1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1622/2015
1729a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1909 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 511 zo dňa 3. novembra 2015)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 724 zo dňa 4. novembra 2015)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve návrhu zákona sa slová „v znení zákona č. 39/2015 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
Navrhuje sa legislatívno-technicky upraviť názov predloženého návrhu zákona (tlače 1729) vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol medzičasom novelizovaný nielen zákonom č. 39/2015 Z. z., ale aj zákonom č. 239/2015 Z. z. (z 18. 9. 2015), ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane vkladov (zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) a niektoré ďalšie zákony, ktorý nadobudol účinnosť 15. 10. 2015 a ktorý v článku III obsahuje druhú novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z.).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 2 písm. d) sa slová „ktorej členovia usadení“ nahrádzajú slovami „ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu zabezpečujúcu náležitú transpozíciu čl. 2 ods. 1 bod 26 a 27 smernice 2014/59/EÚ.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.V čl. I bode 5 § 2 písm. m) sa slová „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu16a)“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu16a)“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý používa pojem „orgán konsolidovaného dohľadu“ a ktorého terminológiu je potrebné vzhľadom na jeho priamy účinok a priamu aplikovateľnosť potrebné rešpektovať aj vo vnútroštátnom právnom poriadku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bode 7 § 2 písm. p) druhom bode sa slovo „a“ pred slovom „majetkových“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s čl. 2 ods. 1 bod 61 smernice 2014/59/EÚ.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bode 11 § 2 písm. ag) sa odkaz 19h označuje ako odkaz 19g.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 19h.
Navrhovaná zmena v poznámkach pod čiarou sa týka správnej citácie predpisov, na ktoré sa odkazuje a súvisí so zmenou navrhovaného poznámkového aparátu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 11 § 2 písm. ag) poznámky pod čiarou k odkazom 19f a 19g znejú:
19f) Čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012).
§ 2 zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...../2015 Z. z.
Zákon č. ../2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
19g) Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovaná zmena v poznámkach pod čiarou sa týka správnej citácie predpisov, na ktoré sa odkazuje.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
7.V čl. I bode 12 § 3 ods. 2 sa slovo „boli“ nahrádza slovom „sú“ a vypúšťa slovo „príslušným“.
Ide o úpravu ustanovenia, ktorej účelom je odstránenie minulého času a nadbytočného slova.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I bod 13 znie:
„13. V § 4 ods. 1 sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“, vypúšťa sa slovo „priamej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riaditeľ Štátnej pokladnice“.“.
Vzhľadom na doplnenie ďalšieho člena Rady pre riešenie krízových situácií je potrebné v tejto súvislosti upraviť počet členov rady v platnom § 4 ods. 1 zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I bod 16 znie:
„16. V § 4 ods. 8 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22b)
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, z trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo z úmyselného trestného činu.“.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
Doplnením písmena d) sa do dôvodov zániku funkcie člena rady dopĺňa strata bezúhonnosti právoplatným odsúdením za trestný čin ako druhej zložky dôveryhodnosti podľa § 4 ods. 5.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bod 17 znie:
„17. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2 je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
5
Doplnením § 5 ods. 1 písm. e) sa zabezpečuje harmonizácia zákona č. 7/2005 Z. z. súvisí s novelizovaným § 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v zmysle úpravy podľa čl. VI návrhu zákona tlače 1729), na základe ktorých Rada pre riešenie krízových situácií bude príslušná podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu, ak vybraná inštitúcia nespĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo prestane tieto podmienky spĺňať počas rezolučného konania alebo ak nastane iná situácia, kedy podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je účelné vzhľadom na dosiahnutie cieľov rezolučného konania podľa §1 ods. 2.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I bode 21 § 6d ods. 2 sa za slovami „výkonného člena rady“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slovo „ňou“ a slovo „ňou“.
Ide o legislatívno-technickú a formulačnú úpravu podľa bodu 6 legislatívno-technických pokynov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bode 21 § 6d sa vypúšťa odsek 6.
Záväznosť vykonateľného rozhodnutia vyplýva z povahy právneho inštitútu. Uvedenú skutočnosť nie je potrebné vyjadrovať vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I bode 21 § 6e ods. 3 sa vypúšťa slovo „ním“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I bode 27 § 9 ods. 1 písm. k) sa za slovom „odvolať“ slovo „a“ narádza slovom „alebo“.
Ide o vyjadrenie alternatívy povinnosti uvedenej v § 9 ods. 1 písm. k).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
15.V čl. I bode 29 v § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „z ktorej plnenie záväzkov je“ nahrádzajú slovami „ak je plnenie záväzkov“.
