Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
97. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1635/2015 - VHZ
505
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 5. novembra 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Maroš K o n d r ó t, v.r.
podpredseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
97. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 505
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)
1.V čl. I, 8. bode § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „súlade súborov“ vkladajú slová „priestorových údajov“.
Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie s právnymi pojmami v § 2 písm. c) a d) platného znenia zákona.
2.V čl. I, 14. bode § 6 ods. 4 sa slová „uvedené v“ nahrádzajú slovom „podľa“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 5a) sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Príloha II k nariadeniu“.
Legislatívno-technická úprava. V druhom prípade ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje text poznámky pod čiarou v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.