Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
81. schôdza výboru
CRD-1635/2015
234
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 3. novembra 2015
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)- druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 234
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718) - druhé čítanie
_________________________________________________________________________
1.V čl. I, 8. bode § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „súlade súborov“ vkladajú slová „priestorových údajov“.
Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie s právnymi pojmami v § 2 písm. c) a d) platného znenia zákona.
2.V čl. I, 14. bode § 6 ods. 4 sa slová „uvedené v“ nahrádzajú slovom „podľa“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 5a) sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Príloha II k nariadeniu“.
Legislatívno-technická úprava. V druhom prípade ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje text poznámky pod čiarou v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.