NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1632/2015
1692a
S p r á v a
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho
návrhu zákona
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 1692) v druhom čítaní.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1962 z 24. septembra 2015 pridelila vládny
návrh zákona
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho
poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 1692)
na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny
návrh zákona
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho
poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 1692)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 734 zo 4. novembra 2015 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa povahy veci“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Nakoľko v predmetnom ustanovení sa rieši
3
nahradenie len jedného „starého“ pojmu novým jedným pojmom, vypúšťajú sa nadbytočné slová.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I sa za § 2 vkladá § 3, ktorý znie:
㤠3
Proti právoplatnému rozsudku vydanému v konaní, ktoré začalo podľa predpisov účinných do 30. júna 2016, je za podmienok podľa Civilného sporového poriadku prípustná žaloba na obnovu konania, aj z dôvodu, že bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky alebo šeku a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.“.
V súvislosti s navrhovanou zmenou právnej úpravy obnovy konania v OSP, v ktorej sa rozširujú dôvody povolenia obnovy konania sa navrhuje zachovať nový dôvod obnovy konania aj po 30. júni 2016, avšak len pre prípady exekučných titulov, ktoré boli vydané ešte za účinnosti predchádzajúcich procesných úprav.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. V sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 348 ods. 1 písm. g) sa slovo „predbežného „nahrádza slovom „neodkladného“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka v zmysle novej terminológie Civilného sporového poriadku rovnako, ako sa to navrhuje v čl. V bod 4.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
4.V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 1 písm. c) sa slová „sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov“.
Ide o legislatívnu úpravu podľa platných znení príslušných právnych vzťahov (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „charitatívne, humanitné, ekologické organizácie“ nahrádzajú slovami „charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie“.
Legislatívno-technická pripomienka v súlade s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky“.
Ide o legislatívnu úpravu podľa platných znení príslušných právnych vzťahov (zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. XXII bod 8 v poznámke pod čiarou č. 3d sa citácia „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s prijatím nového zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
8.V čl. XXII bod 16 druhá veta znie: „Doterajšie odseky 4 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.“
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s doplnením odsekov 5 a 6 ostatnou novelou (zákon č. 273/2015 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. XXII bod 29 druhá veta znie: „Doterajšie odseky 10 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.“
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vložením nového odseku 11 ostatnou novelou (zákon č. 253/2015 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. XXII sa vypúšťa bod 31.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením odseku 4 ostatnou novelou (zákon č. 273/2015 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. XXII bod 36 sa v úvodnej vete a v nadpise paragrafu slová „§ 18d“ nahrádzajú slovami „§ 18e“ a slová „§ 18e“ sa nahrádzajú slovami „§ 18f“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vložením § 18e ostatnou novelou (zákon č. 253/2015 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. XXII bod 40 v poznámkach k položke 1 piatom bode sa nad slovom „rozkazu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „10)“.
6
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s prijatím novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (zákon č. 253/2015 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. XXII bod 44 sa pripája veta: „Doterajšie písmená d) f) sa označujú ako písmená c) až e).“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením písmen a) a b).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. XXII sa za bod 57 vkladá nový bod 58, ktorý znie:
„58. V sadzobníku súdnych poplatkov poznámke 1 k položke 13 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením písmena b) v čl. XXII bod 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. XXII bod 68 (Položka 24aa) sa za slová „obchodných veciach“ dopĺňajú slová „(prepracované znenie)“.
Dopĺňa sa názov právne záväzného aktu podľa jeho oficiálneho znenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
16.Čl. XXV znie:
„Čl. XXV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 267/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 65 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy
a)závet,
b)inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
c)peniaze,
d)hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.
(2) Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal
a)podľa príkazu zložiteľa,
b)podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
c)na účely splnenia záväzku.
(3) Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal
a)podľa príkazu zložiteľa,
b)podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom,
c)podľa osobitného predpisu6ba) alebo
d)na účely splnenia záväzku.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:
6bc) § 176 až 178 Civilného mimosporového poriadku.“.
3. V § 67 ods. 1 písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“.
4. V § 68 ods. 1 písm. e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“ a v písm. g) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“.
5. V § 68 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
6. V § 68 odsek 7 znie:
„(7) Ak boli peniaze prijaté do úschovy ako výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu,6ba) notár vyhľadá v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „register záložných práv“), v katastri nehnuteľností alebo v osobitnom registri ostatných
8
záložných veriteľov, ktorým oznámi, že u neho zložené peniaze v úschove. Notár postupuje pri vydaní výťažku z predaja zálohu z úschovy podľa osobitného predpisu.6bab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6bab znie:
6bab) § 345 až 351 Civilného mimosporového poriadku.“.
7. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Úschova na účely splnenia záväzku
(1) Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy listinu, peniaze a hnuteľnú vec na účely splnenia záväzku podľa osobitného predpisu.6bac)
(2) Do úschovy na účely splnenia záväzku nemožno prijať vec, ktorá sa nehodí na úschovu, najmä vec podliehajúcu skaze a vec, ktorú pre jej povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore notára ani v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a nepodarilo sa pre ňu nájsť iného vhodného uschovávateľa.
(3) Prijatie predmetu do úschovy na účely splnenia záväzku notár bezodkladne zverejní na webovom sídle komory.
(4) Zápisnica o úschove na účely splnenia záväzku musí obsahovať aj vyhlásenie zložiteľa, že záväzok nemožno splniť, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo že zložiteľ odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo že zložiteľ veriteľa nepozná.
(5) Zápisnica o úschove hnuteľnej veci na účely splnenia záväzku musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 47 obsahovať
a)miesto a čas prijatia veci,
b)popis veci tak, aby sa vylúčila jej zámena,
c)údaj o tom, že vec bola notárom prijatá do úschovy a na akom mieste bude uložená,
d)označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom.
(6) Pri vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár postupuje podľa osobitného predpisu.6bad)
(7) O vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár vydá zložiteľovi a príjemcovi alebo tomu, komu sa predmet úschovy vydáva, potvrdenie.
(8) Ustanovenia § 67 a 68 sa na úschovu na účely splnenia záväzku použijú primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6bac a 6bad znejú:
6bac) § 568 Občianskeho zákonníka.
6bad) § 335 až 344 Civilného mimosporového poriadku.“.
8. V § 73d ods. 1 v úvodnej vete sa slová „Notársky centrálny register záložných práv (ďalej len „register záložných práv")“ nahrádzajú slovami „register záložných práv“.
9
9. V § 93 odsek 3 znie:
„(3) Proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.“.“.
Navrhuje sa zavedenie právnej úpravu Úschovy za účelom splnenia záväzku v Notárskom poriadku, na ktorú nadväzuje právna úprava konaní vo veciach notárskych úschov v Civilnom mimosporovom poriadku. Zmena vykonaná aj v súvislosti s prijatím zákona č. 267/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasne sa vylučuje možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, avšak jeho odstránenie neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárnej komisie vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. XXVII bod 4 sa za slová „§ 31a“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v tlači 1685, ktorý nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
18.V čl. XXVIII bod 3 sa slová „ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 6“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. XXVIII bod 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. XXVIII bod 7 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. XXVIII bod 8 sa vypúšťa druhá čiarka a slová „slovo „predbežným“ sa nahrádza slovom „neodkladným““.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťa duplicitná časť ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. XXIX bod 4 znie:
„4. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na
11
iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny stav ďalších právnych predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. XXIX bod 5 znie:
„5. Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny stav právnych predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. XXX novelizačný bod znie:
„V § 5 ods. 7 sa slová „občianskeho súdneho konania a trestného konania Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „konania pred súdom a orgánom činným v trestnom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny názov ministerstva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25. V čl. XXXV sa doterajší novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňajú sa nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V položke 275 písmene b) sa slová „§ 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku“.
3. V položke 275 písmene d) sa za slovom „najviac“ vypúšťajú slová „však znížená o“.“.
Zmena vykonaná v súvislosti s prijatím zákona č. 273/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
12
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.
Navrhuje sa upraviť suma poskytnutej asistovanej služby, ktorá nie je stanovená vo väzbe na konkrétny prípad spoplatnenia správnym alebo súdnym poplatkom tak, aby bola matematicky správne stanovená jej horná hranica.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. XL bod 6 sa vypúšťa posledná veta a za bod 6 sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
4c) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 68d zákona č. 97/1963
Zb.
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č.
589/2003 Z.
z.
