DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov sa predkladá z dôvodu potreby poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.
Subjektom exekučnej imunity byť držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Predmetom exekučnej imunity byť nehnuteľný majetok takéhoto subjektu, jeho peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
x
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
/
Termín začiatku a ukončenia PPK
/
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Zamedzenie ohrozenia výroby tepla a rozvodu tepla konečným spotrebiteľom.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je poskytnúť vybraným subjektom pôsobiacim v oblasti tepelnej energetiky exekučnú imunitu.
4. Dotknuté subjekty
Subjekty pôsobiace v oblasti výroby tepla a rozvodu tepla.
5. Alternatívne riešenia
/
6. Vykonávacie predpisy
Áno
Nie
/
7. Transpozícia práva EÚ
/
8. Preskúmanie účelnosti**
/
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
x
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
/
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
/
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
/
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa v súlade s § 61c ods. 1 písm. e) Exekučného poriadku zaviesť absolútnu exekučnú imunitu na nehnuteľný majetok, peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj na iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.
Rozsah navrhovanej exekučnej imunity sa navrhuje z dôvodu, aby nebola ohrozená výroba tepla a jeho rozvod konečným odberateľom, v rátane domácností, a to len v nevyhnutnom rozsahu.
K bodu 2
Navrhuje sa upraviť prostredníctvom intertemporálneho ustanovenia § 38ab časovú pôsobnosť právnej úpravy v § 28a tak, aby sa navrhovaná právna úprava v bode 1 28a) vzťahovala aj na exekučné konania začaté pred dňom účinnosti návrhu zákona. Takéto konania postihujúce aktíva držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, súd v súlade s § 28a bezodkladne zastaví.
Čl. II
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu sa navrhuje účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 18. novembra 2015.
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky