NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
___________________________________________________________________________  
Materiál na rokovanie  
Číslo: Z-010508/2015/1050/GIA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Číslo parlamentnej tlače  
1793  
S t a n o v i s k o  
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  
k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016  
Materiál sa predkladá na základe § 5 ods. 1  
zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom  
úrade SR v znení neskorších predpisov  
Materiál predkladá:  
Karol M i t r í k  
predseda  
Najvyššieho kontrolného úradu SR  
Bratislava  
november 2015