Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 13. apríla 2016
Číslo: CRD-609/2016
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky zvolávam 2. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom
v pondelok 18. apríla 2016 o 13.00 hodine.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
N á v r h p r o g r a m u
1.Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
2.Sľub poslancov
3.Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky
* * *
4.Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery
Predkladá sa podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Programové vyhlásenie vlády prednesie predseda vlády Slovenskej republiky.
* * *
Po prednesení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky bude schôdza Národnej rady Slovenskej republiky prerušená na rokovanie výborov Národnej rady Slovenskej
2
republiky o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky za účasti členov vlády Slovenskej republiky.
Pokračovanie 2. schôdze NR SR v utorok 19. apríla 2016 o 10.00 hod.
Pokračovanie rokovania o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery.
Vystúpenie spoločného spravodajcu z gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Rozprava
Hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a jej žiadosti o vyslovenie dôvery
Andrej D a n k o v. r.