NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákon č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby” a na konci sa pripája táto veta: „Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť viacero licencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby.”.
2.V § 46 ods. 1 písm. c) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak je spoločníkom alebo akcionárom právnická osoba, aj údaje o všetkých spoločníkoch a akcionároch, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby, a o osobách, ktoré štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu tejto právnickej osoby”.
3.V § 46 ods. 2 písm. a) sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „vrátane akciovej spoločnosti, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu a akciovej spoločnosti, ktorá ako spoločník alebo akcionár vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu“.
4.V § 46 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba vrátane výpisu z obchodného registra právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu a akciovej spoločnosti, ktorá ako spoločník alebo akcionár vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu; ak je žiadateľom o licenciu alebo spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu alebo spoločníkom alebo akcionárom právnickej osoby, ktorá vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu zahraničná právnická osoba, priloží dokument obdobného charakteru a výpis z obchodného registra o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky; výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní,“.
5.Za § 76dj sa vkladá § 76dk, ktorý znie:
㤠76dk
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. augusta 2016
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. augustom 2016 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. júla 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.