ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
123. schôdza
Číslo: PREDS-920/2015
773
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
k správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866a);
B. p o v e r u j e
spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska, aby podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výboru a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k zákonu.
Róbert Madej predseda výboru
overovatelia výboru:
Edita Pfundtner
Anton Martvoň