z 15. decembra 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Majetok nepodliehajúci exekúcii
Exekúcii podľa osobitného predpisu19a) nepodlieha
a)nehnuteľný majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,
b) peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je
právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,
c) finančné nástroje vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,
d) iný majetok slúžiaci na výrobu a rozvod tepla vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a
rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov.“.
2.Za § 38aa sa vkladá § 38ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38ab
Prechodné ustanovenie
Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu,19a) ktoré postihujú majetok podľa § 28a, súd bezodkladne zastaví.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky