N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
8
N á v r h
na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky v o l í Národná rada Slovenskej republikyv tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Návrhy kandidátov na podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky:
Béla BUGÁRMOST-HÍD
Martin GLVÁČSMER-SD
Andrej HRNČIAR(SIEŤ)
Lucia NICHOLSONOVÁ(SaS).
Bratislava marec 2016