ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
115. schôdza
Číslo: CRD-1635/2015
703
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. novembra 2015
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákon
a, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej
infraštruktúre pre priestorové informácie
(tlač 1718) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 703
z 3. novembra 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 8. bode § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „súlade súborov“ vkladajú slová „priestorových údajov“.
Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie s právnymi pojmami v § 2 písm. c) a d) platného znenia zákona.
2.V čl. I, 14. bode § 6 ods. 4 sa slová „uvedené v“ nahrádzajú slovom „podľa“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 5a) sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Príloha II k nariadeniu“.
Legislatívno-technická úprava. V druhom prípade ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje text poznámky pod čiarou v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.