NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________
Číslo: PREDS-920/2015
1866a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866)
___________________________________________________________________________
I.
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí č. 6094-2015-KPSR zo 14. decembra 2015 uviedol dôvody a v časti III navrhol pripomienky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1879 zo 14. decembra 2015 pridelil zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie
Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866) na prerokovanie ako gestorskému výboru Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 123. schôdzi 15. decembra 2015 prerokoval pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 6094-2015-KPSR zo 14. decembra 2015:
1.V čl. VI prvom bode § 1 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18b)“.
2.V čl. VI deviatom bode § 11 ods. 1 písmene e) sa na konci čiarka vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)“.
Uznesením č. 772 z 15. decembra 2015 odporúčal zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866) schváliť.
III.
Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 15. decembra 2015.
Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III časti jeho rozhodnutia zo 14. decembra 2015:
1.V čl. VI prvom bode § 1 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18b)“.
2.V čl. VI deviatom bode § 11 ods. 1 písmene e) sa na konci čiarka vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)“.
Bez stanoviska gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku, uvedený vrátený zákon schváliť.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní
zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 773 z 15. decembra 2015.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zároveň poveril spravodajcu, Borisa Suska, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
V Bratislave 15. decembra 2015