpovedajúcej úpravy kompetenčného zákona. S cieľom eliminácie problémov  
v implementačnom procese EŠIF v programovom období 2014 – 2020 vláda prijme  
rozhodnutie o zapojení Úradu pre verejné obstarávanie do kontroly verejného obstarávania v  
rámci systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 2020. Pre zlepšenie  
implementácie EŠIF a dosahovania ich výsledkovej orientácie novovytvorený Úrad  
podpredsedu vlády SR pre investície stanoví po konzultácii s riadiacimi orgánmi operačných  
programov záväzné ukazovatele dosahovania cieľov operačných programov a bude sledovať  
ich plnenie. Bude dohliadať nad súladom obsahu intervencií podporovaných z EÚ zdrojov  
s národnými a rezortnými stratégiami, ako aj zabezpečením synergických efektov pre  
financovanie politík prostredníctvom financovania ako z EŠIF, tak aj zo štátneho rozpočtu so  
26  
zohľadnením možností využitia súkromných zdrojov. Týmto sa vytvoria podmienky pre  
posilnenie dodatkovosti EŠIF a znížia sa riziká spojené s obmedzením zdrojov politiky  
súdržnosti roku 2020. V spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky bude  
spolugestorom témy „hodnoty za verejné peniaze“.  
Prostredníctvom výkonu vládnych auditov vláda zabezpečí efektívne odhaľovanie  
systémových nedostatkov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hospodárenie s verejnými  
financiami, najmä vznikom neoprávnených výdavkov a neefektívnym čerpaním európskych  
fondov.  
Politika podpory výskumu a inovácií  
Vláda vníma vedu, výskum a inovácie ako nadrezortné kategórie. Vláda sa preto  
v súlade so Stratégiou inteligentnej špecializácie SR (RIS3) zasadí o vzájomné inštitucionálne  
prepojenie a nadrezortnú koordináciu prípravy a realizácie štátnej politiky v tejto oblasti.  
Pritom vychádza z toho, že výskumné a inovačné aktivity nie je možné obmedziť iba  
kompetenčným rámcom MŠVVaŠ SR a MH SR, pretože sú vykonávané aj v pôsobnosti  
MPRV SR, MŽP SR, MZ SR, MDVRR SR, MV SR, resp. aj v ďalších rezortoch a ÚOŠS.  
V tejto oblasti bude preto účinne využité pôsobenie splnomocnenca vlády SR pre výskum  
a inovácie (SVVI). Výskum a inovácie majú interdisciplinárnu povahu a budú realizované  
v úzkej spolupráci príslušných ministerstiev, ÚOŠS a SVVI so SAV, vysokými školami,  
výskumnými inštitúciami štátneho, verejného a súkromného sektora, ako aj so zástupcami  
podnikateľského prostredia. Cieľom výskumných a inovačných aktivít bude posúvanie hraníc  
poznania tvorbou nových poznatkov, materiálov, technologických, diagnostických  
a liečebných postupov, ako aj nových poznatkov umožňujúcich riešenie spoločenských  
problémov s potenciálom pre budúce aplikácie v hospodárskej, spoločenskej a decíznej sfére.  
Vláda sa zasadí o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu,  
vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na  
podporu výskumu v ukotvených, ako aj perspektívnych oblastiach hospodárstva:  
- zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj po vyhodnotení skúseností z praxe,  
- do roku 2020 zvýšenie podielu celkových výdavkov na výskumu a vývoj,  
- zmena podielu aplikovaného a základného výskumu v zmysle priblíženia sa k  
európskym štandardom.  
Vláda bude pokračovať v napĺňaní cieľov RIS3 s dôrazom na dopracovanie a  
implementáciu jej Akčného plánu. S cieľom zefektívnenia celého systému výskumu, vývoja a  
inovácií SR vrátane oblastí, ktoré nie sú pokryté v RIS3, vláda bezodkladne zabezpečí, aby  
medzinárodne uznávaná inštitúcia vykonala audit tohto národného systému. Následne bude  
navrhnutá optimalizácia a zjednodušenie riadiacej štruktúry systému aj so zreteľom na záujem  
o zvýšenie súkromných investícií do výskumu a inovácií prostredníctvom spolupráce  
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Výsledky auditu budú využité na vytvorenie  
komplexnej celoštátnej stratégie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktorá bude riešiť aj  
systém hodnotenia výskumných organizácií. Cieľom bude efektívne použitie zdrojov štátneho  
rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len „VaI“) v prospech  
podpory projektov, oblastí a odborov prispievajúcich k hospodárskemu rastu SR, na výrazné  
zvýšenie súťažného financovania. Týmto sa dosiahne zníženie fragmentácie tém, podpory  
a požadovanej infraštruktúry. Súčasťou auditu bude identifikácia špičkových slovenských  
vedecko-výskumných kolektívov a jednotlivcov na základe objektívnych údajov dostupných v  
medzinárodne akceptovaných databázach v oblasti základného výskumu a na základe  
27  
posúdenia ich inovačného potenciálu a ekonomických prínosov v oblasti aplikovaného  
výskumu a vývoja.  
Bude zavŕšený proces prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách  
a následne sa uskutoční transformácia SAV, ktorá spolu s vysokými školami tvorí základ  
výskumného potenciálu SR.  
Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť dlhodobému strategickému výskumu a vývoju  
v oblasti vnútornej bezpečnosti a rozvoju nástrojov civilnej ochrany s primárnym zameraním  
na ochranu obyvateľov, ich majetku, kritickej infraštruktúry a životného prostredia.  
Vláda podporí výskum na vysokých školách ako nevyhnutný predpoklad zabezpečenia  
kvality vysokoškolského vzdelávania, osobitne doktorandského štúdia ako jeho najvyššieho  
stupňa.  
Bezodkladne bude dokončené hodnotenie využívania výskumnej infraštruktúry  
financovanej zo zdrojov EŠIF v rokoch 2007-2013. Výsledky hodnotenia budú uplatnené pri  
implementácii ako existujúcich, tak aj pripravovaných projektov EŠIF 2014-2020 zameraných  
na rozvoj výskumnej infraštruktúry a jej využívanie.  
Vláda posúdi možnosti legislatívnych úprav, ktoré by umožnili, aby infraštruktúra  
výskumu obstaraná z prostriedkov Európskej únie, mohla byť za odplatu využitá súkromným  
(podnikateľským) sektorom.  
Vláda prijme opatrenia na cielenú podporu projektov špičkových výskumných tímov  
v oblasti základného výskumu a aplikovaného výskumu reagujúceho na špecifické potreby  
hospodárskej praxe v súlade s RIS 3 a tiež spoločenskej praxe. Vláda bude vo všeobecnosti  
podporovať výskum, vývoj a inovácie prispievajúce k hospodárskemu rastu SR a bude  
podporovať aj excelentný výskum zameraný na rozvoj poznania, vzdelávania a tiež  
excelentný výskum s aplikačným potenciálom, zameraný na riešenie celospoločensky  
významných tém. V súlade so schválenou stratégiou RIS3 sa postupne dosiahne vyváženosť  
medzi základným výskumom a výskumom zameraným na inovácie v podiele analogickom  
s obdobnými štátmi. Týmto sa vytvoria podmienky pre zvyšovanie konkurencieschopnosti  
podnikateľských subjektov.  
Vláda zabezpečí stabilné a predvídateľné financovania excelentného výskumu.  
Zabezpečí tiež efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov pre VaI. Vláda prijme opatrenia na  
zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenia procesov pri implementácii projektov  
financovaných z verejných zdrojov, najmä EŠIF, vrátane verejného obstarávania tovarov  
a služieb potrebných pre VaI.  
Vláda vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov  
štátneho rozpočtu.  
Vláda zabezpečí prijatie štátnej stratégie financovania VaI tak, aby pri zohľadnení  
pravidiel EŠIF, ktoré neumožňujú dostatočné financovanie potrieb VaI v rozvinutejšom  
regióne, bolo pre Bratislavu ako miesta s najväčšou koncentráciou výskumných kapacít v SR,  
zabezpečené primerané financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu.  
Vláda vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj priemyselného výskumu, vývoja a  
inovácií a pre nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na  
podporu výskumu v tak ukotvených, ako aj perspektívnych oblastiach hospodárstva. Po  
vyhodnotení skúseností z praxe vláda zváži zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.  
Prioritou vlády bude podpora aplikovaného výskumu s priamym dopadom na  
priemysel a hospodárstvo celkovo, založeným na výsledkoch excelentného výskumu,  
a vytvorenie podmienok pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu jednotlivých aktérov. To  
umožní podporu technologických inovácií ústiacich do nových výrobkov a služieb, vznik  
nových firiem aj prostredníctvom inkubátorov. Určujúce pritom budú oblasti špecializácie  
podľa RIS3.  
28  
V oblasti priemyselného výskumu financovaného z OP VaI bude určujúce pôsobenie  
hospodárskej sféry, pričom sa navrhne a uplatní pružná schéma na vytváranie konzorcií  
podnikov a výskumných inštitúcií na riešenie inovačných potrieb hospodárstva. V oblasti  
inovácií vláda zadefinuje jednoznačnú kompetenčnú zodpovednosť ministerstva hospodárstva  
SR za túto oblasť.  
Vláda bude aktívne aj s využitím významnej čiastky zo zdrojov EŠIF podporovať  
priemyselný výskum, vývoj a inovácie najmä u dodávateľov v národohospodársky  
významných oblastiach. Cieľom bude permanentné zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov a  
udržanie, resp. rast zamestnanosti.  
Vláda v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami zabezpečí  
spracovanie analýzy zameranej na identifikáciu a inovačný potenciál subdodávateľských  
reťazcov pozostávajúcich z podnikov pôsobiacich v SR, ktoré sú dodávateľmi pre finalizujúce  
ukotvené, resp. perspektívne odvetvia hospodárstva. Na tomto základe budú definované  
podporné schémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre tieto subjekty.  
Dôležitým prvkom výskumnej a inovačnej činnosti je ochrana duševného vlastníctva.  
Vláda prijme dlhodobú národnú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva ako systémový  
prierezový nástroj v oblasti koordinácie aktivít súvisiacich s cielenou podporou výskumu a  
inovácií, ich využívania a ochrany. Budú sformulované ciele skvalitnenia vzdelávania  
v oblasti duševného vlastníctva v školskom a podnikateľskom sektore vrátane nástrojov na  
posilnenia súdnej a mimosúdnej vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.  
Politika podpory tvorby pracovných miest  
Prioritným cieľom vlády v oblasti zamestnanosti je podporou hospodárskeho rastu  
vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod hranicu 10%.  
Zvyšovanie zamestnanosti vníma ako úlohu, ktorej splnenie si vyžaduje koordináciu  
rezortných politík, ktorú bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, o. i.  
v súlade s Národnou stratégiou zamestnanosti. V uplynulých štyroch rokoch sa cielenými  
opatreniami podarilo sústavne znižovať nezamestnanosť najmä umiestňovaním krátkodobo  
nezamestnaných na trh práce a aktivitami, ktoré eliminovali dlhšie zotrvanie mladých  
v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Naďalej však výzvou zostáva uplatnenie dlhodobo  
nezamestnaných oscilujúcich v dôsledku straty pracovných návykov často na hrane  
absolútneho vylúčenia zo spoločnosti. Vláda preto prijme opatrenia na riešenie dlhodobej  
nezamestnanosti s dôrazom na individuálny prístup zohľadňujúci potenciál a proaktívny  
postoj konkrétnych uchádzačov o zamestnanie.  
Vláda si je vedomá prekážok pre vstup dlhodobo nezamestnaných na trh práce.  
Spočívajú jednak v žiadnej alebo nedostatočnej kvalifikácii, alebo v chýbajúcich pracovných  
návykoch, často spojených s nedostatkom základných sociálnych zručností. Vláda preto  
poskytne dlhodobo nezamestnaným pracovné príležitosti spojené s komplexnou podporou  
pracovného a spoločenského začleňovania, rozvoja sociálnych kompetencií a učením sa  
prácou, ako aj adekvátne odborné vzdelávanie. Za týmto účelom bude podporovať subjekty  
sociálnej ekonomiky nielen vhodnými finančnými nástrojmi, ale aj vytvorením legislatívneho  
prostredia vrátane uplatnenia princípu pozitívnej diskriminácie vo verejnom obstarávaní,  
vychádzajúc zo zahraničných príkladov dobrej praxe a platných európskych pravidiel.  
Podporí aj tie hospodárske odvetvia a regióny, ktoré sú svojím charakterom spôsobilé  
zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov.  
Pre dôsledné odstránenie prekážok pre vstup dlhodobo nezamestnaných na trh práce  
vláda posilní boj s úžerou tak v legislatívnej, ako aj exekutívnej oblasti, a to i v spolupráci  
29  
s miestnymi aktérmi. V tejto súvislosti vláda zavedie účinný inštitút osobného bankrotu  
(mechanizmus oddlženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom  
eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízkopríjmové skupiny a s prihliadnutím  
na potrebu ochrany základných životných potrieb, najmä bývania.  
Tieto kroky bude vláda s ďalšími potrebnými opatreniami adresne smerovať  
a následne uplatňovať najmä v najmenej rozvinutých okresoch. Vláda zabezpečí rozšírenie  
pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy. Zameria ich  
aj na ďalšie znevýhodnené skupiny, napríklad na mladých, ktorí nie sú v práci, ani v procese  
vzdelávania alebo odbornej prípravy, alebo na podporu práce ľudí žijúcich v sociálne  
zaostalých komunitách. Špecifickými vyrovnávacími opatreniami tak zabezpečí, aby aj ich  
obyvatelia pocítili výhody ekonomického a sociálneho rastu.  
Predpokladom pre úspech tohto úsilia vlády je však aktívny prístup samotných  
nezamestnaných. Preto vláda sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby  
odmietajúce pracovať. Prehodnotí v súlade s princípom zásluhovosti a solidarity systém  
a výšku sociálnych dávok, dôsledne uplatní existujúce a prijme nové opatrenia na prevenciu  
a elimináciu zneužívania sociálnych dávok a systému služieb zamestnanosti. Tak sa dosiahnu  
adresné sociálne opatrenia.  
Pri rozhodovaní o opatreniach na podporu zamestnanosti bude vláda zohľadňovať  
potreby zamestnávateľov, najmä pokiaľ ide o pracovné sily, uvedomujúc si, že nedostatok  
kvalifikovaných pracovníkov dnes predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských  
podnikov. Hlavnou úlohou je zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce, preto ich  
monitorovanie a predvídanie, ako aj definovanie špecifických požiadaviek jednotlivých  
sektorov na odborné vzdelávanie zamestnancov bude vláda naďalej realizovať za aktívnej  
účasti sociálnych partnerov. Vláda spracuje komplexný postup pre návrat občanov Slovenskej  
republiky, zamestnaných v súčasnosti v zahraničí, pričom svojou kvalifikáciou môžu byť  
zdrojom kvalifikovaných pracovných síl pre kľúčové priemyselné odvetvia Slovenskej  
republiky.  
Vláda zabezpečí dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu ako jedného  
z rozhodujúcich nástrojov tvorby svojích rozhodnutí vo všetkých oblastiach a všetkých  
úrovniach odvetví a regiónov. V súlade so všeobecne akceptovanými európskymi zásadami  
zostane Hospodárska a sociálna rada SR kľúčovým konzultačným a dohodovacím orgánom  
vlády.  
Vláda sa zaväzuje využiť všetky existujúce nástroje na ochranu a zabezpečenie  
dôstojných pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy. Skutočnosť, že neistoty  
a riziká vývoja na trhu práce musia byť rovnomerne znášané zamestnancami  
i zamestnávateľmi, vláda vníma ako imperatív politiky zamestnanosti vychádzajúcej  
z tripartitného modelu. Orgány inšpekcie práce budú dôslednejšie a nekompromisnejšie  
odhaľovať a postihovať nelegálne zamestnávanie, ale aj obchádzanie pravidiel a zneužívanie  
dočasného zamestnávania tak zo strany poskytujúcich agentúr, ako aj zo strany užívateľských  
zamestnávateľov. Flexibilita pracovných síl nesmie viesť k zhoršovaniu pracovnoprávnych  
vzťahov a ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Naopak, vláda bude naďalej podporovať  
zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ako aj vyrovnávanie rodových rozdielov,  
napríklad v mzdovej oblasti a začleňovaní znevýhodnených skupín žien na pracovný trh.  
Pre ochranu dôstojnosti práce bude vláda naďalej presadzovať primerané zvyšovanie  
minimálnej mzdy, rešpektujúc zákonné kompetencie sociálnych partnerov. V súlade  
s Ústavou SR podporí uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri mzdových  
požiadavkách s cieľom zabrániť škodlivému konkurenčnému boju založenému na znižovaní  
mzdových a ostatných pracovných podmienok a podporiť všeobecný rast platov v slovenskom  
hospodárstve, ktorý povedie jednak k zvyšovaniu životnej úrovne pracujúcich a jednak  
30  
k zvýšeniu kúpyschopnosti domácností ako dôležitého faktora udržateľného ekonomického  
rastu.  
Školská politika  
Vzdelanosť občanov Slovenskej republiky, ktorú má zabezpečovať v prvom rade  
kvalitné školstvo, je základným a nevyhnutným predpokladom jej dlhodobej existencie a  
prosperity. Preto je rozvoj školstva jednou z najvyšších priorít vlády v nadchádzajúcom  
volebnom období.  
Spoločnosť očakáva, že absolventi škôl budú pripravení nielen úspešne vstúpiť na trh  
práce a byť ekonomicky aktívni, ale aj zmysluplne prežiť svoj život, plniť svoje osobné  
a rodinné ciele a spoluvytvárať prosperujúcu a tolerantnú krajinu.  
Väčšina európskych krajín vrátane našich susedov v posledných desaťročiach  
naštartovala globálnu súťaž vo vzdelávaní, pretože si uvedomili, že úroveň školstva  
determinuje ich ekonomickú a politickú silu v budúcnosti. Podľa analýz OECD Slovensko na  
tento trend zatiaľ nezareagovalo a v mnohých ukazovateľoch sa prepadávame na koniec  
európskeho rebríčka. Medzi kľúčové oblasti, kde slovenské školstvo potrebuje pridať, patria  
výsledky v čitateľskej a matematickej gramotnosti, atraktivita učiteľského povolania  
a schopnosť vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
Vláda preto konštatuje, že súčasný stav slovenského školstva, a to tak regionálneho,  
ako aj vysokého, považuje za veľkú výzvu. Zlepšenie tohto stavu si vyžaduje zásadné  
vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny a vláda je odhodlaná ich pripraviť a začať  
neodkladne uskutočňovať. Návrh týchto zmien sformuluje vláda do konca roku 2016  
v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude obsahovať aj dlhodobú  
koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé  
zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania cez  
primárne, sekundárne až po vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom  
osobného rozvoja a získania relevantných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné  
uplatnenie absolventov na trhu práce. Návrh národného programu bude vychádzať aj zo  
Správy o stave školstva, ktorú NR SR prerokovala v roku 2013. Vláda ho predloží na verejnú  
diskusiu a po jeho prijatí bude každoročne uskutočňovať odpočet jeho plnenia a v prípade  
potreby ho aktualizovať na základe novozískaných údajov a poznatkov.  
Vláda zabezpečí výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva, spojené so  
zásadnými vnútornými zmenami systému školstva. Zvýšenie zdrojov do školstva je o to  
naliehavejšie, že doterajší stav, ako to opakovane zdôrazňujú aj významné medzinárodné  
inštitúcie ako napríklad OECD alebo Európska komisia, vykazuje z hľadiska medzinárodných  
porovnaní jednoznačne črty nedostatočného financovania. Nedostatočné financovanie sa  
v prvom rade prejavuje v nízkom platovom ohodnotení učiteľov, a to nielen v porovnaní  
s inými krajinami, ale aj vo vzťahu k iným vysokoškolsky vzdelaným občanom Slovenskej  
republiky. Táto skutočnosť má priamy a prioritný negatívny dopad na kvalitu školstva.  
Preto je vláda rozhodnutá spojiť realizáciu zásadných vnútorných zmien  
s pravidelným medziročným zvyšovaním verejných zdrojov do výchovy a vzdelávania tak,  
aby celkový objem zvýšenia za volebné obdobie dosiahol 2 mld. €, a aby úroveň verejných  
zdrojov, vkladaná ročne do školstva, na konci volebného obdobia v roku 2020 bola  
porovnateľná s priemerom krajín EÚ.  
Pre riadenie školstva sú nevyhnutné odborné kapacity schopné pripraviť politiky  
a metodicky podporovať ich implementáciu. Vláda preto podporí rozvoj odborných kapacít  
pre tvorbu vzdelávacích politík založených na faktoch a prenose najlepšej zahraničnej praxe  
do podmienok SR.  
31  
Navrhované riešenia v regionálnom a vysokom školstve sú vzájomne previazané so  
zvýšením kvality a výkonnosti výchovného a vzdelávacieho systému Slovenskej republiky  
majúceho vplyv na prípravu absolventov pre potreby spoločnosti v súčasnosti a v budúcnosti  
a ich osobného rastu.  
Regionálne školstvo  
Strategickým cieľom vlády je efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce  
kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca  
a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy  
spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného  
rastu, ako i základ zdravého životného štýlu, a zabezpečujúce učiteľom postavenie a  
ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.  
Vláda sa v úsilí o nasmerovanie regionálneho školstva k tomuto strategickému cieľu  
sústredí na realizáciu opatrení zabezpečujúcich napĺňanie všetkých jeho zložiek.  
Neoddeliteľnou súčasťou týchto opatrení bude poskytnutie dostatočných finančných zdrojov  
na ich realizáciu s podmienkou ich efektívneho využívania.  
Vláda si uvedomuje, že základom pre všetky potrebné zmeny v regionálnom školstve  
sú v prvom rade kvalitní učitelia. Vláda preto:  
-
-
-
vytvorí predpoklady pre zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho  
finančného ocenenia, vhodného pracovného prostredia a podpory zvyšovania kvality  
jeho práce; zvyšovanie finančného ocenenia sa bude realizovať u všetkých kategórií  
pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich  
učiteľov;  
vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie  
zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom  
1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie  
finančných prostriedkov;  
pripraví legislatívne zmeny v systéme kontinuálneho vzdelávania, kreditovom  
systéme, kariérovom systéme a vykonávaní atestácií vo väzbe na profesijné štandardy  
pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva.  
Na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania vláda:  
-
prijme opatrenia na garantovanie vysokých štandardov uchádzačov o pedagogické  
štúdium a jeho absolventov a významného skvalitnenia ich prípravy na učiteľské  
povolanie na stredných a vysokých školách, aby sa učiteľmi mohli stať len talentovaní  
a pre prax pripravení ľudia;  
-
-
-
bude smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť k rozvíjaniu inovatívnosti, tvorivému  
experimentovaniu, podnikavosti a zároveň k morálnemu správaniu sa a rešpektovaniu  
iných;  
podporí, osobitne na gymnáziách, zvýšenie dôrazu na posilnenie analytického,  
kritického a hodnotového myslenia žiakov s cieľom vytvoriť podmienky pre ich  
úspešné štúdium na vysokej škole;  
postupne zavedie vo všetkých vzdelávacích programoch model, v ktorom bude  
definovaný základný obsahový a výkonový štandard, a zároveň sa podstatne zväčší  
priestor pre školy a pedagogických zamestnancov na doplnenie učiva podľa  
individuálnych podmienok, predpokladov a možností dieťaťa a žiaka. Tým sa umožní  
32  
každému dieťaťu a žiakovi zažiť radosť z úspechu pri zvládnutí základného učiva  
a zároveň naplní potenciál pre rozvíjanie jeho individuálnych predpokladov a na  
osobnostný rast;  
-
-
zabezpečí priebežnú aktualizáciu štátnych vzdelávacích programov, akceptáciu  
dobrých výsledkov experimentálne overených alternatívnych vzdelávacích programov,  
prepojenie vzdelávacích programov s praxou a neustále inovovanie učebných zdrojov  
a vypracovanie modelových vzdelávacích programov pre školy, ktoré ich budú  
potrebovať;  
vypracuje indikátory kvality jednoducho aplikovateľné v školskej praxi, inovuje  
a rozšíri objektívne kritériá hodnotenia žiakov pri prechode na vyšší stupeň  
vzdelávania a vypracuje tiež model autoevalvácie škôl na základe oblastí a indikátorov  
kvality a prepojí ich s externou evalváciou;  
-
-
zefektívni proces zabezpečovania učebníc a ďalších učebných zdrojov vrátane  
verejných licencií a postupne umožní školám výber z viacerých druhov učebníc;  
zlepší podmienky pre tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu a jeho využívanie vo  
výchovno-vzdelávacej činnosti, podporí rozvíjanie digitálnych zručností detí, žiakov a  
aj pedagogických zamestnancov, vytvorí centrálny archív digitálneho vzdelávacieho  
obsahu a zabezpečí školám prístup k nemu;  
-
vytvorí v nadväznosti na povinné materiálno technické a priestorové zabezpečenie  
výchovno-vzdelávacej činnosti predpoklady na zníženie modernizačného dlhu.  
Na zlepšenie situácie v oblasti riadenia a efektívneho fungovania regionálneho  
školstva a jeho financovania vláda:  
-
zabezpečí systémovú a pravidelnú spoluprácu so zástupcami zainteresovaných aktérov  
v oblasti výchovy a vzdelávania, osobitne pri tvorbe koncepčných a strategických  
materiálov;  
-
-
komplexne prehodnotí školskú legislatívu s cieľom jej zjednodušenia a redukcie jej  
rozsahu; zadefinuje obsah právnej identity školy s jej ukotvením naprieč legislatívou;  
uskutoční v priebehu roku 2016 diskusiu o prehodnotení presunu časti kompetencií  
štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR  
na MV SR, uskutočneného v roku 2013;  
-
-
vytvorí systém odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného  
výkonu štátnej správy v školstve vrátane podmienok na systematické vzdelávanie  
zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy;  
zabezpečí implementáciu a priebežné skvalitňovanie rezortného informačného  
systému zahŕňajúceho všetky údaje potrebné pre efektívne riadenie regionálneho  
školstva;  
-
-
posilní decentralizáciu školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu,  
metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania;  
prijme opatrenia na posilnenie manažmentu školy a jeho administratívne a odborné  
zázemie tak, aby škola mohla kvalitne plniť svoje úlohy a fungovala ako dobre  
spravovaná organizácia;  
-
pripraví nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý bude riešiť  
komplexne problematiku financovania škôl a školských zariadení v oblasti  
prenesených kompetencií a originálnych kompetencií s cieľom zvýšiť jeho  
efektívnosť, rozšíriť transparentnosť na všetky poskytované finančné prostriedky,  
podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a umožniť grantovú podporu inovatívnych  
projektov škôl a pedagogických zamestnancov;  
-
podporí efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov v regionálnom školstve  
postupnou optimalizáciou siete škôl a školských zariadení s dôrazom najmä na druhý  
33  
stupeň základných škôl a stredné školy, ako aj so zohľadnením potrieb jednotlivých  
regiónov;  
-
-
zachová normatívny spôsob financovania škôl a na základe analýzy posúdi možnosť  
jeho doplnenia o nové prvky, ktoré zvýšia efektívnosť financovania škôl, ako sú  
napríklad zohľadnenie nevyhnutného počtu tried v škole, ich naplnenosť, dĺžka praxe  
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a pri určovaní normatívu  
prihliadanie na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť;  
prijme legislatívne a technické opatrenia na systematické znižovanie administratívnej  
záťaže škôl; osobitnú pozornosť v tejto oblasti bude venovať znižovaniu  
administratívnej záťaže spojenej so spracovaním niektorých druhov nenormatívnych  
výdavkov;  
V oblasti zabezpečenia plnenia aktuálnych a očakávaných potrieb spoločnosti a  
hospodárskej praxe vláda:  
-
zabezpečí ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania, v rámci neho podporí  
proces špecializácie stredných odborných škôl v systéme odborného vzdelávania  
a prípravy;  
-
zabezpečí realizáciu efektívnej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva  
na základných a stredných školách na zosúladenie individuálnych potrieb a záujmov  
žiakov s potrebami spoločnosti;  
-
-
-
podporí rast post-sekundárneho odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom  
vytvárania profesijne orientovaných programov pre vyššie odborné vzdelanie;  
nastaví podporné mechanizmy pre vstup malých a stredných podnikov do systému  
duálneho vzdelávania;  
rozšíri možnosti vstupu zamestnávateľov do počiatočného a ďalšieho profesijného  
vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy podporou  
ich umiestnenia na stáže vo firmách.  
V rámci zabezpečenia dostupnosti ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu pre všetky  
vrstvy spoločnosti vláda:  
-
vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k  
100 % zaškolenosti detí v materských školách od štyroch rokov veku;  
-
naďalej bude vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít materských škôl  
rozmanitými formami rešpektujúcimi možnosti zriaďovateľov, vytvorí lepšie možnosti  
prístupu detí ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu aj odstránením finančných  
bariér pre deti z rodín s nízkym príjmom;  
-
-
bude venovať osobitnú pozornosť predprimárnemu vzdelávaniu detí v materských  
školách od troch rokov veku v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti  
a v ohrozených a vylúčených komunitách;  
sústredí sa na rozvíjanie inkluzívneho vzdelávania ako efektívneho nástroja na  
odstraňovanie sociálneho vylúčenia na všetkých školách vrátane vytvorenia  
potrebných materiálno-technických podmienok na zabezpečenie naplnenia potrieb detí  
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;  
-
-
podporí opatrenia vrátane optimalizácie štruktúry zamestnancov s cieľom umožniť  
zvýšenie počtu odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa,  
sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov;  
zabezpečí nástroje na skvalitnenie činnosti školských zariadení výchovného  
poradenstva a prevencie, posilnenie ich personálnych kapacít a zabezpečenie  
vhodných testovacích nástrojov určených k správnej diagnostike špeciálnych  
výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov vrátane špeciálnych výchovno-  
34  
vzdelávacích potrieb žiakov, vyplývajúcich z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom  
prostredí;  
-
postupne odstráni dvojzmennú prevádzku v základných školách najmä v lokalitách s  
vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít.  
Vláda zabezpečí posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu najmä:  
podporou telesnej výchovy a športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít detí a  
žiakov;  
podporou zamerania obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti smerom k zdravému  
životnému štýlu;  
-
-
-
vytvorením finančných a legislatívnych podmienok na podporu využívania priestorov  
škôl na pohybové, umelecké a iné tvorivé aktivity aj v čase mimo vyučovania.  
Vláda podporí vzdelávanie žiakov základných škôl v materinskom jazyku, a to aj  
rozšírením podmienok poskytovania príspevku na dopravné, ak v obci nie je zriadená  
základná škola s príslušným vyučovacím jazykom.  