Ide o zosúladenie s čl. 68 ods. 1 písm. a) smernice 2014/59/EÚ, podľa ktorého byť zabezpečené plnenie záväzkov materskou spoločnosťou alebo inou osobou zo skupiny, avšak toto zabezpečenie nemusí vyplývať priamo z dotknutej zmluvy uzatvorenej dcérskou spoločnosťou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. I bode 29 v § 10 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo inak podporené“.
Ide o spresnenie používanej terminológie s inými ustanoveniami (napr. § 10 ods. 1, § 17 ods. 2), ako aj s čl. 68 ods. 1 a 3 a 71 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. I bode 38 v poznámke pod čiarou k odkazu 60a sa slovo „bod“ nahrádza slovom „ods.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 61 sa vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania skrátenej citácie právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V čl. I bode 39 sa vypúšťa slovo „pričom“.
Ide o gramatickú opravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. I bod 44 znie:
„44. V § 19 ods. 5 v prvej vete sa slová „odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie“ a v druhej vete sa za slová „svojej právomoci“ vkladajú slová „odpísania alebo konverzie“ a za slovo „výkonom“ sa vkladá slovo „tejto“.
7
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 a 4 a § 62 ods. 2 zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. I bode 47 v § 20a ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve sa podľa zaužívanej legislatívnej praxe pri odkazovaní na medzinárodné zmluvy používa ustálené spojenie „medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. I sa za bod 53 vkladá nový bod 54, ktorý znie:
„54. V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie, okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a 85 ods. 2 až 7.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Jedná so o legislatívno-technické doplnenie textu zákona za účelom spresnenia znenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I doterajší bod 71 znie:
„71. V § 31 odsek 18 znie:
„(18) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej spoločnosti výnimku z povinnosti dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni, ak
a)materská spoločnosť spĺňa minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni podľa odseku 6,
b)Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na úrovni skupiny v plnom rozsahu udelila materskej spoločnosti výnimku podľa osobitného predpisu.71a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
71a) Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.“.
Ide o transpozičné doplnenie možnosti pre radu udeliť výnimku z dodržiavania minimálnej požiadavky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
23.V čl. I sa za doterajší bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 34 ods. 2 písm. d) treťom bode sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „forma mimoriadnej verejnej finančnej podpory podľa predchádzajúcej vety je obmedzená len na účel doplnenia kapitálu do požadovanej výšky kapitálovej primeranosti určenej na základe stresových testov,71b) preskúmania kvality aktív alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných Európskou centrálnou bankou, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) alebo príslušnými orgánmi členských štátov po schválení príslušným orgánom dohľadu, ak tak vyžaduje vnútroštátne právo príslušného členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:
71b) Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o obmedzenie mimoriadne verejnej finančnej podpory na prípady doplnenia kapitálu na základe stresových testov, preskúmania kvality aktív alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných Európskou centrálnou bankou, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) alebo Národnou bankou Slovenska.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. I doterajšom bode 82 v § 38 ods. 5 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Ak rada návrh na začatie rezolučného konania zamietne, je oprávnená podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu,23a) tým nie je dotknuté právo rady podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu počas alebo pri skončení rezolučného konania, ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.“.
Doplnenie ustanovenia § 38 súvisí s oprávnením rady v prípade, ak vybraná inštitúcia nespĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podať návrh na vyhlásenie konkurzu v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I doterajšom bode 82 sa odkaz 71a a poznámka pod čiarou k odkazu 71a označujú ako odkaz 71c a poznámka pod čiarou k odkazu 71c.
Ide o legislatívno-technickú úpravu odkazov a poznámok pod čiarou za účelom udržania jednotnosti a prehľadnosti textu návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
26.V čl. I doterajší bod 83 znie:
„83. V § 39 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre začatie rezolučného konania a poučenie o opravných prostriedkoch podľa odseku 4.
(3) Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí rezolučného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku podľa osobitného zákona72) a uverejňuje na webovom sídle rady, Národnej banky Slovenska a webovom sídle dotknutej vybranej inštitúcie, ak rada nerozhodne inak.“.“.
Ide o doplnenie znenia ustanovenia § 39 s ohľadom na zverejňovanie rozhodnutí o začatí rezolučného konania aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska pre zvýšenie transparentnosti a informovanosti dotknutých subjektov v procese riešenia krízových situácií.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. I doterajší bod 85 znie:
„85. V § 41 odsek 3 znie:
„(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre uloženie opatrenia a poučenie o opravných prostriedkoch podľa § 6e ods. 12 a § 99a ods. 3.“.“.
