NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2016,
o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii
Národná rada Slovenskej republiky,
vychádzajúc z presvedčenia, že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je konanie a rozhodovanie ústavných činiteľov, ktoré
rešpektuje záujmy všetkých občanov,
je založené na prirodzenej spravodlivosti a slušnosti,
nevyvoláva podozrenie zo zneužívania verejných funkcií a právneho poriadku, berúc do úvahy
Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, ktorá bola vyhlásená Rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov číslo 47/133 zo dňa 18. decembra 1992 a najmä čl. 18 ods. 1 tejto deklarácie, ktorý uvádza, že osoby podozrivé zo spáchania trestných činov, ktoré spočívajú v protiprávnom obmedzení osobnej slobody predstaviteľmi štátnej moci alebo osobami, ktoré konajú v mene alebo v súčinnosti s predstaviteľmi štátnej moci, nemajú podliehať udeleniu amnestie alebo obdobnému inštitútu, ktorého použitie by malo za následok neprípustnosť trestného stíhania,
Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím odvolávajúci sa na Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, ktorý je medzinárodnou zmluvou, ktorá podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi, a ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. januára 2015 a najmä na čl. 11 ods. 1 a čl. 12 ods. 4 tohto dohovoru, ktoré uvádzajú, že Slovenská republika postúpi svojim príslušným úradom prípady nedobrovoľného zmiznutia vrátane únosu na trestné stíhanie, ak sa osoba podozrivá zo spáchania tohto trestného činu nachádza na ich území a zároveň prijme potrebné opatrenia na zabránenie činom, ktoré maria vedenie vyšetrovania a potrestanie takýchto činov,
sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Zrušujú sa:
1.článok V a článok VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z.,
2.rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii, uverejnené pod č. 214/1998 Z. z.,
3.rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 1998 o amnestii, uverejnené pod č. 375/1998 Z. z.
Čl. II
Účinnosťou tohto ústavného zákona zanikajú účinky rozhodnutí všetkých štátnych orgánov, ktoré zabraňujú v trestnom stíhaní páchateľov skutkov spáchaných v súvislosti so zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny 31. augusta 1995 a v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997. Tieto rozhodnutia sa súčasne zrušujú v rozsahu, v ktorom zabraňujú v trestnom stíhaní páchateľov skutkov spáchaných v súvislosti so zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny 31. augusta 1995 a v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.
Čl. III
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 31. augusta 2016.