PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2052/2015
1848
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. októbra 2015
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUFFU, Mariána KVASNIČKU a Jozefa MIKLOŠKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskroších predpisov (tlač 1843), doručený 23. októbra 2015
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny;
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 21. januára 2016 a v gestorskom výbore do 22. januára 2016.
Peter P e l l e g r i n i v. r.