Ide o odstránenie nepresnosti v návrhu novely zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V čl. I doterajší bod 89 znie:
„89. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p), q) a r), ktoré znejú:
„p) Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q) majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to prostriedkami používanými pre šírenie regulovaných informácií podľa osobitného predpisu,83a)
r) majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré nie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak jej sú známi z databáz alebo iných informácií poskytnutých vybranou inštitúciou.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
83a) § 47 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov“.“.
Doplnením majiteľov akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou do okruhu subjektov, ktorým sa doručuje informácia o rozhodnutí v rezolučnom konaní sa zvyšuje transparentnosť konania a ochrana práv osôb, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť rezolučným konaním dotknuté.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
29.V čl. I bode 91 § 48a ods. 1 písm. j) sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „na účely“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V čl. I doterajšom bode 92 sa v § 49 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)“.
Ide o doplnenie dobrovoľnej mediácie pre potreby dosiahnutia spoločného rozhodnutia o riešení krízovej situácie dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny a riešení krízovej situácie na úrovni skupiny, kedy Rada alebo ktorýkoľvek iný príslušný rezolučný orgán môžu požiadať pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc s jeho dosiahnutím. Stanovisko alebo pripomienky Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) však nie pre zúčastnené rezolučné orgány záväzné.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.V čl. I bode 92 § 49 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s ostatnými ustanoveniami § 49, kde sa nepoužíva vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V čl. I doterajšom bode 92 sa v § 50 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)“.
Ide o doplnenie dobrovoľnej mediácie pre potreby dosiahnutia spoločného rozhodnutia o riešení krízovej situácie dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny a riešení krízovej situácie na úrovni skupiny, kedy Rada alebo ktorýkoľvek iný príslušný rezolučný orgán môžu požiadať pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc s jeho dosiahnutím. Stanovisko alebo pripomienky Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) však nie pre zúčastnené rezolučné orgány záväzné.
11
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.V čl. I bode 92 § 51 ods. 1, ods. 5 písm. c) a ods. 17 sa slová „odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov“.
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 až 5 a § 62 ods. 2 § 19 platného zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V čl. I bode 92 § 51 ods. 5 písm. g) a ods. 8 sa slová „odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov“.
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 až 5 a 62 ods. 2 § 19 platného zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.V čl. I doterajšom bode 99 sa v § 52 ods. 7 slovo „uhrádzajú“ nahrádza slovami „môžu uhradiť“.
V článku I bode 99 sa navrhuje spresniť znenie ustanovenia § 52 ods. 7 zákona č. 371/2014 Z. z.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V čl. I doterajšom bode 101 sa v § 53 ods. 8 a ods. 9 písm. a) a b), v ods. 10 a ods. 11 písm. a), b) a c) za slovo „akcie“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo iné nástroje vlastníctva“ v príslušných tvaroch.
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu novely zákona v súlade so znením pôvodného zákona a smernicou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V čl. I bode 101 § 53 ods. 14 sa slová „podľa § 53 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
Ide o legislatívno-technickú opravu nesprávneho vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12
38.V čl. I bode 134 § 59 ods. 4 sa slová „mali byť“ nahrádzajú slovami „ktoré mali byť“ a vypúšťa sa slovo „by“.
Ide o legislatívno-technickú opravu v súlade s čl. 44 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.V čl. I bode 161 § 66 ods. 7 v tretej vete sa slovo „má“ nahrádza slovom „dá“.
