Príloha č. 1 - vydané aproximačné nariadenia vlády SR v II. polroku 2015
Poradové číslo
Aproximačné nariadenia vlády SR
Implementovaný právny akt EÚ
Čiastka Zbierky zákonov SR
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. L 280, 24.9.2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347 20.12.2013) v znení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 181, 20.6.2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. L 280, 24.9.2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. L 281, 25.9.2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014).
54
2.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2015 Z. z.,
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú
54
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. L 271, 16. 10. 2009).
3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2013 zo 6. augusta 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 211, 7. 8. 2013).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 972/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
5. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. L 346, 20. 12. 2013).
3.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. L 348, 24. 12. 2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013).
54
4.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
1. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38), smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39) a rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
2. Smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993, ktorá určuje triedy spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14).
3. Vykonávacia smernica Komisie č. 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa
55
menia prílohy I a II k smerniciam Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov (Ú. v. L 341, 18. 12. 2013).
4. Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5. Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2015 Z. z. o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek
1. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6) v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 3665/93 z 21. decembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
nariadenia Komisie (ES) č. 655/94 z 24. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
nariadenia Rady (ES) č. 1500/94 z 21. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 2/zv. 5),
nariadenia Komisie (ES) č. 2193/94 z 8. septembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
nariadenia Komisie (ES) č. 3254/94 z 19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
nariadenia Komisie (ES) č. 1762/95 z 19. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
nariadenia Komisie (ES) č. 482/96 z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
nariadenia Komisie (ES) č. 1676/96 z 30. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
nariadenia Rady (ES) č. 2153/96 z 25. októbra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
nariadenia Komisie (ES) č. 12/97 z 18. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
nariadenia Komisie (ES) č. 89/97 z 20. januára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
nariadenia Komisie (ES) č. 1427/97 z 23. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
nariadenia Komisie (ES) č. 75/98 z 12. januára 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
66
nariadenia Komisie (ES) č. 1677/98 z 29. júla 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
nariadenia Komisie (ES) č. 46/1999 z 8. januára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
nariadenia Komisie (ES) č. 502/1999 z 12. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
nariadenia Komisie (ES) č. 1662/1999 z 28. júla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
nariadenia Komisie (ES) č. 1602/2000 z 24. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10),
nariadenia Komisie (ES) č. 2787/2000 z 15. decembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11),
nariadenia Komisie (ES) č. 993/2001 zo 4. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11),
nariadenia Komisie (ES) č. 444/2002 z 11. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 12),
nariadenia Komisie (ES) č. 881/2003 z 21. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13),
nariadenia Komisie (ES) č. 1335/2003 z 25. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13),
nariadenia Komisie (ES) č. 2286/2003 z 18. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 15),
nariadenia Komisie (ES) č. 837/2005 z 23. mája 2005 (Ú. v. L 139, 2. 6. 2005),
nariadenia Komisie (ES) č. 883/2005 z 10. júna 2005 (Ú. v. L 148, 11. 6. 2005),
nariadenia Komisie (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006 (Ú. v. L 38, 9. 2. 2006),
nariadenia Komisie (ES) č. 402/2006 z 8. marca 2006 (Ú. v. L 70, 9. 3. 2006),
nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006 (Ú. v. L 360, 19. 12. 2006),
nariadenia Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. L 362, 20. 12. 2006,
nariadenia Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007 (Ú. v. L 62, 1. 3. 2007),
nariadenia Komisie (ES) č. 1192/2008 zo 17. novembra 2008 (Ú. v. L 329, 6. 12. 2008),
nariadenia Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009 (Ú. v. L 98, 17. 4.
