NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ..........................2015
k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto (tlač 1794)
Národná rada Slovenskej republiky
vyhlasuje
podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj s účinnosťou od 1. januára 2016.