Ide o legislatívno-technickú opravu v súlade s čl. 52 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.V čl. I doterajšom bode 179 v § 73 ods. 1 písm. c) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
Návrh je legislatívno-technickým spresnením znenia návrhu novely zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V čl. I sa za doterajší bod 192 vkladá bod 193, ktorý znie:
„193.V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Doplnenie ustanovenia je potrebné na spresnenie úloh kolégií pri riešení krízových situácií na úrovni skupiny tak, aby umožňovalo aj konzultácie v iných otázkach týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.V čl. I sa doterajší bod 196 rozčleňuje na body 196 a 197. Pritom v novom bode 196 sa pôvodné znenie úvodnej vety nahrádza slovami „198. § 87 a 88 vrátane nadpisov znejú:“ a na koniec nového znenia celého § 88 sa vkladajú úvodzovky a bodka. Súčasne za nové znenie celého § 88 v návrhu zákona sa vkladá označenie nového bodu 197 a úvodná veta nového bodu 197 so slovami „197. V § 89 odseky 1 10 znejú:“, pričom z návrhu zákona sa vypúšťa označenie „§ 89“ a nadpis tohto paragrafu.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
13
Navrhuje sa v článku I legislatívno-technicky rozčleniť pôvodný bod 196 na body 196 a 197 vzhľadom na skutočnosť, že do § 89 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z.) boli medzičasom (zákonom č. 239/2015 Z. z.) doplnené nové odseky 11 až 16, pričom znenie § 89 nových odsekov 11 16 je adekvátne a niet dôvodu na ich opätovné novelizovanie v rámci predloženého návrhu zákona (tlače 1729).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43.V čl. I bode 198 poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:
103) Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.V čl. I bod 199 znie:
„199. § 91 až 93 vrátane nadpisov znejú:
㤠91
Prostriedky národného fondu
(1) Prostriedky národného fondu tvoria
a) prostriedky na riešenie krízovej situácie vo vybraných inštitúciách prevedené do národného fondu z jednotného fondu na riešenie krízových situácií ustanoveného osobitným predpisom105) ,
b) príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. a) a ods. 3 (ďalej len „peňažné príspevky“),
c) príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. b),
d) úrok z omeškania podľa § 90 ods. 3,
e) príjmy z úrokov z použitia prostriedkov podľa § 92 ods. 4 písm. g),
f) úvery poskytnuté pre národný fond od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4,
g) úvery poskytnuté pre národný fond od mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 5.
(2) Prostriedky národného fondu podľa odseku 1 uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska. Pre každý druh príjmu podľa odsekov 1 a 3 a pre peňažné prostriedky z každého prijatého úveru sa zriadi samostatný účet okrem príjmov podľa odseku 1 písm. d) a e). Tieto príjmy podľa odseku 1 písm. d) a e) sa ukladajú na účtoch úverov, ktorých sú príslušenstvom.
(3) Ak splnené podmienky podľa § 97 ods. 1 a podmienky ustanovené osobitným predpisom,104a) môžu byť zdrojom financovania národného fondu peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté podľa osobitného predpisu.105a)
14
(4) Rada môže uzatvoriť zmluvy o úvere určenom pre národný fond podľa odseku 1 písm. f), ak výška prostriedkov získaných podľa odseku 1 písm. a) e) nie je dostatočná alebo v národnom fonde nie dostupné prostriedky na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie.
(5) Rada môže požiadať o poskytnutie úveru určeného pre národný fond aj mechanizmy financovania iných členských štátov, ak prostriedky národného fondu získané podľa § 88 ods. 1 nie dostatočné alebo dostupné na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie a úver podľa odseku 1 písm. f) nie je možné získať za primeraných podmienok.
(6) Úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmami financovania iných členských štátov dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov. Zmluvy o úvere, na základe ktorých budú poskytnuté peňažné prostriedky každého mechanizmu financovania musia mať rovnakú úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky, ak sa všetky zúčastnené mechanizmy financovania nedohodli inak. Výška úveru od mechanizmu financovania iného členského štátu zodpovedá pomeru krytých vkladov členského štátu mechanizmu financovania k celkovej výške krytých vkladov členských štátov, ktoré poskytujú úver národnému fondu, ak sa nedohodne inak.
(7) Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať do cieľovej úrovne národného fondu.
(8) Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 3 vyššie ako suma strát, ktoré by musel Fond ochrany vkladov znášať, ak by sa majetok vybranej inštitúcie speňažil v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62) Fond ochrany vkladov nárok na uhradenie takto vzniknutého rozdielu z prostriedkov národného fondu, pričom pre určovanie výšky rozdielu sa použije postup podľa § 77.
(9) Za úvery poskytnuté národnému fondu môže štát poskytnúť štátnu záruku podľa osobitného predpisu.105b)
§ 92
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1) O správe a použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.
(2) Správu prostriedkov národného fondu pre radu podľa osobitného zákona105c) zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady, pričom Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou; Fond ochrany vkladov je v rámci správy prostriedkov národného fondu príslušný a oprávnený konať za radu a národný fond,105d) pričom je tiež príslušný a oprávnený
a) zabezpečovať a vymáhať uhrádzanie peňažných príspevkov do národného fondu vrátane ich príslušenstva,
b) vyhotovovať výkazy nedoplatkov vybraných inštitúcií,
c) zabezpečovať výkon rozhodnutí, ktoré sa týkajú prostriedkov národného fondu alebo ich príslušenstva, pričom na tieto účely a na účely podľa písmena a) je Fond ochrany vkladov oprávnený za radu taktiež predkladať podania a návrhy na súdy, iné orgány verejnej moci a na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom,105d) ako aj udeľovať plnomocenstvá na
15
zastupovanie a uzatvárať dohody o poskytovaní právnych služieb106) súvisiacich so správou prostriedkov národného fondu,
d) nakladať s prostriedkami národného fondu vrátane vykonávania prevodov prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.
