PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-920/2015
1879
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 2015
o pridelení zákona z 9. decembra 2015, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866), doručený 14. decembra 2015
na prerokovanie i h n e ď
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
B. u r č u j e m
k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
Peter P e l l e g r i n i v. r.