Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit
V súvislosti s adaptačnými opatreniami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“) bol v kontexte implementácie Akčného plánu pripravenosti vytvorený koncept tímov pre integráciu síl NATO, o ktoré požiadali na summite NATO vo Wallese Bulharská republika, Estónska republika. Litovská republika, Lotyšská republika, Poľská republika a Rumunsko.
Na zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO 5. februára 2015 bol deklarovaný záujem Slovenskej republiky o vytvorenie tímu pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit (ďalej len NFIU“) na území Slovenskej republiky v nadväznosti na vytvorenie tímov vo vyššie uvedených štátoch. Na predmetnom rokovaní ministrov obrany požiadalo o vytvorenie NFIU na svojom území aj Maďarsko.
Ministri obrany členských krajín NATO 8. októbra 2015 potvrdili vytvorenie NFIU na území Slovenskej republiky a na území Maďarska. Úlohou NFIU je zvýšiť reakcieschopnosť NATO a uľahčiť nasadenie jednotiek veľmi rýchlej reakcie a jednotiek rýchleho nasadenia. Sídlom nášho NFIU budú kasárne Vajnory, kde bude pôsobiť 41 osôb, z toho 21 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zvyšní vojaci budú z ostatných členských krajín NATO. Z dôvodu možnosti zapojenia sa aj iných členských štátov NATO do tohto NFIU a z hľadiska zachovania flexibility pri prípadných zmenách zahraničnej účasti nevymedzuje predmetný materiál explicitne jednotlivé štáty, ktorých príslušníci budú v NFIU pôsobiť.
Styčný integračný tím NATO vznikne na území Slovenskej republiky v roku 2016. Počiatočnú operačnú spôsobilosť by mal dosiahnuť do samitu vo Varšave v júli a plnú operačnú spôsobilosť do konca roka 2016. Počas mieru by podporovala plánovacie aktivity. NFIU bude dohliadať na prípravu, koordináciu a zabezpečenie prítomnosti síl členských štátov NATO v prípade ich plnenia ich úloh na území Slovenskej republiky. Ich úlohou tiež bude koordinácia cvičení ozbrojených síl Slovenskej republiky s ozbrojenými silami členských štátov NATO.
Pôsobenie NFIU sa na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady bude riadiť Protokolom o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy, podpísanom v Paríži 28. augusta 1952, Zmluvy medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl, podpísanej v Londýne 19. júna 1951, ako aj ďalšími zmluvnými dokumentmi uzavretými na predmetný účel. Uvedené medzinárodné zmluvy, ako aj zmluvné dokumenty, ktoré majú byť na tento účel podpísané, budú upravovať aj status príslušníkov zahraničných ozbrojených síl pôsobiacich v NFIU.
Pôsobenie príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky, ako aj uzatvorenie na tento účel potrebných zmluvných dokumentov je podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky podmienené súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky.
V súlade s uvedeným sa týmto návrhom vyslovuje súhlas:
s prítomnosťou do 20 príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO na účel ich pôsobenia v NFIU na území Slovenskej republiky. Príslušníci zahraničných ozbrojených síl budú plniť úlohy podľa opisu ich funkčného zaradenia v tomto NFIU. Podrobnosti týkajúce sa ich pôsobenia upravia osobitné zmluvné dokumenty. Mandát ich prítomnosti za účelom pôsobenia v NFIU na území Slovenskej republiky je závislý od platnosti príslušných zmluvných dokumentov.
Predmetným materiálom sa umožňuje príslušníkom ozbrojených síl členských štátov NATO pôsobiť na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich zaradením do NFIU. Keďže podmienky ich pôsobenia budú predmetom osobitných dokumentov nemá predložený návrh žiadny finančný vplyv.