P o s l a n e c
Národnej rady Slovenskej republiky
J á n B u d a j
Bratislava 4. apríla 2016
Vážený pán predseda,
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám do legislatívneho procesu návrh na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, a to tak v písomnej, ako aj v elektronickej verzii, pričom obe verzie sú zhodné.
Poslanecký návrh ústavného zákona uvediem vo výboroch, ako aj na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
S úctou
........................................
Ján Budaj v.r.
Prílohy: 5 + e-mail
Vážený pán
Andrej Danko
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a