ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
123. schôdza
Číslo: PREDS-916/2015
770
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
k zákonu z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
návrh prezidenta republiky uvedený v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 číslo 6016-2015-KPSR, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1865) schváliť v pôvodnom znení;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať
predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Edita Pfundtner
Anton Martvoň