Predkladacia správa
Návrh na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto sa predkladá na základe žiadosti obce a na základe odporúčania príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Žiadosť obce o vyhlásenie za mesto je v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zradení“).
Podľa § 22 ods. 1 zákona o obecnom zriadení môže Národná rada Slovenskej republiky vždy k 1. januáru na návrh vlády Slovenskej republiky vyhlásiť za mesto obec, ktorá:
a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,
b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,
e) má najmenej 5 000 obyvateľov.
Obec Gabčíkovo 5 397 obyvateľov a je administratívnym a kultúrnym centrom, zabezpečuje niektoré služby aj pre obyvateľstvo okolitých obcí, má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a v časti územia má mestský charakter zástavby. Uvedená obec spĺňa zákonné podmienky vyhlásenia obce za mesto, a preto je možné stotožniť sa so žiadosťou obce, ako aj so stanoviskom príslušného okresného úradu v sídle kraja, a vyhlásiť ju za mesto.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.