ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
115. schôdza
Číslo: CRD-1622/2015
724
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2015
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
C.p o v e r u j e
predsedu výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 724
zo 4. novembra 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
___________________________________________________________________________
1.V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 2 písm. d) sa slová „ktorej členovia usadení“ nahrádzajú slovami „ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu zabezpečujúcu náležitú transpozíciu čl. 2 ods. 1 bod 26 a 27 smernice 2014/59/EÚ.
2.V čl. I bode 5 § 2 písm. m) sa slová „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu16a)“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu16a)“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý používa pojem „orgán konsolidovaného dohľadu“ a ktorého terminológiu je potrebné vzhľadom na jeho priamy účinok a priamu aplikovateľnosť potrebné rešpektovať aj vo vnútroštátnom právnom poriadku.
3.V čl. I bode 7 § 2 písm. p) druhom bode sa slovo „a“ pred slovom „majetkových“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s čl. 2 ods. 1 bod 61 smernice 2014/59/EÚ.
4.V čl. I bode 11 § 2 písm. ag) sa odkaz 19h označuje ako odkaz 19g.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 19h.
Navrhovaná zmena v poznámkach pod čiarou sa týka správnej citácie predpisov, na ktoré sa odkazuje a súvisí so zmenou navrhovaného poznámkového aparátu.
5.V čl. I bode 11 § 2 písm. ag) poznámky pod čiarou k odkazom 19f a 19g znejú:
19f) Čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012).
§ 2 zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...../2015 Z. z.
Zákon č. ../2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
19g) Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovaná zmena v poznámkach pod čiarou sa týka správnej citácie predpisov, na ktoré sa odkazuje.
6.V čl. I bode 12 § 3 ods. 2 sa slovo „boli“ nahrádza slovom „sú“ a vypúšťa slovo „príslušným“.
Ide o úpravu ustanovenia, ktorej účelom je odstránenie minulého času a nadbytočného slova.
7.V čl. I bod 13 znie:
„13. V § 4 ods. 1 sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“, vypúšťa sa slovo „priamej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riaditeľ Štátnej pokladnice“.“.
Vzhľadom na doplnenie ďalšieho člena Rady pre riešenie krízových situácií je potrebné v tejto súvislosti upraviť počet členov rady v platnom § 4 ods. 1 zákona.
8.V čl. I bode 21 § 6d ods.2 sa za slovami „výkonného člena rady“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slovo „ňou“ a slovo „ňou“.
Ide o legislatívno-technickú a formulačnú úpravu podľa bodu 6 legislatívno-technických pokynov.
9.V čl. I bode 21 § 6d sa vypúšťa odsek 6.
Záväznosť vykonateľného rozhodnutia vyplýva z povahy právneho inštitútu. Uvedenú skutočnosť nie je potrebné vyjadrovať vo všeobecne záväznom právnom predpise.
10.V čl. I bode 21 § 6e ods. 3 sa vypúšťa slovo „ním“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia.
11.V čl. I bode 27 § 9 ods. 1 písm. k) sa za slovom „odvolať“ slovo „a“ narádza slovom „alebo“.
Ide o vyjadrenie alternatívy povinnosti uvedenej v § 9 ods. 1 písm. k).
12.V čl. I bode 29 v § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „z ktorej plnenie záväzkov je“ nahrádzajú slovami „ak je plnenie záväzkov“.
Ide o zosúladenie s čl. 68 ods. 1 písm. a) smernice 2014/59/EÚ, podľa ktorého byť zabezpečené plnenie záväzkov materskou spoločnosťou alebo inou osobou zo skupiny, avšak toto zabezpečenie nemusí vyplývať priamo z dotknutej zmluvy uzatvorenej dcérskou spoločnosťou.
13.V čl. I bode 29 v § 10 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo inak podporené“.
Ide o spresnenie používanej terminológie s inými ustanoveniami (napr. § 10 ods. 1, § 17 ods. 2), ako aj s čl. 68 ods. 1 a 3 a 71 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.
14.V čl. I bode 38 v poznámke pod čiarou k odkazu 60a sa slovo „bod“ nahrádza slovom „ods.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 61 sa vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania skrátenej citácie právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
15.V čl. I bode 39 sa vypúšťa slovo „pričom“.
Ide o gramatickú opravu.
16.V čl. I bod 44 znie:
„44. V § 19 ods. 5 v prvej vete sa slová „odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie“ a v druhej vete sa za slová „svojej právomoci“ vkladajú slová „odpísania alebo konverzie“ a za slovo „výkonom“ sa vkladá slovo „tejto“.
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 a 4 a § 62 ods. 2 zákona.
