Návrh na vyhlásenie obce za mesto
Mestami Slovenskej republiky obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada, Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky alebo obce podľa osobitného zákona. Slovenská republika v súčasnosti 138 miest, čo je 4,77 % z celkového počtu obcí (2890). Poslednými obcami, ktoré boli vyhlásené za mestá v septembri 2001 sú Šaštín-Stráže a Krásno nad Kysucou.
V súčasnosti existujú obce, ktoré majú nad 5 000 obyvateľov a nie mestami, ale pre svoj spádový obvod zastávajú dôležitú funkciu z hľadiska ekonomického a urbanistického rozvoja, občianskej a technickej vybavenosti. Medzi takéto obce patrí obec Gabčíkovo, ktorá je známa najmä novovybudovanou najväčšou vodnou elektrárňou, výhodnú geografickú polohu a perspektívnu demografickú situáciu (v navrhovanom období územného plánu do roku 2040 sa predpokladá nárast počtu obyvateľov o cca 4 000).
Gabčíkovo
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky mala k 31. decembru 2014 obec Gabčíkovo 5 397 obyvateľov. Obec územie obce s výmerou 52 390 000 m2 a katastrálne územie s názvom Gabčíkovo. Obec leží na juhozápade Slovenska v Podunajskej nížine. Juhozápadný okraj územia je ohraničený korytom rieky Dunaj, ktoré tvorí hranicu s Maďarskom. V katastrálnom území obce je rieka Dunaj rozdelená na dve časti, pôvodné koryto rieky Dunaj a Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré medzi sebou vytvárajú Malý Žitný ostrov. V obci je 58 ulíc a iných verejných priestranstiev a 1 595 stavieb (budov, ktoré majú súpisné číslo).
Návrh na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto prerokovalo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16. decembra 2010 a uznesením číslo 7/1OZ/2010 schválilo podanie žiadosti o vyhlásenie obce za mesto. Obec predložila svoju žiadosť prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) na ďalšie konanie.
Okresný úrad Trnava kladným stanoviskom odporúča vyhovieť žiadosti obce Gabčíkovo o vyhlásenie obce za mesto. Vychádza pri tom zo skutočnosti, že obec spĺňa podmienky vyhlásenia za mesto z hľadiska vybavenosti obce, programu budovania infraštruktúry, charakteru zástavby obce, dopravného prepojenia a perspektívnej demografickej situácie.
Prvá písomná zmienka o obci Gabčíkovo pochádza z roku 1102, kde je v listinách zaznamenaná pod názvom Beys. V roku 1468 udelil kráľ Matej malému zemepanskému mestečku s vtedajším názvom Bös právo na usporiadanie týždenných jarmokov. To znamená, že v tom čase bola strediskom širšieho okolia. V roku 1828 mala obec 195 domov a 1803 obyvateľov. Bola vždy hraničnou obcou a križovatkou s Maďarskom. Dnešný názov Gabčíkovo dostala obec po roku 1948. Obec bola známa svojím cukrovarom, liehovarom, pivovarom a niekoľkými vodnými mlynmi.
Obec Gabčíkovo je na Slovensku i v zahraničí známa predovšetkým vodnou elektrárňou, ktorej výstavba prebiehala od roku 1977 do roku 1992, kedy bolo Vodné dielo Gabčíkovo spustené do prevádzky. Vodné dielo chráni územie pred povodňami a zlepšuje splavnosť toku rieky Dunaj. Vybudovanie vodného diela spôsobilo, že medzi pôvodným
2
korytom rieky Dunaj a prívodným kanálom sa vytvoril ostrov nazývaný Malý Žitný ostrov, kde sa nachádzajú obce Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky, pre ktoré je obec Gabčíkovo hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom. Obec sa touto stavbou zveľadila aj v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu a poskytla pracovné príležitosti nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre obyvateľov okolitých obcí.
Obec je bohatá na kultúrne a architektonické pamiatky, z ktorých dve zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Prvou pamiatkou je bývalý kaštieľ Amadeovcov, situovaný do prírodne krajinárskeho parku, opevnený objekt zo 17. storočia, bol pôvodne renesančný a v 18. storočí bol prestavený v barokovom slohu. Druhou významnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej, ktorý je zo 14. storočia pôvodne v gotickom slohu, bol upravovaný koncom 15. storočia v neskorogotickom slohu a nakoniec prestavaný v roku 1770 v neskorobarokovom slohu.
Na území obce sa nachádzajú ďalšie pamiatky, ktoré majú historické a kultúrne hodnoty, ako napríklad socha Panny Márie Immaculata, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Vendelína, socha sv. Floriána, trojičný stĺp, kalvária, židovský cintorín, prícestná kaplnka, prícestné kríže, ľudový dom.
Obec Gabčíkovo vypracovaný a schválený Územný plán obce Gabčíkovo uznesením číslo 1/8OZ/2012 z 19. decembra 2012, ktorý byť základným predpokladom koncepčného usmerňovania všetkých činností s premietnutím súčasných i predpokladaných rozvojových zámerov obce do kompletného plánovacieho dokumentu zosúladeného najmä s Územným plánom veľkého územného celku Trnavského kraja. Najvýznamnejším koncepčným dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gabčíkovo na roky 2007 2013, ktorý reprezentuje komplexnú rozvojovú stratégiu obce. V navrhovanom období územného plánu (do roku 2040) sa predpokladá nárast počtu obyvateľov o cca 4 000 obyvateľov a prísun ďalších obyvateľov môže dopomôcť aj nárast počtu pracovných príležitostí, keďže návrh územného plánu uvažuje s vytvorením viacerých výrobných prevádzok, prevádzok občianskej vybavenosti a prevádzok súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu, s výstavbou dvoch nových športových areálov, rozvojom termálneho kúpaliska, nových chatových osád, dopravnej vybavenosti a osobného prístavu.
Okolie obce poskytuje veľa možností na rozvoj poznávacej, vidieckej a rekreačnej turistiky. Chatové oblasti na Malom Žitnom ostrove v nadväznosti na tok rieky Dunaj sa využívajú na individuálnu rekreáciu a rybolov. Pozdĺž celého Vodného diela Gabčíkovo vybudované cyklistické trasy a v rámci medzinárodného projektu HUSK (Program cezhraničnej spolupráce HU-SK) bolo vybudované prístavisko a turistická kompa, ktorá premáva po starom koryte Dunaja a spája obec Gabčíkovo s obcami Dunaremete a Lipót na maďarskej strane rieky Dunaj. Ďalšou zaujímavosťou pre turistov je plavba vyhliadkovou loďou, ktorá ponúka pohľad na okolitú krajinu. K rozvoju turizmu nemalou mierou prispievajú aj bohaté kultúrne a historické pamiatky nachádzajúce sa v obci. Obec ponúka možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach Arpád Hotel, Pension Hóstád, Reštaurácia Nimróds s ubytovacími priestormi, ako aj ubytovanie v súkromí. Jednou z ubytovacích možností je aj ubytovanie v Účelovom zariadení Gabčíkovo patriace Slovenskej technickej univerzite, ktoré umožňuje vytvorenie priestoru na vzdelávanie. Obec veľký rekreačný potenciál, vybudované chatové osady a športový areál s futbalovým ihriskom a strelnicou. V katastri obce sa nachádza termálny vrt, z ktorého by sa termálna voda s 51 ºC teplou vodou využívala na rekreačné a hospodárske účely.
3
Výhodná je geografická poloha obce s existujúcim napojením na multimodálne koridory a obec disponuje dobrou polohou k hlavným, dopravným koridorom regionálneho významu Gabčíkovo Bratislava Viedeň a Gabčíkovo Györ Budapešť. Najväčšou výhodou obce je jej poloha v blízkosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, okresného mesta Dunajská Streda a miest Veľký Meder a Šamorín, ako aj hraničná poloha s Maďarskom, poloha pri medzinárodnej vodnej ceste a medzinárodnej cyklistickej trase. Obec vyhovujúce dopravné napojenie na nadradený komunikačný systém, t. j. cestu I/63 a I/13, ktoré súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 575 a umožňujú dopravné prepojenie obce s hlavným mestom Slovenskej republiky a hraničným priechodom Medveďov. Zároveň obec vyhovujúce dopravné spojenie aj s okolitými obcami, ktoré umožňujú cesty II. a III triedy.
Obec spĺňa charakter mesta svojím architektonickým riešením, námestím, rodinnými a bytovými domami s rozsiahlou uličnou sieťou v kompaktnej zástavbe. Priestor obce je formovaný na priesečníku hlavných kompozičných osí (pri kostole a v jeho okolí, pozdĺž cesty II. triedy, kde je sústredená väčšina zariadení občianskej vybavenosti). Tieto priestranstvá doplnené výraznými stromovými alejami a parkovacími plochami a majú mestský charakter. Obyvatelia obce bývajú prevažne v rodinných domoch, ktorých počet je 1 605, ale aj v bytových jednotkách s 285 bytmi, z ktorých nájomných bytov je 51. Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu ďalších 60 nájomných bytov, ktoré poskytnú možnosť bývania pre mladé rodiny. Taktiež je plánované aj otvorenie nových lokalít pre výstavbu rodinných a bytových domov, čo povedie k možnosti prisťahovania sa do obce obyvateľom z okolitých obcí.
