Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
106. schôdza výboru
Číslo: PREDS-916/2015
531
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 15. decembra 2015
k spoločnej správe výborov o výsledku prerokovania zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865a);
B. p o v e r u j e
spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta, aby podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výboru a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k zákonu.
Ján H u d a c k ý, v.r. predseda výboru
Michal Bagačka
Alojz Přidal
overovatelia výboru