N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
14
Z r i a d e n i e
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov
___________________________________________________________________
Podľa § 60 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve
Národná rada Slovenskej republiky
A. z r i a ď u j e
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
Podľa § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov členov osobitného kontrolného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru.
2
Ďalej sa navrhuje, aby
B.u r č i l a
1. počet členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu vrátane jeho predsedu
na 13
2. počet členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby vrátane jeho predsedu
na 13
3. počet členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vrátane jeho predsedu
na 13.
Bratislava marec 2016