Technická infraštruktúra obce je na dobrej úrovni. V obci je vybudovaný verejný vodovod, plynovod, čistička odpadových vôd. Rozvodná sieť pitnej vody je vybudovaná v dĺžke 21,5 km, rozvody zemného plynu vybudované v dĺžke 25,5 km a na 70 % je vybudovaná splašková kanalizácia. V súčasnosti prebieha pokračovanie výstavby kanalizácie, dokončením ktorej bude odkanalizovaná celá obec. Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu a má pokrytie všetkými mobilnými operátormi. V obci je v prevádzke kamerový systém so 6 kamerami a prebieha rozšírenie tohto systému o 10 monitorovacích kamier, ktorých rozvody budú riešené cez optický kábel a budú napojené na centrálny pult a Obvodné oddelenie Policajného zboru Gabčíkovo.
Zamestnanosť a podnikateľské prostredie vytvárajú malé a stredné podniky, ktoré zabezpečujú zamestnanosť aj pre obyvateľov okolitých obcí. Výrobnú sféru zastupuje 34 výrobných podnikov a podnikateľských subjektov. V oblasti poľnohospodárskej výroby najviac obyvateľov zamestnáva spoločnosť Gazda Slovakia, spol. s. r. o. a JK Gabčíkovo, s. r. o. Väčšie výrobné aktivity zabezpečujú Slovenské elektrárne, a. s., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Bratislava – povodňová ochrana.
V obci sa nachádzajú dva veľké obchodné reťazce COOP Jednota Slovensko a TESCO Stores SR, a. s. a iné podnikateľské prevádzky ako napríklad TOLEDO PLUS, s. r. o., SLOV-DAN, s. r. o. Služby zabezpečujúce údržbu zelene a ostatné obecné služby poskytuje obec prostredníctvom Technických služieb obce Gabčíkovo. Rozmanitá štruktúra predajní zabezpečuje uspokojenie potrieb obyvateľstva obce, ako aj obcí blízkeho okolia.
V obci sa nachádza sídlo Obvodného oddelenia Policajného zboru Gabčíkovo, ktoré zabezpečuje každodennú bezpečnosť obyvateľov obce.
4
Na vybavovanie finančných záležitostí slúžia tri bankové pobočky, a to pobočka Slovenskej sporiteľne a. s., Všeobecnej úverovej banky, a. s. a OTP banky, a. s. Poštové služby sa v obci poskytujú na dvoch poštách.
V oblasti vzdelávania pôsobia v obci tri materské školy, dve základné školy a jedna základná umelecká škola. Od roku 2014 pôsobí na území obce detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s približným počtom 300 študentov. Kultúrnu úroveň v obci zabezpečuje miestne kultúrne stredisko, v ktorom sa nachádza divadelná sála, knižnica, dve zasadacie miestnosti, bar a kuchyňa.
Základná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotnom stredisku prostredníctvom ambulancií pre dospelých, deti, gynekologickej, zubnej ambulancie, v obci pôsobí fyzioterapeut a dve lekárne. Sociálna starostlivosť pre seniorov je zabezpečovaná v Zariadení pre seniorov s kapacitou 110 miest, ktoré poskytuje služby nielen pre obyvateľov obce Gabčíkovo, ale aj pre obyvateľov z celého okolia. Pri prípadných katastrofách a mimoriadnych udalostiach je obyvateľom obce a okolitých obcí poskytovaná pomoc Komplexnou centrálnou záchrannou službou sídliacou v obci.
V obci pôsobí 25 spoločenských a športových organizácií (napríklad zápasnícky oddiel, futbalový oddiel, Kyokushin karate), ktoré svoju činnosť vyvíjajú s podporou obecného úradu. Medzi najaktívnejšie patrí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý šíri dobré meno obce svojou činnosťou.
Pre spoločenské, kultúrne a športové využitie obyvateľov obce sa počas celého roka usporadúvajú rôzne akcie, jarmoky, kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, športové a požiarne súťaže.
Obec Gabčíkovo spĺňa predpoklady na vyhlásenie obce za mesto, upravené v zákone o obecnom zriadení. 5 397 obyvateľov, je administratívnym a kultúrnym centrom, zabezpečuje niektoré služby aj pre obyvateľstvo okolitých obcí, zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a v časti územia obce je mestský charakter zástavby. K návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto zaujal kladné stanovisko Okresný úrad Trnava.