(3) Za národný fond sa pre radu vedie evidencia, vykonáva sa oceňovanie pohľadávok a oceňovanie zábezpek poskytnutých na zabezpečenie pohľadávok, dopĺňajú sa zábezpeky na ich pôvodný rozsah, ak zábezpeka predčasne zanikne, ak sa počas trvania zábezpeky zníži jej hodnota alebo ak by príjem z uplatnenia zábezpeky z iných dôvodov pravdepodobne nepostačoval na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky; vedenie tejto evidencie, vykonávanie tohto oceňovania a dopĺňanie týchto zábezpek zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady. Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou.
(4) Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na financovanie účinného riešenia krízových situácií podľa tohto zákona na
a) ručenie za záväzky klientov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, voči tejto vybranej inštitúcii, alebo ručenie za záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, jej dcérskych spoločností, preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív,
b) poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcom aktív,
c) bezodplatné alebo nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi aktív,
d) vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom podľa desiatej časti tohto zákona,
e) poskytnutie peňažných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov niektorých veriteľov, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie a rada sa rozhodne vylúčiť niektorých veriteľov z rozsahu pôsobnosti nástroja kapitalizácie podľa § 59 ods. 2,
f) dobrovoľné poskytovanie úverov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom výška peňažných prostriedkov poskytnutých národným fondom sa určí pomerom krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) k súhrnu krytých vkladov a chráneného klientskeho majetku ostatných zúčastnených mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sa rada, Fond ochrany vkladov a mechanizmy financovania iných členských štátov nedohodnú inak; úrokovú sadzbu, lehotu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmom financovania iných členských štátov, dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov,
g) splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom,
h) akékoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až g).
(5) Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj na poskytnutie úveru nadobúdateľovi pri uložení opatrenia prevodu majetku podniku.
(6) Rada je oprávnená uzatvoriť zmluvy o úvere aj vtedy, ak o to požiada mechanizmus financovania iného členského štátu.
(7) Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95 a podľa § 91 ods. 8.
(8) Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie a iných osôb ani na doplnenie vlastných zdrojov podľa § 58 ods. 1 písm. a). Ak by nepriamym dôsledkom použitia národného fondu podľa odseku 5 mohlo byť čiastočné prenesenie strát vybranej inštitúcie na národný fond, uplatní sa postup podľa § 59.
16
§ 93
(1) Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná v súlade s § 92, osobitným predpisom105) a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 105a až 106 znejú:
105a) § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
105b) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 219/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
105c) § 2 ods. 1 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
105d) Napríklad § 21 ods. 2, § 24 prvá veta, § 26 ods. 5, § 251 ods. 1 a 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 22 24 a 31 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 36 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
106) § 21 ods. 2, § 24 prvá veta a § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
§ 22 až 24 a 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
§ 1 ods. 2 a 3, § 12 a 30 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
V článku I pôvodnom bode 199 (prečíslovanom bode 203) sa upravovaným znením § 91 zohľadňuje potreba previazania národného fondu na riešenie krízových situácií s jednotných fondom na riešenie krízových situácií a s tým spojená formálna úprava textu. Taktiež sa navrhovanou úpravou spresňuje uloženie prostriedkov národného fondu na riešenie krízových situácií v Národnej banke Slovenska. Navrhovanou úpravou v § 92 sa odstraňujú duplicity zákona a legislatívne sa reviduje text zákona v súlade s bežnou praxou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.V čl. I sa za bod 209 vkladá nový bod 210, ktorý znie:
„210.§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia mechanizmov financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny je veľkosť príspevkov na financovanie riešenia krízových situácií.“.“.
Navrhovaná zmena upravuje základ pre spravodlivé a transparentné rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia prostriedkov jednotného fondu pre riešenie krízových situácií v súlade so smernicou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17
46.V čl. I bod 216 znie:
„216. § 98 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:
109a) § 4 zákona č. .../2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
V rámci článku I bodu 216 sa upravovaným znením § 98 ods. 10 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov) zohľadňuje, že všetky doterajšie správy finančnej kontroly sa zrušujú a nahrádzajú sa novozriadeným Úradom vládneho auditu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.V čl. I bode 218 sa na konci novelizačného bodu pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:
„110) Zákon č. 70/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.“.
