Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
54. schôdza výboru
Číslo: CDR-1770/2015
183
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 26. októbra 2015
k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780);
A.s ú h l a s í
s Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1. V čl. I bode 8 § 79 ods. 1 písm. zz) sa na konci pripájajú slová „a priebežne ho aktualizovať“.
Navrhovaným doplnením sa zabezpečí, aby systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia poskytovateľ priebežne aktualizoval v súlade s článkom 16 smernice 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek.
2. V čl. III bode 6 § 35 ods. 2 písm. ab) znie:
„ab)inšpektor tkanivového zariadenia je osoba, ktorá je menovaná ministrom zdravotníctva na výkon inšpekcie v tkanivových zariadeniach a ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s Národnou transplantačnou organizáciou alebo ministerstvom zdravotníctva.“.
Ide o zosúladenie ustanovenia s článkom 7 smernice 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek. Táto smernica nevyžaduje konkretizovanie odbornej spôsobilosti pre inšpektora tkanivového zariadenia.
3. V čl. IV bode 2 v § 8 písm. e) sa za slová „zdravotná starostlivosť“ vkladajú slová „v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia“.
Ide o spresnenie ustanovenia, aby jednoznačne vyplývalo, že z prostriedkov zdravotného poistenia sa neuhrádza klinickému psychológovi iba zdravotná starostlivosť poskytnutá v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.
4. Čl. IV sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. V prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť, VI. Nervové choroby, číslo indikácie VI/8 poznámke sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovom „rok“.“.
Navrhuje sa, aby kúpeľná starostlivosť pri roztrúsenej skleróze a iných demyelinizačných ochoreniach bez príhody, sústavne odborne liečené, so schopnosťou zachovanou sebaobsluhy, bola pre týchto pacientov uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia raz za rok.
C.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard R a š i
predseda výboru
Janka Š í p o š o v á
overovateľka výboru