NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Zákon
z ................. 2016,
ktorým sa mení zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.V § 135 ods. 6 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
2.V § 135 ods. 10 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
3.V § 135 ods. 11 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
4.V § 135 ods. 15 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
5.V § 135 ods. 16 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
6.V § 135 ods. 25 sa slová „k 1. júlu 2016“ nahrádzajú slovami „k 1. januáru 2017“.
7.V § 135 ods. 32 sa slová „do 30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2017“.
8.V čl.VIII sa vypúšťajú slová „a čl. V prvého a druhého bodu“ a slová „a čl. I § 83ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda“ sa nahrádzajú slovami „čl. I § 83 ods. 3 písm. b) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 29. júna 2016.