ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
115. schôdza
Číslo: CRD-1770./2015
675
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. novembra 2015
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
C.p o v e r u j e
predsedu výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner