DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Hlavným účelom prijatia návrhu zákona je zjednotiť lehoty , ktoré priamo alebo aj nepriamo súvisia so zmenou spustenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Dôvodom administratívno vykonávacie prekážky, zásah do účtovníctva ekonomických subjektov v priebehu účtovného obdobia ako aj nepripravenosť spustenia nového systému.
Šesťmesačnú lehotu, ktorá bola ustanovená pôvodným zákonom na zabezpečenie splnenia nových povinností, nie je možné dodržať. Navrhovaným znením zákona sa predĺžia lehoty do konca roka 2016. Okrem odstránenia účtovných ťažkostí sa vytvorí časový priestor na zvládnutie nového systému a na odbornú diskusiu k doriešeniu odborných nejasností a vykonávacích postupov.
Hlásenia o odpadoch, hlásenia o plnení záväzných limitov sa vzťahujú vždy na kalendárny rok, zmena v rámci roku vyvolá stratu informácií, ktoré dôležité pre vyplnenie hlásení pre Európsku Komisiu.
Zatiaľ nie je známe Rozhodnutie Ústavného súdu vo veci podania poslancov NR SR k zákonu o odpadoch, ktoré sa týka samotného predmetu autorizácie, resp. zmlúv s obcami a mestami, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou zákona. V prípade vydania autorizácie a následného prípadného nesúladu s Rozhodnutím Ústavného súdu SR nie je možné zabezpečiť financovanie separovaného zberu v mestách a obciach ani podľa doterajších právnych predpisov. Predĺžením lehoty sa získa čas na stanovisko Ústavného súdu k predloženému podaniu skupiny poslancov na Ústavný súd a predídeniu prípadného zavedenia nezákonných postupov do praxe.
Termín podania žiadosti na autorizáciu bol 31.3.2016. MŽP SR vydalo usmernenie k autorizácii 23.3.2016 t.zn. 8 dní pred uplynutím termínu. Vydané usmernenie informácia je v rozpore so samotným zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŽP SR č. 373/2015 Z.z., ktorá upravuje podmienky žiadosti na autorizáciu. Usmernenie nemôže meniť a dopĺňať zákon ani jeho vykonávací predpis. Prípadnú zmenu môže riešiť iba novela zákona.
Súčasná právna úprava
Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. OSOBITNÁ ČASŤ
K Čl. I
Navrhovanou právnou úpravou sa predlžuje lehota , ktorá priamo alebo aj nepriamo súvisí so zmenou spustenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Nová lehota je od 1.1.2017.
K bodu 1
Podľa zákona o odpadoch, zberové firmy, ktoré realizujú separovaný zber v mestách a obciach musia mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov do 30.júna 2016. Predmetné ustanovenie súvisí s termínom účinnosti autorizácie.
K bodu 2
Povinnosť nahlasovať splnomocneného zástupcu súvisí s termínom vydania autorizácie.
K bodu 3
Možnosť získania individuálnej autorizácie je podmienená rovnakým termínom ako v prípade kolektívnej autorizácie. Posunutím účinnosti autorizácie OZV musí byť posunutá aj individuálna autorizácia.
K bodu 4
Obce povinné dať do súladu príslušné VZN do termínu nadväzujúci na vydanie autorizácie. Nové VZN musí obsahovať riešenia aj pre biologický odpad, drobný stavebný odpad, dotrieďovanie komunálneho odpadu a pod. Príjmy a výdavky z miestneho komunálneho odpadu súčasťou rozpočtu obcí a miest zle natavené VZN ako aj samotný systém bude mať negatívny dopad na rozpočty obcí a miest. Posunutím účinnosti k 1.1.2017 sa vytvorí priestor na odborné doriešenie otvorených otázok.
K bodu 5
Plnenie povinností podľa doterajších predpisov prostredníctvom oprávnenej a kolektívnej organizácie sa predlžuje do konca roku 2016.
K bodu 6
Účinnosť rozhodnutí o vydaných autorizácií sa posúva na termín 1. januára 2017.
K bodu 7
Financovanie separovaného zberu podľa doterajších predpisov sa posúva v nadväznosti na posunutie termínu autorizácie do konca roku 2016.
K bodu 8
Financovanie separovaného zberu aj z miestneho poplatku sa posúva do konca roka 2016 v kontexte posunutej autorizácie OZV.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty a štandardnej dĺžky zdaňovacieho obdobia ako aj prípravy rozpočtov obcí a miest.. To všetko od 1. januára 2017, pričom zákon bude účinný od 29. júna 2016.