Upravuje sa znenie poznámky pod čiarou, ktorá sa dopĺňa v súvislosti s novelizáciou § 99.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.V čl. I bode 219 sa v úvodnej vete k poznámkam pod čiarou slová „110 115“ nahrádzajú slovami „111 až 114“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou 110.
Vypúšťa sa znenie poznámky pod čiarou vzhľadom na to, že uvedená poznámka sa nenovelizuje v súvislosti s ustanoveniami uvedenými v tomto novelizačnom bode.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.V čl. III bode 6 poznámka pod čiarou k odkazu 25aea znie:
25aea) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
18
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.V čl. III sa za doterajší bod 44 sa vkladá nový bod 45, ktorý znie:
„45. V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú písmená w) až za).
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Do článku III, ktorý obsahuje novelu zákona o bankách, sa navrhuje doplniť nové body tak, že navrhnutým vypustením častí ustanovení § 50 ods. 1 a 12 a § 53 ods. 5, vypustením celých ustanovení § 50 ods. 20 a § 50b zákona o bankách a zároveň ich zoskupením a presunom do nového § 65a zákona o bankách sa v záujme správnej systematiky v rámci uceleného osobitného paragrafu upravujú opatrenia včasnej intervencie. Tieto opatrenia včasnej intervencie majú slúžiť na predchádzanie aj riešenie krízových situácií bánk (úverových inštitúcií) ako vybraných finančných inštitúcií, keďže aj vzhľadom na reguláciu riešenia krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 471/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov sa opatrenia včasnej intervencie majú uplatňovať pri dôvodne hroziacom porušení, kým za vzniknuté a zistené porušenie sa uplatňujú sankcie upravené v § 50 § 65 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.V čl. III sa za doterajší bod 45 vkladajú nové body 46 až 48 s takýmto znením:
„46. V § 50 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
47. V § 50 sa vypúšťa odsek 20.
48. § 50b sa vypúšťa.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Do článku III, ktorý obsahuje novelu zákona o bankách, sa navrhuje doplniť nové body tak, že navrhnutým vypustením častí ustanovení § 50 ods. 1 a 12 a § 53 ods. 5, vypustením celých ustanovení § 50 ods. 20 a § 50b zákona o bankách a zároveň ich zoskupením a presunom do nového § 65a zákona o bankách sa v záujme správnej systematiky v rámci uceleného osobitného paragrafu upravujú opatrenia včasnej intervencie. Tieto opatrenia včasnej intervencie majú slúžiť na predchádzanie aj riešenie krízových situácií bánk (úverových inštitúcií) ako vybraných finančných inštitúcií, keďže aj vzhľadom na reguláciu riešenia krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 471/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov sa opatrenia včasnej intervencie majú uplatňovať pri dôvodne hroziacom porušení, kým za vzniknuté a zistené porušenie sa uplatňujú sankcie upravené v § 50 § 65 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
19
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52.V čl. III sa za doterajší bod 46 vkladá nový bod 47, ktorý znie:
„47. V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 50 ods. 1 písm. w)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Do článku III, ktorý obsahuje novelu zákona o bankách, sa navrhuje doplniť nové body tak, že navrhnutým vypustením častí ustanovení § 50 ods. 1 a 12 a § 53 ods. 5, vypustením celých ustanovení § 50 ods. 20 a § 50b zákona o bankách a zároveň ich zoskupením a presunom do nového § 65a zákona o bankách sa v záujme správnej systematiky v rámci uceleného osobitného paragrafu upravujú opatrenia včasnej intervencie. Tieto opatrenia včasnej intervencie majú slúžiť na predchádzanie aj riešenie krízových situácií bánk (úverových inštitúcií) ako vybraných finančných inštitúcií, keďže aj vzhľadom na reguláciu riešenia krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 471/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov sa opatrenia včasnej intervencie majú uplatňovať pri dôvodne hroziacom porušení, kým za vzniknuté a zistené porušenie sa uplatňujú sankcie upravené v § 50 § 65 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.V čl. III sa za doterajší bod 54 vkladá nový bod 55, ktorý znie:
„55. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Opatrenia včasnej intervencie
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržiavaní alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, alebo ak Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že nedostatok v činnosti môže v blízkej budúcnosti nastať najmä z dôvodu zhoršujúcej sa finančnej situácie banky, môže Národná banka Slovenska uložiť banke opatrenie včasnej intervencie, ktorým je povinnosť
