NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2051/2015
2216
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. decembra 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kuffu, Mariána Kvasničku a Jozefa Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej radyč. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1842) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Rastislav Č e p á k v. r.
Pavol Z a j a c v. r.