______________________________________________________________________________  
Materiál na rokovanie  
Číslo: GUV – 276/2016  
Národnej rady Slovenskej republiky  
23  
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska  
za rok 2015  
Materiál sa predkladá:  
Návrh uznesenia:  
V zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.  
o Národnej banke Slovenska v znení  
neskorších predpisov  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
„Správu o výsledku hospodárenia Národnej  
banky Slovenska za rok 2015“  
Predkladá:  
Obsah materiálu:  
1. Predkladacia správa  
2. Dodatok správy audítora o overení súladu  
Správy o výsledku hospodárenia NBS za  
rok 2015 s Ročnou účtovnou závierkou  
a Správa o výsledku hospodárenia NBS  
za rok 2015  
Jozef Makúch  
guvernér  
Národnej banky Slovenska  
3. Správa nezávislého audítora a Ročná  
účtovná závierka NBS k 31. decembru  
2015  
Bratislava, marec 2016  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Časť 1  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015  
____________________________________________________________________________________________________________________  
PREDKLADACIA SPRÁVA  
Materiál „Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015“  
sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 39 ods. 5 zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NBS“), ktorý ukladá Národnej banke Slovenska (ďalej  
len „NBS“) predložiť ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade Slovenskej  
republiky do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka.  
Predkladaná správa hodnotí v zmysle § 39 zákona o NBS dosiahnuté výsledky hospodárenia  
NBS za rok 2015 (časť 2 materiálu). Súčasťou materiálu je Správa nezávislého audítora  
a účtovná závierka NBS k 31. decembru 2015 (časť 3 materiálu).  
Konzistentnosť medzi obidvoma časťami materiálu, tzn. medzi hodnotením výsledkov  
hospodárenia a účtovnou závierkou NBS, potvrdil audítor vo svojom Dodatku správy audítora  
o overení súladu Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015  
s účtovnou závierkou (časť 2 materiálu).  
NBS ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) a Eurosystému je  
zaviazaná postupovať podľa pravidiel platných pre Eurosystém.  
Hlavným cieľom ESCB je udržiavanie cenovej stability. Za účelom naplnenia tohto cieľa a úloh,  
vyplývajúcich zo zákona o NBS, sa NBS podieľa na jednotnej menovej politike, ktorú pre  
eurozónu určuje Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“). Základná úroková sadzba v roku  
2015 bola na úrovni 0,05 % (od 0,25 % do 0,05% v roku 2014). Priemerná miera inflácie (CPI)  
v roku 2015 bola -0,3 % (-0,1 % v roku 2014). NBS sa v roku 2015 zúčastnila na menovo-  
politických programoch v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov a za účelom podpory oživenia  
ekonomiky realizovala v priebehu roka 2015 nákupy cenných papierov pre menovopolitické  
účely, pričom výrazný nárast zaznamenali portfóliá Covered Bond Purchase Programme 3  
(ďalej len „CBPP3“, medziročný nárast o 1 164 mil. EUR) a Public Sector Purchase Programme  
(ďalej len „PSPP“, nárast v objeme 4 141 mil. EUR).  
V zmysle § 4 zákona o NBS zastupuje NBS Slovenskú republiku na základe poverenia vlády  
Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách. NBS vydáva eurobankovky  
a euromince, podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi,  
koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi  
a uskutočňuje devízové operácie, vykonáva dohľad nad finančným trhom. V oblasti výkonu  
dohľadu nad finančným trhom bol rok 2015 pre banku významný z pohľadu zabezpečenia  
nových činností a zodpovedností. V súvislosti s Jednotným mechanizmom dohľadu  
v Eurosystéme a vytvorením bankovej únie sa NBS zapojila do spoločných dohľadov nad  
bankami v Eurosystéme, úzko spolupracuje s ECB a národnými centrálnymi bankami pri  
výkone dohľadu a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o riešení krízových situácií na  
finančnom trhu. Súčasne od 1. januára 2015 banka vykonáva ochranu finančného spotrebiteľa.  
V súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona o NBS je výsledkom hospodárenia NBS  
za účtovné obdobie vytvorený zisk alebo strata. NBS používa vytvorený zisk na prídely  
do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty  
z minulých rokov. Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť  
z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane  
neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia. NBS v zmysle zákona nemôže  
odvádzať voľné zdroje pri rozdeľovaní zisku do štátneho rozpočtu.  
Za rok 2015 dosiahla NBS hrubý zisk 144,6 mil. EUR pred tvorbou všeobecnej rezervy na  
finančné riziká (zisk 322,2 mil. EUR v 2014). V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS zo  
dňa 26. januára 2016 bola vytvorená všeobecná rezerva na finančné riziká vo výške  
660 mil. EUR (140 mil. EUR bol dopad na zníženie hospodárskeho výsledku 2015). Všeobecná  
rezerva na finančné riziká sa tvorí v súlade s usmernením ECB z 10. decembra 2012, ktorým  
sa dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo  
v Európskom systéme centrálnych bánk. Všeobecná rezerva na finančné riziká sa tvorí  
1
Časť 1  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015  
____________________________________________________________________________________________________________________  
za účelom eliminovať neistotu vývoja na finančných trhoch a zabezpečiť sa voči kurzovému,  
úrokovému, úverovému riziku a rizikám vyplývajúcim z pohybu cien zlata. Čistý zisk NBS za rok  
2015 znížený o tvorbu všeobecnej rezervy na finančné riziká bol 4,6 mil. EUR a bol vytvorený  
najmä z výnosov z výkonu menovej politiky a správy investičných rezerv.  
V roku 2015 čistý výnos z výkonu menovopolitických operácií predstavoval 105 mil. EUR  
a zo správy investičných rezerv 91 mil. EUR. Zisk bol znížený o zrážkovú daň 2,2 mil. EUR  
z výnosov cenných papierov nakúpených v rámci programov PSPP a CBPP3, ktorú NBS  
odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. NBS ako jediná centrálna banka  
v Eurosystéme je povinná uplatniť zrážkovú daň z výnosov (príjmov) plynúcich zo zdrojov na  
území Slovenskej republiky.  
Čisté náklady na emisiu obeživa v roku 2015 predstavovali 7 mil. EUR (zisk 16 mil. EUR v roku  
2014). Banka realizovala výrobu 45,8 mil. ks bankoviek, razbu 45,2 mil. kusov obehových mincí  
a 5 druhov zberateľských mincí v počte 31 tis. kusov.  
Čisté náklady na prevádzku za rok 2015 dosiahli 55 mil. EUR (59 mil. EUR v roku 2014).  
Medziročne poklesli o 7 % v dôsledku mimoriadnych činností realizovaných v roku 2014 (najmä  
komplexné hodnotenie troch najväčších úverových inštitúcií na Slovensku). Prevádzkové  
náklady v roku 2015 ovplyvnili v najväčšej miere úlohy spojené s prevzatím agendy ochrany  
finančného spotrebiteľa s dopadom na navýšenie počtu zamestnancov a s tým spojené  
náklady a rastúci trend technickej podpory a licenčných poplatkov používaných informačných  
systémov.  
K 31. 12. 2015 bolo v evidenčnom stave NBS celkovo 1 053 zamestnancov.  
Vykázaný zisk za rok 2015 bol na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa  
8. marca 2016 v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS v plnej výške zúčtovaný voči stratám  
z minulých rokov. Straty NBS z minulých rokov sú kumulované od roku 2002 a sú príčinou  
vykázaného záporného vlastného imania NBS. Kumulované straty sa plánujú uhradiť  
z budúcich ziskov NBS.  
Záporné vlastné imanie k 31. 12. 2015 predstavovalo 3 358 mil. EUR, čo je zlepšenie  
absolútnej hodnoty o 59 mil. EUR oproti 31.12.2014 a oproti počiatočnému stavu pri prechode  
na euro k 1. 1. 2009 dosiahlo zlepšenie 1 368 mil. EUR.  
Podľa § 17b zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon o účtovníctve“) zostavuje NBS účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je  
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej  
len „Protokol o štatúte“).  
Účtovná závierka NBS k 31. decembru 2015 bola zostavená v súlade s Usmernením Európskej  
centrálnej banky z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo  
v Európskom systéme centrálnych bánk č. ECB/2010/20 v znení neskorších predpisov (ďalej  
len “Usmernenie ECB”). V účtovných prípadoch, ktoré Usmernenie ECB nereguluje, banka  
postupuje podľa Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. V ostatných prípadoch  
banka postupuje podľa zákona o účtovníctve.  
Pri príprave účtovnej závierky postupovala NBS v zmysle odporúčaných harmonizovaných po-  
stupov pre zostavenie poznámok k účtovným výkazom národnej centrálnej banky v Eurosysté-  
me. Účtovnú závierku tvoria:  
a) súvaha (bilancia)  
b) výkaz ziskov a strát  
c) poznámky.  
V zmysle čl. 27 Protokolu o Štatúte overuje účtovnú závierku NBS nezávislý externý audítor  
odporúčaný Radou guvernérov ECB a schválený Radou Európskej únie. Účtovnú závierku  
k 31. decembru 2015 overovala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, s.r.o.  
2
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Časť 1  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015  
____________________________________________________________________________________________________________________  
Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a audítor vydal k úč-  
tovnej závierke Národnej banky Slovenska k 31.12.2015 správu s nepodmieneným názorom,  
tzn. vyjadril názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie  
banky k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu  
v súlade s usmernením ECB a zákonom o účtovníctve (časť 3).  
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka budú zverejnené vo Výročnej správe NBS za  
rok 2015.  
3
Časť 2  
Dodatok správy audítora o overení súladu  
Správy o výsledku hospodárenia  
Národnej banky Slovenska za rok 2015  
s účtovnou závierkou  
a
Správa o výsledku hospodárenia  
Národnej banky Slovenska  
za rok 2015