a) vykonať jedno opatrenie alebo viaceré opatrenia uvedené v ozdravnom pláne alebo aktualizovať ozdravný plán a vykonať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v aktualizovanom ozdravnom pláne,
b) vypracovať analýzu svojej situácie, identifikovať opatrenia na prekonanie zistených problémov a vypracovať plán opatrení na ich prijatie vrátane časového harmonogramu,
c) zvolať valné zhromaždenie banky a určiť program valného zhromaždenia podľa návrhov Národnej banky Slovenska; ak banka nezvolá valné zhromaždenie, Národná banka Slovenska je oprávnená zvolať valné zhromaždenie a určiť jeho program, pričom na tento postup sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1)
d) odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, ak nespĺňajú požiadavky podľa § 7 ods. 14 a 15 a § 25,
20
e) vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii záväzkov s veriteľmi banky,
f) vykonať zmeny v obchodnej stratégii banky,
g) vykonať zmeny v organizačnej štruktúre banky a vo výkone bankových činností, alebo
h) predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií banky alebo na prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov banky podľa osobitného predpisu.60a)
(2) Pri posudzovaní, či dochádza k zhoršovaniu finančnej situácie podľa odseku 1, Národná banka Slovenska prihliada najmä na zhoršujúcu sa situáciu banky vo vzťahu k riziku likvidity, zvyšovaniu finančnej páky, objemu nesplácaných úverov alebo zvyšujúcemu sa riziku koncentrácie a úrovni primeranosti vlastných zdrojov, ktorá presahuje požiadavku na vlastné zdroje o menej ako 1,5 percentuálneho bodu.
(3) Lehotu na splnenie opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska primerane vzhľadom na okolnosti a závažnosť zisteného nedostatku v činnosti banky, alebo dôvodného podozrenia, že nedostatok môže v blízkej budúcnosti nastať.
(4) Uplatnením opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1, nie dotknuté ustanovenia § 50.
(5) Na uplatnenie opatrení včasnej intervencie na banku, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, sa primerane vzťahuje postup podľa § 62a.
(6) Ak sa výrazne zhoršuje finančná situácia banky alebo Národná banka Slovenska zistila vážne nedostatky v činnosti banky a opatrenia včasnej intervencie podľa odseku 1 nevedú k náprave a odstráneniu nedostatkov, Národná banka Slovenska je oprávnená odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca.
(7) Uplatnením postupu podľa odseku 6, nie je dotknuté ustanovenie § 50.
(8) Opatrenie včasnej intervencie možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov alebo od dôvodného podozrenia, že nedostatok môže v blízkej budúcnosti nastať, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Rovnaké lehoty sa vzťahujú na odvolanie osoby podľa odseku 6. Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,48aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti banky sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.48a)
(9) Doručením je rozhodnutie o uložení opatrenia včasnej intervencie vykonateľné. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.60b)
(10) Na zverejnenie informácie o výroku opatrenia včasnej intervencie alebo odvolania osoby podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 15 až 17.
(11) Na opatrenia podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.60c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60c znejú:
60a) § 51 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. ...../2015 Z. z.
60b) § 29, 30 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z.
60c) § 10 zákona č. 371/2014 Z. z.“. v znení zákona č. ...../2015 Z. z.“.“.
21
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Do článku III, ktorý obsahuje novelu zákona o bankách, sa navrhuje doplniť nové body tak, že navrhnutým vypustením častí ustanovení § 50 ods. 1 a 12 a § 53 ods. 5, vypustením celých ustanovení § 50 ods. 20 a § 50b zákona o bankách a zároveň ich zoskupením a presunom do nového § 65a zákona o bankách sa v záujme správnej systematiky v rámci uceleného osobitného paragrafu upravujú opatrenia včasnej intervencie. Tieto opatrenia včasnej intervencie majú slúžiť na predchádzanie aj riešenie krízových situácií bánk (úverových inštitúcií) ako vybraných finančných inštitúcií, keďže aj vzhľadom na reguláciu riešenia krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 471/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov sa opatrenia včasnej intervencie majú uplatňovať pri dôvodne hroziacom porušení, kým za vzniknuté a zistené porušenie sa uplatňujú sankcie upravené v § 50 § 65 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
54.V čl. III bode 56 sa odkaz 86dd na poznámku pod čiarou označuje ako odkaz 86de na poznámku pod čiarou a slová „(mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 08/zv. 002)“ sa nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 08/zv. 02; Ú. v. ES L 1, 4. 1.2003)“. Zároveň sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou.
Ide o úpravu označenia odkazu na poznámku pod čiarou vzhľadom na platné znenie zákona a legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.V čl. III sa za doterajší bod 57 vkladá nový bod 58, ktorý znie:
„58. V § 92a ods. 3 sa za slovo „krízy“ vkladá čiarka a slová „ďalším osobám a orgánom podľa rovnakých pravidiel a podmienok, aké sa vzťahujú na sprístupňovanie a poskytovanie informácií chránených bankovým tajomstvom podľa ustanovení § 91 ods. 2 až 9 a § 92 ods. 4,“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Do článku III sa na základe poznatkov z praxe navrhuje doplniť nový bod o doplnení § 92a ods. 3 zákona o bankách tak, že na podnik pomocných bankových služieb sa pri sprístupňovaní a poskytovaní informácií chránených bankovým tajomstvom budú vzťahovať rovnaké pravidlá a podmienky, aké sa vzťahujú na banky a pobočky zahraničných bánk podľa ustanovení § 91 ods. 2 9 a § 92 ods. 4 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
22
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
56.V čl. IV bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:
56aca) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
57.V čl. VIII bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa slová „čl. 31 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ)“ nahrádzajú slovami „čl. 31 ods. 1, čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou a doplnenie absentujúceho ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
58.V čl. VIII sa vypúšťa bod 17.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novelizačný bod je potrebné z novely zákona vypustiť vzhľadom na to, že novelizačnú zmenu nie je možné vykonať, lebo sa v nej nahrádzané slová nenachádzajú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
59.V čl. VIII bode 19 § 4 ods. 7 sa slová „pravidlami poskytovania štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou.10a)“ nahrádzajú slovami „rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 2 písm. q) zákona č. 371/2014 Z .z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením oznámenia Komisie z poznámky pod čiarou, keďže ide o právne nezáväzný akt, ktorým nie členské štáty viazané, a v poznámkach pod čiarou sa uvádzajú len právne záväzné predpisy.
23
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
60.V čl. VIII 20. bode § 4b ods. 4 sa slová „pravidlá poskytovania štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou.10a)“ nahrádzajú slovami „rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením oznámenia Komisie z poznámky pod čiarou, keďže ide o právne nezáväzný akt, ktorým nie členské štáty viazané, a v poznámkach pod čiarou sa uvádzajú len právne záväzné predpisy. Obdobne ako v čl. VIII bode 19.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
61.V čl. VIII bode 21 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
Legislatívno-technická úprava v súlade s platným znením.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
62.V čl. VIII sa vypúšťa bod 31.
Uvedené ustanovenie je potrebné v zákone ponechať vzhľadom na jeho obsah. Ustanovenie, ktoré sa navrhuje vypustiť časovo obmedzenú platnosť, teda charakter prechodných ustanovení a tie podľa zavedenej legislatívnej praxe nemožno novelizovať.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
63.V čl. VIII sa za bod 31 vkladá nový bod 32, ktorý znie:
„32. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
§ 10a
Ustanovenie § 10 sa nevzťahuje na poskytovanie stabilizačnej pomoci po 31. decembri 2015.“.“
Návrh novelizácie zákona č. 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje nový režim podmienok a postupu pre uzatváranie zmlúv o stabilizačnej pomoci. Návrh upravuje režim uzatvárania zmlúv o stabilizačnej pomoci tak, aby bol možné tieto uzavrieť podľa nového znenia zákona po nadobudnutí jeho účinnosti. Žiadosti podané do 31.12.2015 podľa pôvodného znenia zákona nemožno podľa § 10 ukončiť uzavretím
24
zmluvy o stabilizačnej pomoci. Pre žiadosti podané po 1.1.2016, v súlade s týmto zákonom, možno podľa návrhu stabilizačné zmluvy uzavrieť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
64.V čl. X sa za doterajší bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 70 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na postup pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 46f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o odstránenie duplicity pri predkladaní predzmluvných informácií v prípade zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, nakoľko sporiteľ dostáva relevantné informácie potrebné na rozhodnutie o uzatvorení tejto zmluvy prostredníctvom ponukového listu. Nakoľko samotná zmluva o poistení dôchodku, ako aj náležitosti ponukového listu upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a predloženie ďalšieho dokumentu s predzmluvnými informáciami (formulár) môže byť pre klienta mätúce.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 64 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa