NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
o zákaze pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a)zákaz pestovania odrôd1) geneticky modifikovaných rastlín (ďalej len „modifikovaná rastlina“) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb spojené s týmto zákazom,
b)opatrenia na ochranu rastlín pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia a ekologickým spôsobom hospodárenia a opatrenia na zamedzenie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov,
c)kontrolné opatrenia a monitoring vykonávaný orgánmi štátnej správy zamerané na dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
d)pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín,
e)sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie:
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
a)modifikovanou rastlinou rastlina, ktorej genetický materiál bol na účely poľnohospodárskej výroby zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje, a ktorá bola schválená na uvádzanie na trh podľa osobitných predpisov,2)
b)pestovateľom modifikovaných rastlín každý, kto je zapísaný do evidencie3) pestovateľov modifikovaných rastlín,
c)pestovateľom každý, kto pestuje rastliny,
d)produkciou modifikovaných rastlín každá časť modifikovaných rastlín dopestovaná z množiteľského materiálu,1)
e)pestovaním modifikovaných rastlín zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov spojené s pestovaním vrátane pestovania na pokusné účely, najmä príprava na výsev a výsadbu, výsadba, kultivácia pôdy, zber a pozberová úprava polí, ako aj pestovanie produkcie z množiteľského materiálu1); za pestovanie sa nepovažuje používanie v uzavretých priestoroch podľa osobitného predpisu4),
f)konvenčným spôsobom hospodárenia obvyklý spôsob hospodárenia, ktorý nevyužíva modifikované rastliny a nepostupuje podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva,5)
g)ekologickým spôsobom hospodárenia taký spôsob hospodárenia, ktorý postupuje podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva,5)
h)zariadeniami technologické zariadenia a iné technologické systémy, u ktorých sa dôvodne predpokladá, že sa používajú pri pestovaní modifikovaných rastlín,
i)nežiaducou prítomnosťou modifikovanej rastliny náhodná prítomnosť genetického materiálu modifikovanej rastliny v rastlinách pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia alebo v rastlinách pestovaných ekologickým spôsobom hospodárenia, ktorej hodnota je vyššia ako hodnota stanovená v osobitnom predpise.6)
§ 3
Pestovanie
(1) Pestovanie modifikovaných rastlín je zakázané okrem prípadov podľa odseku 2.
(2) Pestovanie modifikovaných rastlín možno len za podmienky, že nie je v rozpore s posúdením environmentálneho rizika podľa osobitného predpisu7) a že:
a)nie je v rozpore s princípom predbežnej opatrnosti a princípom prevencie znečisťovania životného prostredia,8)
b)nie je v rozpore s územným plánom podľa osobitného predpisu9),
c)nie je v rozpore s ochranou a využívaním poľnohospodárskej pôdy podľa osobitného
2) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
3) § 3 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov.
4) § 8 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/1991 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 198, 22. 7. 1991).
6) Čl. 12 a 24 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).
7) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
9) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
predpisu10),
d)nemá negatívny vplyv na zamestnanosť v poľnohospodárstve,
e)nemá negatívny vplyv na konvenčný spôsob hospodárenia a ekologický spôsob hospodárenia,
f)nebola u pestovateľa alebo pestovateľa modifikovaných rastlín zaznamenaná nežiaduca prítomnosť modifikovanej rastliny,
g)je vylúčená cezhraničná kontaminácia do štátov, kde je pestovanie modifikovaných rastlín zakázané, a
h)pestovateľ alebo pestovateľ modifikovaných rastlín neporušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
§ 4
(1) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o zámere pestovať modifikované rastliny podľa osobitného predpisu.11) a o zmene údajov12) v niektorej z príloh oznámenia podľa osobitného predpisu13) (ďalej len „upravený zámer“). Prílohou informácie kontrolného ústavu prílohy oznámenia podľa osobitného predpisu13) a ak ide o zmenu údajov12) len z príloh oznámenia podľa osobitného predpisu13), v ktorej došlo k takejto zmene.
(2) S prihliadnutím na prílohy informácie kontrolného ústavu podľa odseku 1 ministerstvo preskúma, či zámer alebo upravený zámer pestovateľa alebo pestovateľa modifikovaných rastlín spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 2 písm. c), d), e), f) a h), a vyžiada si informáciu9) k podmienke uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) od príslušnej obce, ktorej katastrálneho územia alebo časti tohto územia sa zámer alebo upravený zámer pestovať modifikované rastliny týka, a stanovisko od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k podmienkam uvedeným v § 3 ods. 2 písm. a) a g). O výsledku preskúmania ministerstvo vyhotoví písomnú informáciu do 60 dní odo dňa doručenia informácie o zámere podľa odseku 1.
