N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
1851
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ......... 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Majetok nepodliehajúci exekúcii
Exekúcii podľa osobitného predpisu19a) nepodlieha
a)nehnuteľný majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
b)peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
c)finančné nástroje vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
d)iný majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, slúžiaci na výrobu a rozvod tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 38aa sa vkladá § 38ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38ab
Prechodné ustanovenie
Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu,19a) ktoré postihujú majetok podľa § 28a, súd bezodkladne zastaví.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.