Príloha č. 2 – zámer prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2016
Poradové číslo
Názvy návrhov aproximačných nariadení vlády SR
Implementovaný právny akt ES/EÚ
ÚOŠS
1.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou (prepracované znenie).
ÚNMS SR
2.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní meradiel na trhu.
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie).
2. Smernica Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku vodomerov.
ÚNMS SR
3.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zaradeniach a ochranných systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v poenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie).
ÚNMS SR
4.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (prepracované znenie).
ÚNMS SR
5.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie).
ÚNMS SR
6.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES.
ÚNMS SR
7.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES.
ÚNMS SR
8.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ)2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia
MPaRV SR
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienkyna skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 188, 16. 07. 2015).
9.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ)2015/1955 z 29. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2015).
MPaRV SR
10.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. L 277, 18. 10. 2008),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. L 338, 22. 12. 2005),
nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. L 338, 22. 12. 2005),
nariadenia Komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006 (Ú. v. L 320, 18. 11. 2006),
nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20. 12. 2006),
nariadenia Komisie (ES) č. 1243/2007 z 24. októbra 2007 (Ú. v. L 281, 25. 10. 2007),
nariadenia Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. L 277, 18. 10. 2008),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009),
nariadenia Komisie (ES) č. 1161/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. L 314, 1. 12. 2009),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 558/2010 z 24. júna 2010 (Ú. v. L 159, 25. 6. 2010),
MPaRV SR
nariadenia Komisie (EÚ) č. 150/2011 z 18. februára 2011 (Ú. v. L 46, 19. 2. 2011).
11.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 181, 20. 6. 2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 181, 20. 6. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. L 280, 24. 9. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. L 281, 25. 9. 2014).
3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
MPaRV SR