17.V čl. I bode 47 v § 20a ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve sa podľa zaužívanej legislatívnej praxe pri odkazovaní na medzinárodné zmluvy používa ustálené spojenie „medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
18.V čl. I bode 91 § 48a ods. 1 písm. j) sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „na účely“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia.
19.V čl. I bode 92 § 49 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2“.
Ide o spresnenie a zosúladenie s ostatnými ustanoveniami § 49, kde sa nepoužíva vnútorný odkaz.
20.V čl. I bode 92 § 51 ods. 1, ods. 5 písm. c) a ods. 17 sa slová „odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov“.
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 až 5 a § 62 ods. 2 § 19 platného zákona.
21.V čl. I bode 92 § 51 ods. 5 písm. g) a ods. 8 sa slová „odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov“.
Ide o spresnenie a zosúladenie napr. s § 10 ods. 2, § 19 ods. 3 až 5 a 62 ods. 2 § 19 platného zákona.
22.V čl. I bode 101 § 53 ods. 14 sa slová „podľa § 53 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
Ide o legislatívno-technickú opravu nesprávneho vnútorného odkazu.
23.V čl. I bode 134 § 59 ods. 4 sa slová „mali byť“ nahrádzajú slovami „ktoré mali byť“ a vypúšťa sa slovo „by“.
Ide o legislatívno-technickú opravu v súlade s čl. 44 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ.
24.V čl. I bode 161 § 66 ods. 7 v tretej vete sa slovo „má“ nahrádza slovom „dá“.
Ide o legislatívno-technickú opravu v súlade s čl. 52 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ.
25.V čl. I bode 198 poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:
103) Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
26.V čl. I bode 218 sa na konci novelizačného bodu pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:
„110) Zákon č. 70/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.“.
Upravuje sa znenie poznámky pod čiarou, ktorá sa dopĺňa v súvislosti s novelizáciou § 99.
27.V čl. I bode 219 sa v úvodnej vete k poznámkam pod čiarou slová „110 115“ nahrádzajú slovami „111 až 114“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou 110.
Vypúšťa sa znenie poznámky pod čiarou vzhľadom na to, že uvedená poznámka sa nenovelizuje v súvislosti s ustanoveniami uvedenými v tomto novelizačnom bode.
28.V čl. III bode 6 poznámka pod čiarou k odkazu 25aea znie:
25aea) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
29.V čl. III bode 56 sa odkaz 86dd na poznámku pod čiarou označuje ako odkaz 86de na poznámku pod čiarou a slová „(mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 08/zv. 002)“ sa nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 08/zv. 02; Ú. v. ES L 1, 4. 1.2003)“. Zároveň sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou.
Ide o úpravu označenia odkazu na poznámku pod čiarou vzhľadom na platné znenie zákona a legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
30.V čl. IV bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:
56aca) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou.
31.V čl. VIII bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa slová „čl. 31 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ)“ nahrádzajú slovami „čl. 31 ods. 1, čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzného aktu v poznámke pod čiarou a doplnenie absentujúceho ustanovenia.
32.V čl. VIII sa vypúšťa bod 17.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novelizačný bod je potrebné z novely zákona vypustiť vzhľadom na to, že novelizačnú zmenu nie je možné vykonať, lebo sa v nej nahrádzané slová nenachádzajú.
33.V čl. VIII bode 19 § 4 ods. 7 sa slová „pravidlami poskytovania štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou.10a)“ nahrádzajú slovami „rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 2 písm. q) zákona č. 371/2014 Z .z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením oznámenia Komisie z poznámky pod čiarou, keďže ide o právne nezáväzný akt, ktorým nie členské štáty viazané, a v poznámkach pod čiarou sa uvádzajú len právne záväzné predpisy.
34.V čl. VIII 20. bode § 4b ods. 4 sa slová „pravidlá poskytovania štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou.10a)“ nahrádzajú slovami „rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením oznámenia Komisie z poznámky pod čiarou, keďže ide o právne nezáväzný akt, ktorým nie členské štáty viazané, a v poznámkach pod čiarou sa uvádzajú len právne záväzné predpisy. Obdobne ako v čl. VIII bode 19.
35.V čl. VIII bode 21 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
Legislatívno-technická úprava v súlade s platným znením.
36.V čl. VIII sa vypúšťa bod 31.
Uvedené ustanovenie je potrebné v zákone ponechať vzhľadom na jeho obsah. Ustanovenie, ktoré sa navrhuje vypustiť časovo obmedzenú platnosť, teda charakter prechodných ustanovení a tie podľa zavedenej legislatívnej praxe nemožno novelizovať.