Vláda tiež zvýši pozornosť v oblasti zabezpečenia výučby smerujúcej k efektívnej  
a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných  
foriem intolerancie, zabezpečí posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným  
režimom. Podporí projekty a aktivity škôl zamerané na rozvoj hodnotového a právneho  
povedomia detí a žiakov vedúce k eliminácii rizikového správania, delikvencie a kriminality,  
záškoláctva, šikanovania a bezpečného používania internetu. Posilní hodnotové vzdelávanie u  
žiakov a ich vedenie k ideálom slobody, ľudskosti a uvedomelého občianstva, a to tak v rámci  
formálneho, ako aj neformálneho vzdelávania.  
Vysoké školstvo  
Strategickým cieľom vlády je efektívne fungujúce vysoké školstvo ako stála súčasť  
európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru,  
poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným  
štandardom, dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu  
predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Vysoké školstvo musí zároveň byť jadrom  
výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného  
výskumu a vývoja a hybnou silou rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska.  
Tak ako u regionálneho školstva, aj v prípade vysokého školstva sa vláda sústredí na  
realizáciu opatrení zabezpečujúcich napĺňanie všetkých zložiek stanoveného strategického  
cieľa a na poskytnutie dostatočných finančných zdrojov na ich realizáciu s podmienkou ich  
efektívneho využívania.  
Pre upevnenie zakotvenia slovenského vysokého školstva v európskom priestore  
vysokoškolského vzdelávania a v európskom výskumnom priestore vláda:  
-
bude presadzovať uplatňovanie princípov, na ktorých sú tieto priestory vybudované,  
vo všetkých oblastiach slovenského vysokého školstva;  
-
bude trvalo rešpektovať a podporovať uplatňovanie autonómie vysokých škôl  
a zároveň od nich očakávať a vyžadovať pôsobenie v súlade s ich zodpovednosťou  
voči spoločnosti;  
-
bude osobitne podporovať implementáciu princípu vysokoškolského vzdelávania  
orientovaného na potreby študenta, ktoré mu umožní profilovať sa podľa svojich  
predstáv a získať zo štúdia maximum pre svoju budúcnosť;  
-
-
podporí zvyšovanie otvorenosti vysokoškolského systému odstraňovaním prekážok  
v zamestnávaní odborníkov zo zahraničia a odborníkov z praxe;  
podporí rozširovanie uskutočňovania študijných programov v cudzích jazykoch;  
35  
-
podporí odstraňovanie bariér uskutočňovania medziodborových študijných programov  
a spoločných študijných programov medzi domácimi a so zahraničnými vysokými  
školami;  
-
-
podporí zvyšovania obojsmernej mobility študentov a pracovníkov vysokých škôl  
medzi Slovenskom a zahraničím;  
otvorí verejnú diskusiu o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl a nástrojoch na  
jej dosiahnutie.  
Na zabezpečenie zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania vláda:  
vytvorí podmienky pre zvýšenie finančného ocenenia vysokoškolských učiteľov ako  
najdôležitejšieho faktora pre zabezpečenie kvality;  
vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od  
1.9.2016 a následne počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %,  
na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov;  
-
-
-
presadí podstatnú úpravu v oblasti akreditácie, založenú na dôslednej implementácii  
európskych štandardov a odporúčaní so základným dôrazom na vnútorné systémy  
zabezpečenia kvality, poskytujúce aj dostatočné a objektívne informácie o výsledkoch  
vzdelávania a o úspešnosti absolventov; prijaté zmeny budú eliminovať poskytovanie  
vysokoškolského vzdelávania s nedostatočnou úrovňou kvality;  
-
-
zasadí sa o zabezpečenie úplnej transparentnosti a verejnej kontroly akreditačného  
procesu, postupný prechod od akreditácie študijných programov k akreditácii v  
študijných odboroch, resp. k inštitucionálnej akreditácii, zníženie administratívnej  
náročnosti akreditačného procesu a stanovenie jeho podmienok vopred;  
považuje za nevyhnutnú súčasť zmien v oblasti akreditácie inštitucionálnu reformu  
Akreditačnej komisie a vytvorenie podmienok, aby sa urýchlene mohla stať riadnym  
členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve  
(ENQA), a byť tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo  
vysokom školstve (EQAR);  
-
podporí systematickú revíziu sústavy študijných odborov tak, aby opisy študijných  
odborov zohľadňovali najnovšie poznatky a vývojové trendy v príslušnej oblasti  
poznania a vychádzali z konceptu zameraného na výsledky vzdelávania, prepojenosti  
na požiadavky praxe a národný kvalifikačný rámec, do ktorého tvorby budú zapojené  
aj profesijné komory a potenciálni zamestnávatelia;  
-
-
odporučí vysokým školám vypracovať profily absolventov strednej školy,  
obsahujúcich odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium v jednotlivých  
študijných odboroch.  
V oblasti zlepšenia efektívnosti fungovania vysokých škôl vláda:  
vytvorí na základe dôslednej analýzy súčasného stavu legislatívny priestor pre zmenu  
systému vnútorného riadenia verejných vysokých škôl, zameranú na primeranejšie  
nastavenie rovnováhy medzi kompetenciami a zodpovednosťou rektorov, správnych  
rád, akademických senátov, dekanov a akademických senátov fakúlt pri zachovaní  
princípu akademickej samosprávy;  
-
-
-
upraví a stabilizuje systém rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu vysokým školám so  
zameraním sa na odstránenie jeho súčasných nedostatkov;  
vykoná systémové opatrenia pre zlepšenie podmienok a zvýšenia právnej istoty  
vysokých škôl pri využívaní finančných prostriedkov z fondov EÚ;  
vychádzajúc z medzinárodných skúseností, zavedie systém kalkulácie úplných  
nákladov činností verejných vysokých škôl s cieľom zabezpečiť vyššiu  
transparentnosť využívania zdrojov;  
36  
-
vytvorí legislatívny priestor na znižovanie administratívnej záťaže vrátane úprav  
procesu verejného obstarávania, zohľadňujúcich špecifiká vysokoškolského prostredia  
a obstarávania tvorivých činností;  
-
-
-
podporí rozvojové projekty zamerané na informatizáciu riadiacich procesov v oblasti  
vysokého školstva;  
vytvorí finančnú schému na financovanie akútnych potrieb rekonštrukcií objektov  
vysokých škôl a ubytovacích zariadení s transparentnými kritériami;  
zabezpečí vypracovanie analýzy súčasného nastavenia systému sociálnej podpory  
študentov s cieľom zvýšenia jeho adresnosti, zníženia administratívnej záťaže  
študentov a efektívnejšieho administratívneho zabezpečenia.  
V oblasti zabezpečenia dostupnosti vysokoškolského vzdelávania vláda prijme  
opatrenia na podporu vysokoškolského štúdia študentov so špecifickými potrebami vrátane  
študentov z marginalizovaných skupín obyvateľstva, osobitne podporí vznik a rozvoj centier  
pomoci pre študentov so zdravotným postihnutím.  
V oblasti vysokoškolskej vedy vláda:  
-
zabezpečí ďalší rozvoj systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých  
školách, založeného na prevzatí postupov dobrej praxe v medzinárodnom meradle  
a odstránenie nedostatkov súčasného systému, ktorý poskytuje skreslený obraz  
o úrovni vysokoškolského výskumu v jeho jednotlivých oblastiach v medzinárodnom  
porovnaní;  
-
-
-
zabezpečí posilnenie motivačných finančných nástrojov na podporu výskumných  
aktivít vysokých škôl s výsledkami na medzinárodnej úrovni;  
vytvorí transparentné nástroje na podporu výskumných aktivít vysokých škôl  
v oblastiach dôležitých z hľadiska rozvoja SR a jej regiónov;  
cielene bude podporovať skvalitňovanie doktorandského štúdia ako najvyššieho  
nástroja na rozvoj ľudských zdrojov a vytvorí grantovú schému na získavanie post  
doktorandov, osobitne na excelentné pracoviská.  
