1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo:1770/2015
1780a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2067 zo 7. októbra 2015 po prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) dňa 3. novembra 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č.675 z 3. novembra 2015).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) dňa 26. októbra 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 183 z 26. októbra 2015).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 8 § 79 ods. 1 písm. zz) sa na konci pripájajú slová „a priebežne ho aktualizovať“.
Navrhovaným doplnením sa zabezpečí, aby systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia poskytovateľ priebežne aktualizoval v súlade s článkom 16 smernice 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek.
3
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2. V čl. III bode 6 § 35 ods. 2 písm. ab) znie:
„ab)inšpektor tkanivového zariadenia je osoba, ktorá je menovaná ministrom zdravotníctva na výkon inšpekcie v tkanivových zariadeniach a ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s Národnou transplantačnou organizáciou alebo ministerstvom zdravotníctva.“.
Ide o zosúladenie ustanovenia s článkom 7 smernice 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek. Táto smernica nevyžaduje konkretizovanie odbornej spôsobilosti pre inšpektora tkanivového zariadenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. IV bode 2 § 8 písm. e) sa za slová „zdravotná starostlivosť“ vkladajú slová „v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia“.
Ide o spresnenie ustanovenia, aby jednoznačne vyplývalo, že z prostriedkov zdravotného poistenia sa neuhrádza klinickému psychológovi iba zdravotná starostlivosť poskytnutá v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. Čl. IV sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. V prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť, VI. Nervové choroby, číslo indikácie VI/8 poznámke sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovom „rok“.“.
Navrhuje sa, aby kúpeľná starostlivosť pri roztrúsenej skleróze a iných demyelinizačných ochoreniach bez príhody, sústavne odborne liečené, so schopnosťou zachovanou sebaobsluhy, bola pre týchto pacientov
4
uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia raz za rok.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 4 uvedených v IV. časti spoločnej správy s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Emíliu M ü l l e r o v ú predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č.193 z 10. novembra 2015.
Bratislava, 10. novembra 2015
Richard R a š i
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
5