(3) Ministerstvo v písomnej informácii podľa odseku 2 uvedie, či zámer alebo upravený zámer pestovateľa alebo pestovateľa modifikovaných rastlín spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 2. Táto písomná informácia je podkladom pre rozhodnutie kontrolného ústavu podľa osobitného predpisu.14)
(4) Ministerstvo bezodkladne doručí písomnú informáciu podľa odseku 2 kontrolnému ústavu. Ak zámer alebo upravený zámer pestovateľa alebo pestovateľa modifikovaných rastlín nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 3 ods. 2, ministerstvo túto skutočnosť oznámi aj príslušnému orgánu Európskej únie na účely zákazu pestovania v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi aktmi Európskej únie.
(5) Postup podľa odsekov 1 3 sa primerane uplatňuje aj v prípade, ak pestovateľ modifikovaných rastlín požiada príslušný orgán o obnovenie povolenia alebo súhlasu na pestovanie modifikovaných rastlín v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi aktmi Európskej únie.
10) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) § 3 ods. 3 zákona č. 184/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 3 ods. 5 zákona č. 184/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 3 ods. 2 zákona č. 184/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.
14) § 3 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 184/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5
Kontrola
(1) Kontrolný ústav poverí svojho zástupcu vykonaním inšpekcie a kontroly podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.15)
(2) Poverený zástupca kontrolného ústavu na účely vykonania inšpekcie a kontroly je oprávnený
a)vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov pestovateľa modifikovaných rastlín a pestovateľa, u ktorého sa dôvodne predpokladá, že pestuje modifikované rastliny,
b)vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)nahliadať do evidencie, dokladov a iných písomností týkajúcich sa pestovania rastlín, u ktorých sa dôvodne predpokladá, že ide o modifikované rastliny, robiť si z nich výpisy a požadovať úplné údaje a informácie o všetkých činnostiach a zariadeniach a vyhotovenie kópií dokladov.
(3) Pestovateľ modifikovaných rastlín a pestovateľ je povinný umožniť poverenému zástupcovi kontrolného ústavu vykonanie inšpekcie a kontroly podľa odseku 2.
§ 6
Orgány štátnej správy
(1) Orgány štátnej správy vo veciach podľa tohto zákona sú
a)ministerstvo,
b)kontrolný ústav.
(2) Ministerstvo
a)riadi výkon štátnej správy v oblasti zákazu pestovania modifikovaných rastlín,
b)rozhoduje o odvolaniach,
c)vyhotovuje písomné informácie podľa § 4 ods. 2 a poskytuje ich kontrolnému ústavu,
d)je oprávnené žiadať príslušné orgány o informácie a stanoviská podľa § 4 ods. 2,
e)spolupracuje a poskytuje informácie a správy zainteresovaným ústredným orgánom štátnej správy a príslušným orgánom členských štátov Európskej únie v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre členský štát z právnych aktov Európskych spoločenstiev.
(3) Kontrolný ústav
a)kontroluje dodržiavanie zákazu pestovania modifikovaných rastlín podľa § 3 ods. 1,
b)vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov modifikovaných rastlín, pestovateľov, pestovateľských plôch a zariadení, rozbory rastlín, rastlinných produktov a na základe výsledkov rozborov vydáva záväzné posudky a protokoly,
c)vykonáva detekciu, identifikáciu a kvantifikáciu obsahu nežiaducej prítomnosti modifikovaných rastlín a pôsobí ako referenčné laboratórium na kontrolu modifikovaných rastlín,
15 ) Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.
d)zisťuje a vedie evidenciu nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaného organizmu,
e)prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty,
f)poskytuje ministerstvu informácie o porušení zákazu pestovania modifikovaných rastlín podľa § 3 ods. 1,
g)plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.16)
(4) Preventívne opatrenia na zamedzenie cezhraničnej kontaminácii do členských štátov, kde je pestovanie modifikovaných rastlín zakázané, vykonáva orgán podľa osobitného predpisu17).
§ 7
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a)poruší zákaz pestovania modifikovaných rastlín podľa
§ 3
,
b)neumožní poverenému zástupcovi kontrolného ústavu vykonať inšpekciu a kontrolu podľa
§
5 ods. 3
.