2009),
nariadenia Komisie (ES) č. 414/2009 z 30. apríla 2009 (Ú. v. L 125, 21. 5. 2009),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 169/2010 z 1. marca 2010 (Ú. v. L 51, 2. 3. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 177/2010 z 2. marca 2010 (Ú. v. L 52, 3. 3. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č.197/2010 z 9. marca 2010 (Ú. v. L 60, 10. 3. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 430/2010 z 20. mája 2010 (Ú. v. L 125, 21. 5. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1063/2010 z 18. novembra 2010, (Ú. v. L 307, 23. 11. 2010),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 756/2012 z 20. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1101/2012 z 26. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1159/2012 zo 7. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 336 8. 12. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1180/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 337, 11. 12. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 58/2013 z 23. januára 2013 (Ú. v. L 21, 24. 1. 2013),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 530/2013 z 10. júna 2013 (Ú. v. L 159, 11. 6. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.1063/2013 z 30. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 289, 31. 10. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1076/2013 z 31. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 292, 1. 11. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1099/2013 z 5. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 174/2014 z 25. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 56, 26. 2. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 889/2014 zo 14. augusta 2014 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 8. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1223/2014 zo 14. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2014 z 28. novembra 2014, (Ú. v. EÚ L 344, 29. 11. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/234 z 13. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 39 14. 2. 2015),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/428 z 13. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 70 14. 3. 2015).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v znení
nariadenia Komisie (EÚ) č. 514/2008 z 9. júna 2008 (Ú. v. L 150, 10. 6. 2008),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 74/2010 z 26. januára 2010 (Ú. v. L 23, 27. 1. 2010),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 669/2011 z 12. júla 2011 (Ú. v. L 183, 13. 7. 2011),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1349/2011 z 20. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 338, 21. 12. 2011),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 418/2012 zo 16. mája 2012 (Ú. v. L 130, 17. 5. 2012),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 255, 28. 8. 2014).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v znení
nariadenia Komisie (EÚ) č. 278/2010 z 31. marca 2010 (Ú. v. L 86, 1. 4. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1084/2010 z 25. novembra 2010, (Ú. v. L 310, 26. 11. 2010),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 255, 28. 8. 2014).
4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k Zmluve, a kritériá stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 171, 6. 7. 2010) v znení
nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 599/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. L 172, 25. 6. 2013).
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
6. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. L 255, 28. 8. 2014) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/160 z 28. novembra 2014 (Ú. v. L 27, 3. 2. 2015).
7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/583 z 13. apríla 2015 (Ú. v. L 97, 14. 4. 2015).
6.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2015 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny
Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. L 10, 14. 1. 2006) (Ú. v. L 137, 4. 6. 2015) v znení smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
66
7.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. L 96, 29.
70
3. 2014).
8.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (prepracované znenie) (Ú. v. L 96, 29. 3. 2014).
70
9.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
1. Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 167, 22. 6. 1992) v znení
smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 3; Ú. v. EÚ L 052, 21. 2. 2004),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/28/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ako aj smernica Rady 92/42/EHS a smernice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2013).
2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných
70
zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2013).
10.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 260/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. L 283, 29. 10. 2010).
4. Smernica Komisie 2011/15/EÚ z 23. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011).
5. Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. L 308, 29. 10. 2014).
74
11.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
1. Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
2. Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005 (Ú. v. L 331, 17. 12. 2005).
3. Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
smernice Komisie 2006/127/ES zo 7. decembra 2006 (Ú. v. L 343, 8. 12. 2006).
4. Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd
84
poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
5. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. L 339, 6. 12. 2006).
6. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),
smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
7. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. L 329, 16. 12. 2005).
8. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
9. Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení
rozhodnutia Komisie 93/400/EHS zo 16. júna 1993 (Ú. v. L 177, 21. 7.
1993),
– rozhodnutia Komisie 94/152/ES z 15. februára 1994 (Ú. v. EÚ L 66, 10. 3. 1994),
– rozhodnutia Komisie 95/25/ES z 8. februára 1995 (Ú. v. EÚ L 36, 16. 2. 1995),
– rozhodnutia Komisie 97/109/ES zo 17. januára 1997 (Ú. v. EÚ L 39, 8. 2. 1997),
rozhodnutia Komisie 1999/29/ES z 18. decembra 1998 (Ú. v. L 8, 14. 1. 1999),
rozhodnutia Komisie 2002/111/ES z 11. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),
nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
rozhodnutia Komisie 2005/55/ES z 25. januára 2005 (Ú. v. L 17, 26. 1. 2005),
smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. L 339, 6. 12. 2006).
10. Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
Prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 3/zv. 5),
nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. L 362, 31. 12. 1985),
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 35),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005),
Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
11. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
Prvej smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Rady 81/561/EHS z 13. júla 1981 (Ú. v. EÚ L 203, 23. 7. 1981),
nariadenia Rady (EHS) 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. L 362, 31. 12. 1985),
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Komisie 89/2/EHS z 15. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),
smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),
Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
12. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),
nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. L 362, 31. 12.
1985),
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),
smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),
smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
13. Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd
poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
14. Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
15. Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré