Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
105. schôdza výboru
Číslo: CRD - PREDS-916/2015
530
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 15. decembra 2015
k zákonu z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.p r e r o k o v a l
návrh prezidenta republiky uvedený v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 číslo 6016-2015-KPSR pri opätovnom prerokovaní zákon neprijať ako celok;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, po opätovnom prerokovaní Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865) schváliť v pôvodnom znení;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z 15. decembra 2015 spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Michal B a g a č k a Ján H u d a c k ý, v.r.
Alojz P ř i d a l predseda výboru
overovateľ výboru