V oblasti pôsobenia vysokých škôl ako hybnej sily rozvoja spoločnosti a regiónov  
Slovenska vláda:  
-
podporí motivačnými nástrojmi uskutočňovanie študijných programov, ktoré sú  
dôležité z pohľadu pracovného trhu, a o ktoré je v súčasnosti nízky záujem  
uchádzačov o štúdium;  
-
-
bude iniciovať prípravu profesijne orientovaných študijných programov, do tvorby  
ktorých budú zapojené aj profesijné komory a potenciálni zamestnávatelia;  
podporí spoluprácu vysokých škôl a praxe, a to aj s využitím transferu technológií za  
účelom budúcej inovácie produktov, procesov, služieb a produkcie s vyššou  
pridanou hodnotou;  
-
-
zabezpečí podporu činnosti vysokých škôl v oblastiach sociálnych a regionálnych  
inovácií, pri účasti na tvorbe stratégií regionálneho rozvoja, pri ich aktivitách  
prispievajúcich k riešeniu nezamestnanosti, pri zabezpečovaní prístupu k vzdelaniu  
znevýhodnených komunít a pri podpore malých a stredných podnikov;  
podporí činnosť vysokých škôl pri podpore kultúry, vzdelanosti a chápania hodnôt  
v ich národnom, individuálnom i spoločenskom rozmere, ako aj pri podpore  
spoločenskej inklúzie a porozumenia;  
-
-
podporí činnosť vysokých škôl ako jedného z hlavných poskytovateľov ďalšieho  
vzdelávania;  
podporí spoluprácu vysokých škôl so súkromným sektorom.  
37  
Ďalšie vzdelávanie  
Vláda v oblasti ďalšieho vzdelávania:  
-
pripraví nový zákon o ďalšom vzdelávaní a uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania,  
ktorý bude obsahovať systémové zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania, zamerané na  
zvýšenie jeho kvality, ako i zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní  
a možnosti získania kvalifikácie v ďalšom vzdelávaní;  
-
-
vytvorí podmienky pre funkčný systém uznávania kvalifikácií;  
podporí prostredie pre uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho  
učenia sa prostredníctvom Národnej sústavy kvalifikácií vrátane úprav príslušnej  
legislatívy;  
-
zabezpečí pravidelné sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie  
za účelom lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.  
Šport a mládež  
Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská  
činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí  
šport na Slovensku tým, že:  
-
zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej  
reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu  
zdravotne postihnutých športovcov;  
-
vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem  
zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda  
bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové  
zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov; vláda  
vytvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli  
poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;  
-
sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín  
telesnej výchovy a športu, a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie  
prepojenie a koordináciu voľnočasových športových aktivít na všetkých typoch škôl  
s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží  
a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;  
podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať  
telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky;  
zriadi Radu vlády Slovenskej republiky pre šport. V kompetencii Rady budú  
prierezové oblasti športu;  
-
-
-
-
podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu;  
účelne podporí výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorého súčasťou bude  
Národné centrum športu;  
-
prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného  
významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich  
budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou,  
športovými organizáciami a súkromným sektorom;  
-
podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových  
podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru  
mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF  
2021 a pod., a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných  
súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;  
38  
-
-
-
na základe výsledkov projektu optimalizácie činnosti rezortných stredísk vrcholovej  
športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia na posilnenie úloh  
národného športového centra ako špecializovaného diagnostického a výživového  
centra pre vrcholový šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových  
reprezentácií Slovenskej republiky;  
zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia)  
ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej  
úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva,  
dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz,  
stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne);  
v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti prijme opatrenia na  
vytvorenie marketingovej značky reprezentácie SR, ktorú bude rozvíjať v spolupráci  
s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS.  
Vláda bude presadzovať zlepšovanie podmienok pre kvalitný život mladých ľudí a  
rozvoj ich potenciálu, bude vychádzať z partnerského prístupu k mladým ľuďom a bude  
podporovať zlepšenie ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí v čase mimo školského  
vyučovania. Vláda uznáva význam práce s mládežou a neformálneho vzdelávania pre  
hodnotový rast mladých ľudí, zvyšovanie ich osobnostných, sociálnych a pracovných  
zručností a obmedzovanie extrémizmu či myšlienok totalitných režimov v spoločnosti. V tejto  
oblasti oceňuje prínos organizácií občianskej spoločnosti, pre činnosť ktorých bude vytvárať  
primerané podmienky.  
Vychádzajúc z uvedeného, vláda:  
-
predloží nové znenie Zákona o podpore práce s mládežou, ktoré zosúladí ciele,  
legislatívne podmienky a pravidlá financovania výchovno-vzdelávacích aktivít v čase  
mimo vyučovania s potrebami mladých ľudí a spoločnosti;  
-
-
podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o strategickej podpore práce  
s mládežou;  
v rámci možností zvýši objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na  
rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.  
Sociálna politika  
Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory vníma vláda ako piliere boja proti  
spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť  
spoločnosti, a môže viesť k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity  
s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne  
odkázaní. Vláda však bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí,  
ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú. Bude dôsledne sledovať efektívnosť a uplatňovať  
spravodlivosť pri všetkých formách sociálnej pomoci a podpory, aby neumožňovala ich  
zneužívanie na úkor ostatných. Vykoná sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych  
dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Vláda bude vytvárať podmienky pre harmonický  
rozvoj rodín v celom komplexe od vzdelávania detí, podpory mladých rodín a vytvárania  
funkčných predškolských zariadení.  
Vláda posilní finančnú podporu starostlivosti príbuzných a blízkych o deti, o ktoré sa  
nestarajú ich biologickí rodičia, aby čo najviac takýchto detí vyrastalo v rodinnom prostredí.  
Zároveň podporí dostupnosť rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným a rizikovým  
39  
rodinám s deťmi, zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny a bude pokračovať v procese  
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti vrátane odbornej pomoci zameranej na zotrvanie  
detí v starostlivosti ich rodičov, resp. na návrat detí do rodičovskej starostlivosti. Vláda  
prehodnotí podmienky podpory rodín s deťmi, kde si povinný rodič neplní vyživovaciu  
povinnosť voči dieťaťu. Vláda vytvorí také podmienky, aby bola zabezpečená vyššia  
flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti.  
Vláda bude tiež podporovať a rozvíjať systém integrovaného a koordinovaného  
postupu pri riešení problematiky násilia na deťoch so zapojením všetkých relevantných  
partnerov na ústrednej i miestnej úrovni vrátane informovanosti verejnosti o tejto  
problematike, ako aj o právach dieťaťa s dôrazom na ochranu dieťaťa a jeho rodiny.  
Pre zvyšovanie kvality ľudí so zdravotným postihnutím vláda zapojí ich  
reprezentatívne organizácie do monitorovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným  
postihnutím. Zefektívni tiež nástroje integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pre  
dosiahnutie optimalizácie a adresnosti peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych  
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia vrátane prehodnotenia posudkových činností tak,  
aby boli viac zacielené na konkrétnu osobu pre jej maximálnu integráciu. Preto zvýši výšku  
príspevku na opatrovanie zdravotne postihnutých. Zároveň zintenzívni úsilie o ich začlenenie  
na pracovný trh, najmä podporou identifikácie pracovných príležitostí u bežných  
zamestnávateľov.  
Vláda si uvedomuje dôležitosť kvalitných a efektívnych sociálnych služieb  
zameraných na adekvátne naplnenie potrieb odkázaných ľudí. Mimoriadnu pozornosť bude  
venovať starostlivosti o starších ľudí, a to najmä efektívnemu prepojeniu zdravotníckych  
a sociálnych služieb. Preto zefektívni systém viaczdrojového financovania sociálnych  
služieb, podporí zavedenie príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov  
rovnako a bude pokračovať v podpore procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb.  
V spolupráci so zriaďovateľmi bude riešiť aj problematiku odmeňovania pracovníkov  
v sociálnych službách, ktorí patria medzi najhoršie platených zamestnancov.  
Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj  
hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných  
hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať  
svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo  
a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma  
aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.  
Vláda tiež zvýši materské a vytvorí legislatívne podmienky pre rozvoj sociálnych  
služieb pre rodiny s nezaopatrenými deťmi s dôrazom na deti do troch rokov veku a na  
zvýšenie podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.  
Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Súčasné  
nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera programovým výberom  
umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom  
bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia.  
Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej  
udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je  
značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii  
dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.  
Vláda si uvedomuje, že je potrebné naďalej zameriavať pozornosť na poberateľov  
nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného  
príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.  
Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude  
pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže  
zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov,  
40  
a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu  
štruktúru fondov sociálneho poistenia.  
Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej  
činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon  
posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi  
okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu a s ňou spojenú administratívnu záťaž pre  
občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.  
Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok,  
a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň  
zabezpečí primeranosť a kvalitu  
poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.  
Vláda bude pokračovať v podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok tak, aby občan  
mohol získať vyšší doplnkový dôchodok v budúcnosti. Vláda zároveň prehodnotí možnosť  
využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku aj  
z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Úspory z dobrovoľných  
dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na  
dôchodku.  
Vláda bude venovať náležitú pozornosť aj znižovaniu nerovností medzi mužmi  
a ženami vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života v zmysle prijatých  
strategických dokumentov a medzinárodných záväzkov SR. V tejto súvislosti sa osobitne  
zameria na potieranie násilia na ženách, napríklad rozvojom služieb a opatrení na  
predchádzanie a postihovanie násilia na ženách a domáceho násilia, ale aj celospoločenskou  
diskusiou o medzinárodných dokumentoch, ktoré sa dotýkajú manželstva, rodiny či násilia na  
ženách a deťoch.  
Vláda bude naďalej posilňovať mechanizmy dodržiavania zásady rovnakého  
zaobchádzania a ochrany pred diskrimináciou a jej postihovania, s osobitným zreteľom na  
implementáciu opatrení pre zlepšenie vymožiteľnosti antidiskriminačnej legislatívy vrátane  
efektívneho využívania dočasných vyrovnávacích opatrení a dôsledného monitorovania  
uplatňovania zákazu diskriminácie vo všetkých oblastiach.  
Zdravotná politika  
Vláda má záujem na vytvorení takého systému zabezpečovania zdravotnej starostlivosti,  
ktorý bude postavený na nasledovných princípoch:  
- Štát vytvára predpoklady pre zdravý vývoj a život jedinca, vytvára podmienky pre  
poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pre podporu  
a osvetu zdravého spôsobu života a práv svojich občanov.  
- Štát zabezpečuje a poskytuje vo verejnom a hospodárskom záujme na základe  
verejného zdravotného poistenia bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah je  
nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k záchrane  
života, vyliečeniu choroby, zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,  
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,  
účinnej prevencii, zisteniu choroby, zmierneniu prejavu chorôb, ako aj iných  
nevyhnutných výkonov, ktoré súvisia s poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti.  
Štát takúto zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v garantovanej dostupnosti a prihliada  
na účelnosť a efektívnosť verejných zdrojov s cieľom zabezpečenia čo najširšej  
dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti.  
- Každý jednotlivec má mať záujem na udržaní a zlepšovaní svojho zdravia a aktívne v  
rámci svojich možností sa o to usilovať.  
41  
- Každý má právo svojím pričinením a na základe vlastného rozhodnutia zabezpečiť si  
vyšší štandard služieb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, alebo  
zvoliť si takú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah nie je nevyhnutný, a presahuje  
rozsah hradený na základe verejného zdravotného poistenia a jej neposkytnutím nie je  
ohrozené jeho zdravie.  
- Štát má záujem na poskytovaní takej zdravotnej starostlivosti, aby sa zlepšila a  
predĺžila kvalita života a maximalizovala ekonomická aktivita občanov.  
Základnými programovými cieľmi vlády v oblasti zdravotníctva budú:  
- Pacient na prvom mieste.  
- Transparentnosť.  
- Efektívnosť a účelnosť.  
- Dôstojnosť povolania.  
- Rozvoj, obnova a modernizácia.  
Pacient na prvom mieste  
Pacienti očakávajú zabezpečenie dôstojných a spravodlivých podmienok v prístupe  
zdravotníckych zamestnancov a v dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  
Rovnako je potrebné zabezpečiť, aby systém solidarity garantoval ochranu a dôstojnosť pre  
najslabšie sociálne skupiny, znevýhodnených, ako aj chronicky chorých občanov pri  
poskytovaní bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Je však nutné oddeliť potreby pacienta, ktoré  
nie sú predmetom nevyhnutnej liečby podľa súčasných poznatkov na základe medicínskych  
dôkazov, od potrieb smerujúcich k službám zdravotníctva. V oblasti týchto cieľov sa vláda  
zaväzuje zabezpečiť skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony aj  
zavedením maximálnych čakacích lehôt na plánované výkony v nemocniciach a  
skvalitňovanie stavu budov a oddelení regionálnych nemocníc.  
Vláda rovnako pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a  
vytvorenie systému viaczdrojového financovania. Definovanie pravidiel pre organizáciu  
a prevádzku minimálnej povinnej siete garantovaných ambulancii lekárskej služby prvej  
pomoci (ďalej len „LSPP“) pre dospelých aj deti, ako aj zubno-lekárskej a lekárenskej  
pohotovosti s 24-hodinovou službou. Ostatnú časť LSPP odporúča ponechať ako doplnkovú s  
možnosťou kratšej prevádzky. Vláda bude garantovať podporu pre dôstojný a bezplatný  
prístup sociálne najslabších a znevýhodnených občanov.  
Transparentnosť  
Transparentnosť predstavuje jeden z elementárnych predpokladov dôvery. Základným  
pilierom obnovenia dôvery občanov, ako aj zdravotníckych pracovníkov v efektívne a  
spravodlivé zdravotníctvo je zvýšenie transparentnosti na všetkých úrovniach systému. Od  
nákupov tovarov a služieb cez obsadzovanie výkonných a dozorných orgánov jednotlivých  
inštitúcií a zdravotníckych zariadení až po spravodlivý prístup všetkých pacientov k  
adekvátnej zdravotnej starostlivosti. V tejto oblasti vláda zabezpečí viditeľný posun v kvalite  
poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri transparentnom nakladaní s verejnými  
42  
zdrojmi. Všetko je verejné, pričom zverejnením alebo nezverejnením informácie nesmie dôjsť  
k neprimeranej komerčnej výhode žiadneho subjektu.  
Rezort zdravotníctva vytvorí podmienky pre transparentné výberové konania na  
obsadzovanie pozícií riaditeľov nemocníc a špecializovaných ústavov s cieľom jasných  
transparentných pravidiel, ako aj pravidiel pre obsadzovanie kontrolných funkcií v kľúčových  
orgánoch inštitúcií MZ SR (VšZP, ÚDZS, nemocnice a ústavy). Zabezpečí zastúpenie  
opozície (stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí  
sektor) v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad  
zdravotnou starostlivosťou.  
Vláda okamžite začne s postupnou centralizáciou transparentného obstarávania  
štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.  
Efektívnosť a účelnosť  
Verejné zdroje musia byť v systéme prerozdeľované tak, aby čo najspravodlivejšie  
odrážali reálne náklady na jednotlivé zdravotné výkony s dôrazným akcentom na efektívne a  
účelné nakladanie s takýmito finančnými prostriedkami. Musí platiť princíp nulovej tolerancie  
voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ktorejkoľvek úrovni  
poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci efektívneho a účelného vynakladania  
verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva realizovať viacero systémových opatrení:  
- dôslednú revíziu všetkých prevádzkových zmlúv štátnych nemocníc - stravovanie,  
parkovanie, prenájmy obchodných priestorov, pranie, strážna služba - a prijatie  
účinných opatrení na elimináciu vzniku nevýhodných zmlúv,  
- posilnenie intenzity revíznych činností VšZP, ÚDZS a MZ SR v oblasti kontroly  
nakladania s verejnými zdrojmi a dodržiavania všeobecne záväzných právnych  
predpisov,  
- dôsledné porovnávanie cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej  
techniky, zníženie spotreby liekov pri zachovaní dostupnosti a kvality poskytovanej  
zdravotnej starostlivosti, stransparentnenie celého toku životného cyklu liekov  
s cieľom prijatia opatrení na zvýšenie efektivity pri nakladaní s verejnými zdrojmi,  
záväznú zmenu procesov v oblasti nákupu všetkých prístrojov a technológií cez  
elektronické trhovisko (EKS),  
- prehodnotenie koncovej siete nemocníc s ohľadom na geografické, finančné a  
regionálne potreby, ako aj na bezpečnosť pacienta. Cieľom takéhoto prehodnotenia  
bude zabezpečenie optimalizácie lôžkového fondu nemocníc podľa potrieb regiónov  
so zvýraznením skvalitnenia chronických lôžok, optimalizácie siete ambulantnej  
zdravotnej starostlivosti, centralizácie medicínsky náročných a špecializovaných  
činností, primeranej potrebnej dostupnej zdravotnej starostlivosti,  
- príprava a implementácia zoznamu zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti a zavedenie systému DRG v plnom rozsahu pre nemocnice,  
- plnú aplikáciu systému e-Health v roku 2017.  
Vláda pripraví koncepciu a legislatívno-odborný rámec pre určenie rozsahu a pravidiel  
využívania verejných zdrojov, postaveného na princípoch účelnosti, efektivity a solidarity  
prerozdelenia verejných zdrojov. Dosiahnuť chce optimálnu dostupnosť poskytovanej  
zdravotnej starostlivosti podľa schválených diagnostických a liečebných postupov  
prostredníctvom garantovaných kategorizovaných výkonov.  
Vláda pripraví pravidlá pre účelnosť vynakladania verejných zdrojov, ktoré sa budú  
realizovať aj prostredníctvom obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, a to v súlade  
s právom EÚ a SR.  
43  
Vláda sa prioritne zameria na využitie výskumných kapacít v lekárskych vedách,  
pričom hlavný dôraz bude venovať klinickému výskumu s priamym dopadom na pacienta s  
cieľom riešiť akútne celospoločensky závažné ochorenia na Slovensku.  
Dôstojnosť povolania  
Charakter zdravotníctva a predovšetkým jeho vnímanie zo strany občanov a pacientov  
formujú predovšetkým lekári, zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci. Je preto  
dôležité, aby boli spravodlivo a transparentne odmeňovaní, a mali adekvátne podmienky pre  
prípravu, ako aj samotný výkon svojho povolania. Rovnako je však dôležité, aby sa vytvoril a  
presadzoval systém vodcovstva morálnych a odborných autorít, ktorý bude pozitívnym  
vzorom aj pre nasledujúce generácie nových zdravotníckych pracovníkov, a tiež ako silný  
pilier posilňovania spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov.  
Vláda bude prioritne klásť dôraz na morálku, odbornosť a pracovitosť. Každý vedúci  
zamestnanec zodpovedá aj svojim konaním za charakter zdravotníctva a musí vyvodzovať  
osobnú zodpovednosť predovšetkým za svoje etické a zásadné manažérske zlyhania.  
Vláda bude pri zdravotníckych pracovníkoch podporovať a presadzovať odmeňovanie  
na základe zásluhového princípu.  
Revíziou kreditového modelu vzdelávania a prehodnotením kompetencií v  
nelekárskych zdravotníckych povolaniach vytvorí podmienky pre zvyšovanie atraktivity  
zamestnania v zdravotníckom povolaní s cieľom získať nových zamestnancov.  
Vláda zoptimalizuje komplexný model vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s  
cieľom podpory vyváženého geografického rozloženia výučby na Slovensku, postaveného na  
zaužívaných európskych štandardoch.  
Rozvoj, obnova a modernizácia  
Okrem zabezpečenia efektívneho a účelného prevádzkovania zdravotníckych zariadení  
je potrebné investovať aj do budúcnosti. V priebehu nasledujúcich rokov je nutné vytvoriť  
účinné dlhodobé opatrenia na zabezpečovanie obnovy a modernizácie zdravotníckych  
zariadení v pôsobnosti štátu. Vzhľadom na ekonomicko-spoločenské zmeny, ako aj rozvoj  
prístupov a znalostí v oblastí medicínskeho, farmaceutického a technologického pokroku je  
kľúčové definovať celospoločensko-odborným konsenzom základné princípy a smerovania  
rozvoja a budúcnosti slovenského zdravotníctva:  
- Vláda zabezpečí v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovanie koncepcie a  
stratégie rozvoja zdravotníctva SR na 20 rokov.  
- Prijme záväzok vybudovania a odovzdania do prevádzky novej univerzitnej  
nemocnice v Bratislave s optimalizáciou súčasného lôžkového fondu UNB.  
- Vláda si uvedomuje dôležitosť rezidentského programu pre všeobecné lekárstvo, ako  
aj pre skupiny špecialistov v chýbajúcich odboroch a získavania absolventskej praxe v  
zubnom lekárstve. Rovnako si uvedomuje podporu pre revitalizáciu ambulantnej  
starostlivosti aj v oblasti posilňovania integrovanej zdravotnej starostlivosti.  
- Vláda vytvorí predpoklady pre pravidelnú ročnú investíciu do obnovy a rozvoja  
zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu.  
Kultúrna politika  
Kultúra spolu so štátom a ekonomikou predstavujú tri, znalosťami a tvorivosťou  
národa zdrojované, vzájomne prepojené strategické zložky rozvoja slovenskej spoločnosti.  
44  
Nedostatočný rozvoj ktorejkoľvek z týchto zložiek zásadne limituje rozvoj ostatných. Vláda  
považuje kultúru za vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju určuje hodnotovo a spoluvytvára jej  
jedinečnú národnú, národnostnú či miestnu identitu. Kultúra má schopnosť humanizovať,  
kultivovať a estetizovať život, rozvíjať v ľuďoch tvorivosť a originalitu. Je tiež dôležitou  
súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít obyvateľstva a  
posilňuje spoločenskú súdržnosť.  
Zásadným predpokladom zmeny k zlepšeniu stavu kultúry je celospoločenská ochota a  
schopnosť opustiť zastaraný pohľad na národnú kultúru ako na „nadstavbu“, ktorá spotrebúva  
spoločenské zdroje. Prínosy z rozvoja kultúry spočívajú najmä v náraste „neuchopiteľného  
spoločenského kapitálu“, ktorý rastom úrovne vzdelanosti a kultúrnosti občanov prináša  
vyššiu kvalitu spoločenských vzťahov, a môže zásadne zvýšiť aj kvalitu života obyvateľstva.  
Kultúra má však aj nezanedbateľný potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu  
rozvoju spoločnosti.  
Vláda v záujme prípravy a uskutočnenia systémových a prospešných opatrení v oblasti  
kultúry bude naďalej pokračovať v efektívnom dialógu s odbornou kultúrnou verejnosťou,  
zástupcami samosprávy a ďalších relevantných subjektov.  
Široký spoločenský a odborný dialóg už niekoľko rokov reálne prebieha a priniesol  
svoje výsledky v podobe strategických materiálov, ako aj návrhov zákonov a opatrení. Vláda  
preto môže svoju činnosť v oblasti kultúry naďalej rozvíjať na princípe kontinuity politík,  
pričom jedným zo základov kultúrnej politiky štátu zostane realizácia schválených  
a celospoločensky akceptovaných stratégií, ako sú: Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2013 –  
2020 a Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu, Stratégia pamäťových a fondových inštitúcií  
na roky 2013 2020, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 a  
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Zároveň vláda bude p