Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
71. schôdza výboru
CRD: 1635/2015
389
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 5. novembra 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie s týmito pripomienkami:
1.V čl. I, 8. bode § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „súlade súborov“ vkladajú slová „priestorových údajov“.
Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie s právnymi pojmami v § 2 písm. c) a d) platného znenia zákona.
2. V čl. I, 14. bode § 6 ods. 4 sa slová „uvedené v“ nahrádzajú slovom „podľa“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 5a) sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Príloha II k nariadeniu“.
Legislatívno-technická úprava. V druhom prípade ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje text poznámky pod čiarou v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
2
3. K čl. I bod 18
V § 9 ods. 1 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto opatrenia môžu byť prijaté vo forme dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
Ide o doplnenie navrhovaného textu zákona, ktorým sa prepájajú jednotlivé ustanovenia § 9.
4. V čl. I sa za bod 26. vkladajú nové body 27. a 28., ktoré znejú:
„27. V § 13 ods. 1 písm. b) tretí bod sa slovo „súlad“ nahrádza slovami „sprístupnenie všetkých informácií, vrátane“.
28. V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
4. sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
5. sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020,“.
Doterajšie body 27. až 29. sa označujú ako body 29. až 31.
Z dôvodu zosúladenia s textom návrhu novely zákona sa ustanovenie upravujúce správne delikty dopĺňa o nové skutkové podstaty.
5. K čl. I bod 28
V § 15a sa slová „15. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“ a slová „14. decembra 2015“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla 2016“.
Vzhľadom na navrhovaný posun termínu účinnosti sa upravujú aj termíny uvedené v prechodnom ustanovení.
6. K čl. II
V čl. II sa slová „15. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“.
Vzhľadom na potrebu dlhšej legisvakančnej lehoty sa posúva termín účinnosti.
3
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie schváliť s pripomienkami.
Ľuboš MartinákMartin F e c k o
overovateľ výboru predseda výboru