N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
3
Z r i a d e n i e
Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republikya zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov
___________________________________________________________________
Podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky z r i a ď u j e Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
V § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.sa ustanovuje, že členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republikyu r č i l a počet členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií vrátane ich predsedov.
Národná rada Slovenskej republiky
A. z r i a ď u j e
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií;
2
Ďalej sa navrhuje, aby
B. u r č i l a
1. počet členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vrátane jeho predsedu
na 15.
2. počet členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií vrátane jeho predsedu
na 15.
Bratislava marec 2016