ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
123. schôdza
Číslo: PREDS-920/2015
772
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
k zákonu z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 14. decembra 2015 číslo 6094-2015-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866) schváliť;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 15. decembra 2015 spracoval do písomnej správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Edita Pfundtner
Anton Martvoň