VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-295/2016
Národnej rady
Slovenskej republiky
1870
Informácia
o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015
a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016
_____________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2016
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 15. januára 2016