Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
54. schôdza výboru
Číslo: CRD-1770/2015
193
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 10. novembra 2015
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslankyňu Emíliu M ü l l e r o v ú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a
p o v e r u j e ju, aby
predniesla správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard R a š i
predseda výboru
Tibor B a s t r n á k
podpredseda výboru