NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 9 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „primerane“.
2.V § 12 ods. 10 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa vypúšťa slovo „súčasne“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.
3.Za § 38ac sa vkladá § 38ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 38ad
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2015
(1)Konanie o vydanie osvedčenia a konanie o vydanie záväzného stanoviska obce podľa § 12, ktoré sa začalo pred 1. augustom 2016 a nebolo do 31. júla 2016 právoplatne ukončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2016.
(2)Na konanie podľa osobitného predpisu13) súvisiace s výstavbou sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území, ktoré sa začalo pred 1. augustom 2016 a nebolo do 31.
júla 2016 právoplatne ukončené, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2016. Ak bolo v konaní podľa prvej vety do 31. júla 2016 vydané záväzné stanovisko dodávateľa podľa § 12 ods. 10 účinného do 31. júla 2016, toto stanovisko stráca platnosť 1. augusta 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.