“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka. Na poznámku 4c sa odkazuje aj v iných ustanoveniach zákona (napr. § 36 ods. 5). Z uvedeného dôvodu sa navrhuje jej ponechanie v zákone a zároveň sa navrhuje jej novelizácia v súlade s aktuálnym stavom právneho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. XL sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
f) súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Súdne pohľadávky sa podľa § 279 ods. 2 OSP považovali za prednostné pohľadávky. Vzhľadom
13
na novú možnosť poveriť vymáhaním súdnej pohľadávky zrážkami zo mzdy súdneho exekútora sa navrhuje explicitne vyjadriť, že súdna pohľadávka je prednostnou pohľadávkou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28. Čl. XL sa dopĺňa bodom 23, ktorý znie:
„23. V § 228d odsek 8 znie:
„(8) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia.“.“.
Vylučuje sa možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, avšak jeho odstránenie neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárneho senátu vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.V čl. XLV bod 3 sa vypúšťajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťa duplicitné ustanovenie s čl. XLV bod 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14
30.V čl. LII bod 8 znie:
„8. V § 64 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) e) možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
(7) Ak bola podaná správna žaloba podľa odseku 6 a správny súd nezruší rozhodnutie rady, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Ak správny súd rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.“.“.
Zároveň sa v čl. LII za bod 8, vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. § 64 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak bola proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná sťažnosť a kasačný súd rozhodne o jej zamietnutí, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie rady a vec jej vrátil na nové konanie, podala rada kasačnú sťažnosť a kasačný súd sťažnosť rady zamietne, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podá žalobca kasačnú sťažnosť a kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší rozhodnutie rady a vec jej vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava novelizačného bodu z dôvodu, že § 64 obsahuje len odseky 6 a 7. Odsek 8 je potrebné doplniť samostatným novelizačným bodom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.V čl. LVI bod 4 § 6 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa preberá návrh na zmenu ustanovenia navrhovanú v tlači 1715 čl. XX bod 5, ktorá rovnakú účinnosť ako tlač 1692.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15
32.V čl. LVI bod 4 § 6 ods. 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 1e sa za poslednou okrúhlou zátvorkou dopĺňajú slová „v platnom znení“.
Ide o aktualizáciu predmetného právne záväzného aktu EÚ ako aj zjednotenie odkazovania naň ako v čl. XXII 68. bode tohto návrhu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.V čl. LVI bod 4 v § 10 odsek 2 znie:
„(2) Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky; ak je to účelné, môže justičná pokladnica poveriť súdneho exekútora aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky podľa osobitného predpisu.3) Justičná pokladnica poverí súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku podľa osobitného predpisu.3)“.
S cieľom zjednodušiť vymáhanie súdnych pohľadávok sa rozširuje možnosť Justičnej pokladnice poveriť výkonom rozhodnutia súdneho exekútora aj zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Justičná pokladnica vždy vzhľadom na vlastnú zaťaženosť ako aj predpokladané trovy exekúcie posúdi, či poverenie súdneho exekútora možno považovať za účelné.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V čl. LVIII sa vypúšťa bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedené ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu znenia čl. I bod 12 v tlači 1728, ktorým sa navrhuje nové znenie § 14 od 1. januára 2016. Po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia je navrhovaná zmena nevykonateľná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
35.V čl. LVIII bod 3 v úvodnej vete sa za slová „štvrtý diel“ vkladajú slová „tretej časti“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V čl. LVIII bod 6 sa v úvodnej vete a v texte ustanovenia slovo „56ad“ nahrádza slovom „56ae“ a slovo „56ae“ nahrádza slovom „56af“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s prechodným ustanovením, ktoré sa dopĺňa do zákona v tlači 1728 čl. I bod 32 od 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V čl. LXI bod 2 sa slovo „18g“ nahrádza slovom „19“ a posledná veta znie: „Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa“.
Legislatívno-technická úprava číslovania odkazov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.V čl. LXX sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom.7b) Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný predpis.7c)“.
7. V § 12 odsek 6 znie:
„(6) Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu vždy do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. V správe o činnosti uvedie najmä počet začatých, ukončených a prebiehajúcich konaní.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
17
Zákonodarca s účinnosťou od 1. januára 2015 obmedzil okruh zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov. Motiváciou bolo obmedzenie vzniku konfliktu záujmov medzi zriaďovateľom a požiadavkou na nestranné a spravodlivé riešenie sporov, prax však ukázala, že vzhľadom na neexistujúci dohľad štátu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa ukázalo, že je nevyhnutné túto reguláciu ešte sprísniť. Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu môže byť len subjekt, ktorý vznikol na základe zákona alebo subjekt, pri ktorom to zákon ustanovuje (napríklad zákon č. 492/2009 Z .z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov).
Navrhuje sa administratívne odľahčiť stále rozhodcovské súdy pri zverejňovaní údajov o konaniach vedených pred nimi.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39. Čl. LXX sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)Stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže po 31. decembri 2016 uskutočňovať rozhodcovské konania podľa tohto zákona a vydávať rozhodcovské rozhodnutia.
(2)Rozhodcovské konania podľa tohto zákona vedené pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ po 31. decembri 2016 nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2017, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky podaného návrhu na začatie rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá žalobu na súd do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne súd podľa pravidiel o trovách konania. Doba rozhodcovského konania, ktoré bolo zastavené podľa prvej vety, sa nezapočítava do premlčacej doby podľa osobitného predpisu.20) Zriaďovateľ je povinný zrušiť stály rozhodcovský súd do troch mesiacov odo dňa, kedy podľa tohto zákona nebude môcť uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia a súčasne
18
rozhodcovské rozsudky, ktoré stály rozhodcovský súd vydal, nadobudli právoplatnosť bez možnosti podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
(3)Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak žalobca a žalovaný spoločným vyhlásením do zápisnice pred stálym rozhodcovským súdom najneskôr do 31. decembra 2016 vyjadria súhlas, že rozhodcovské konanie bude ďalej podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu a za podmienok tohto zákona prebiehať ako rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov.
(4)Zmluvné strany nie viazané rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladá právomoc stáleho rozhodcovského súdu, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2017, ak do 31. decembra 2016 na jej základe nezačalo rozhodcovské konanie alebo ak rozhodcovské konanie bolo zastavené podľa odseku 2. To isté platí, ak ide o postup po zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 43 ods. 2 a stály rozhodcovský súd, ktorý by mal vo veci rozhodovať, bol zrušený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 101 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“. “.
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Z povahy zákonnej regulácie vyplýva, že stály rozhodcovský súd, ktorý prestane spĺňať zákonné podmienky, nemôže ďalej konať a rozhodovať a to ani v konaniach, ktoré začali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Odlišný režim sa vzťahuje len na konania, v ktorých bol účastníkom doručený rozhodcovský rozsudok a tento rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť. V prípade, že všeobecný súd rozhodcovský rozsudok zruší a vráti rozhodcovskému súdu na ďalšie konanie 43 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov), vo veci bude ďalej konať rozhodcovský súd. Trojmesačná lehota na zrušenie rozhodcovského súdu začne zriaďovateľovi plynúť od okamihu, v ktorom sa skončia všetky rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom.
Na zachovanie práv účastníkov konania sa navrhuje štandardné prechodné ustanovenie, ktoré im zaručuje trojmesačnú lehotu na podanie žaloby pred všeobecným súdom bez hrozby premlčania uplatneného nároku. Všeobecný súd rozhodne aj o výdavkoch účastníkov konania vedeného pred rozhodcovským súdom a to podľa pravidiel všeobecného predpisu o konaní pred súdmi (Civilného sporového poriadku).
19
Účastníci rozhodcovského konania môžu zastavenie konania podľa odseku 2 odvrátiť dohodou podľa odseku 3. V týchto prípadoch bude rozhodcovské konanie prebiehať ďalej pred rozhodcom alebo rozhodcami ad hoc.
Logickým vyústením „zániku“ stáleho rozhodcovského súdu je aj strata viazanosti rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladala jeho právomoc.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.V čl. LXXIII bod 1 znie:
„1. V § 3 ods. 7 sa nad slovom „rozhodnutia“ vypúšťa odkaz 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.
Legislatívno-technická úprava. Vypustením poznámky pod čiarou je potrebné vypustiť aj samotný odkaz na poznámku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V čl. LXXIX sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 4 ods. 6 sa slovo „vrátený“ nahrádza slovom „odovzdaný“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu potreby spresnenia znenia § 4 ods. 6 zákona o azyle. Slovo „vrátený“ totiž môže indikovať, že by sa toto ustanovenie malo vzťahovať len na tých cudzincov, ktorí sa v minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky, pričom v rámci dublinského nariadenia [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013] môže byť na územie Slovenskej republiky odovzdaný aj cudzinec, ktorý sa na území Slovenskej republiky nikdy nenachádzal.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.Čl. LXXXII sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
20
Vzhľadom na vypustenie odsekov 3 5 v § 2d, ktoré sa vykonalo zákonom č. 274/2015 Z. z. čl. I bod 4 s účinnosťou od 15. novembra 2015, je navrhovaná zmena bezpredmetná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43.V čl. LXXXIV bod 12 sa v úvodnej vete a v texte ustanovenia slová „§ 293dk“ nahrádzajú slovami „§ 293dm“ a slová „§ 293dl“ sa nahrádzajú slovami „§ 293dn“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na novelizáciu vykonanú zákonom č. 140/2015 Z. z., ako aj na navrhované prechodné ustanovenia v tlači 1723 čl. IX bod 2 s účinnosťou od 1. januára 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.V čl. LXXXVIII bod 3 v § 6 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie: „a) výške náhrady trov konania,“. Doterajšie písmená a) až n) sa označujú ako písmená b) až o).
Navrhovaná zmena technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s § 262 ods. 2 Civilného súdneho poriadku a § 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.V čl. LXXXVIII bod 3 v § 6 ods. 2 sa za slovo „odvolanie“ vkladajú slová „alebo kasačnú sťažnosť“.
Navrhovaná zmena technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s opravnými prostriedkami v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku (odvolanie) a Správnom súdnom poriadku (kasačná sťažnosť).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21
46.V čl. LXXXVIII bod 8 v § 10 ods. 4 sa za slovo „odvolanie“ vkladajú slová „alebo kasačnú sťažnosť“.
Navrhovaná zmena technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s opravnými prostriedkami v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku (odvolanie) a Správnom súdnom poriadku (kasačná sťažnosť).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.Čl. XCIII sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu schválenia Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým sa zrušuje v súčasnosti platný zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.Čl. CX sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Vypustenie čl. CX, ktorý obsahuje novelizáciu zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) plne zodpovedá princípu legislatívnej efektivity, z ktorého vyplýva aj potrebnosť minimalizácie počtu časovo súbežných noviel toho istého zákona (v danom prípade zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Novelizačné úpravy tohto zákona, ktorými sa nadväzuje na nový Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z.) a tiež Správny súdny poriadok (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktoré nadobudli platnosť dňa
22
17. 7. 2015 ich vyhlásením (zverejnením) v Zbierke zákonov SR a ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. 7. 2016, budú zohľadnené vo vládnom návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.Čl. CXIX sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu schválenia zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým sa zrušuje v súčasnosti platný zákon č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.V čl. CXXIV bod 2 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „d) a f)“.
Spresnenie ustanovení, kde sa vykonať navrhovaná zmena.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.Čl. CXXVI sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu súbežne prerokovávaného vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731) s účinnosťou od 18. apríla 2016, ktorým byť zrušený v súčasnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o
23
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52.Čl. CXXXIV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu súbežne prerokovávaného vládneho návrhu zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) s účinnosťou od 17. júna 2016, ktorým byť zrušený v súčasnosti platný zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.V čl. CLXIII bod 2 sa citácia „a súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza citáciou „a je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku8)“.
Oprava nesprávnej citácie textu, ktorý sa vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
54.V čl. CLXXV sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 10 ods. 1 sa slová „iba osoba oprávnená na zriadenie stáleho rozhodcovského súdu podľa osobitného predpisu2) nahrádzajú slovami „len záujmové združenie právnických osôb alebo komora zriadená zákonom9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
24
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Z dôvodu navrhovanej zmeny ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov je potrebné okruh zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní explicitne upraviť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.Za čl. CLXXVII sa vkladá nový články CLXXVIII a CLXXIX, ktoré znejú:
„Čl. CLXXVIII
Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon sa mení takto:
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 34 znejú:
31) § 229 Civilného sporového poriadku.
34) § 333 až § 359 Civilného mimosporového poriadku.“.
Čl. CLXXIX
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
64) § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.“.
2.V § 145 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v zákonoch, ktoré nahrádzajú zrušený autorský zákon v čl. XCII a zrušený zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v čl. CXIX.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 55) hlasovať spoločne s návrhom schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny
návrh zákona
o niektorých
opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 1692)
schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu
zákona
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v druhom čítaní (tlač 1692a)
bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 752 z 10. novembra 2015.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Borisa Suska, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 10. novembra 2015