N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona a za podmienok uvedených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b) e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením podľa § 10 ods. 5 písm. d).“.
2.V § 10 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, ktoré z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b) e) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území; v tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa ustanoví aj primeraná lehota, v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej na jej území ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia povinný skončiť jej prevádzkovanie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.“.
3.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Obec, je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 5 písm. d), ak sa obyvatelia obce sťažujú, že prevádzkovaním hazardných hier na jej území dochádza k podstatnému zásahu do záujmov obyvateľov dotknutej obce alebo, že sa v súvislosti s hraním hazardných hier v obci narúša verejný poriadok, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% oprávnených voličov obce. V petícii obyvatelia obce uvedú, aký druh hazardných hier vedie k podstatnému zásahu do ich záujmov alebo k narúšaniu verejného poriadku.“.
4.§ 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 6, vyhlási o požiadavke z petície podľa odseku 6 miestne referendum podľa osobitného predpisu4a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová „s výnimkou ich prevádzkovania v herni“.
6.Za § 58l sa vkladá § 58m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 58m
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2016
(1) Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. d) a e), ktoré boli udelené podľa predpisov účinných do 31. júla 2016,
strácajú platnosť s účinnosťou od 1. januára 2017, ak boli udelené na prevádzkovanie týchto hazardných hier v herni vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže.
(2) Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. augustom 2016, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. augusta 2016.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11a ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorou sa podľa osobitného zákona12c) najmenej 30 % oprávnených voličov12) sťažuje, že prevádzkovaním hazardných hier na jej území dochádza k podstatnému zásahu do záujmov obyvateľov obce alebo v súvislosti s hraním hazardných hier sa v obci narúša verejný poriadok, a obec na základe tejto petície neprijala platné všeobecne záväzné nariadenie.“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
12c) § 10 ods. 6 a 7 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 11a ods. 3 prvej vete sa slová „podľa odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c) a d)“.
3. V § 11a ods. 5 sa slová „podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2016 s výnimkou čl. I bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.