(2) Za priestupky podľa odseku 1 kontrolný ústav uloží pokutu od 165,96 eur do 331,93 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18)
§ 8
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloží pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe
a)od 1 659,69 eur do 16 596,95 eur, ak poruší povinnosť podľa
§ 5 ods. 3
,
b)od 16 596,95 eur do 33 193,91 eur, ak poruší zákaz pestovania podľa
§ 3
.
(2) Kontrolný ústav pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania a na súčinnosť pri odstraňovaní protiprávneho stavu.
(3) Ak sa fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba v čase jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane dopustí správneho deliktu, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.
(5) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 9
Úhrada nákladov
16) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávaní aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17) § 24 ods. 2 písm. b) tretí bod zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.
18) Zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(1) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona pestovateľom modifikovaných rastlín alebo pestovateľom uhrádza pestovateľ modifikovaných rastlín alebo pestovateľ, ak sa na základe rozboru potvrdí, že rastliny dopestované ekologickým spôsobom hospodárenia alebo konvenčným spôsobom hospodárenia obsahujú nežiaducu prítomnosť geneticky modifikovaného organizmu.
(2) Ak sa nepotvrdí podozrenie z porušenia tohto zákona podľa odseku 1, náklady na vykonanie rozboru vzorky uhrádza kontrolný ústav.
(3) Náklady na vykonanie rozboru vzorky na objednávku uhrádza objednávateľ.
(4) Náklady podľa odsekov 1 a 3 určí kontrolný ústav vo výške preukázateľných nákladov.
§ 10
Náhrada škody
Ak napriek zákazu pestovania modifikovaných rastlín vznikne škoda pri nežiaducej prítomnosti modifikovaných rastlín, poškodený, vrátane vlastníka, na ktorého pozemku sa nachádza pestovateľská plocha, právo na náhradu škody19) od pestovateľa modifikovaných rastlín alebo pestovateľa, ktorý porušil zákaz podľa § 3.
§ 11
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým
a) ustanoví podrobnosti o preskúmavaní podmienok podľa § 3 ods. 2 písm. b) f) a h), a náležitosti informácie o výsledkoch preskúmania, vydá ministerstvo,
b)ustanoví podrobnosti o preskúmavaní podmienok podľa § 3 ods. 2 písm. a) g) vydá ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Na pestovanie modifikovaných rastlín, ktoré boli zákonne vysiate alebo vysadené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa nevzťahuje zákaz pestovania podľa § 3.
(2) Modifikované rastliny, ktoré nespĺňajú podmienky pestovania, musí pestovateľ modifikovaných rastlín vyradiť z pestovania najneskôr do 28. februára 2017.
(3) Kontrolný ústav môže rozhodnúť, že modifikované rastliny, ktoré neboli vyradené z pestovania do 28. februára 2017, budú zničené na náklady pestovateľa modifikovaných rastlín; odvolanie proti takému rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
(4) Kontrolný ústav vykoná prvú kontrolu u pestovateľa modifikovaných rastlín o splnení povinnosti podľa odseku 2 do 30. júna 2017.
§ 13
Záverečné ustanovenie
19) § 420a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č.448/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výsev, výsadba,“ a na konci sa pripája táto veta: „Zámerným uvoľňovaním nie je pestovanie na pokusné účely, najmä výsev a výsadba.5c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c) znie:
5c) Zákon č. .../2016 Z. z. o zákaze pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 15 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie:
„c) zákaz pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe podľa osobitného predpisu5c).“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
3.V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. vykonáva preventívne opatrenia na zamedzenie cezhraničnej kontaminácii do členských štátov, kde je pestovanie geneticky modifikovaných organizmov zakázané.10e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie:
10e) § 6 ods. 4 zákona č. .../2016 Z. z.“.
4.§ 38 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak sa zámerné uvoľňovanie plánuje na účely pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe podľa osobitného predpisu25a), súhlas ministerstva podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) je len predpokladom na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia touto formou a predpokladom na uplatnenie postupu podľa osobitných predpisov25b).
(4) Ministerstvo v konaní podľa § 34 37, najmä vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej únie spolupracuje a poskytuje súčinnosť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci postupu podľa osobitného predpisu.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:
25a) § 2 písm. e) zákona č. .../2016 Z. z.
25b) § 3 zákona č. 184/2006 Z. z.
§ 4 zákona č. .../2016 Z. z.
25c) § 4 ods. 4 a 5 zákona č. .../2016 Z. z.“.
5.Za § 40 sa vkladá nový § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1)Konania podľa § 33 37, ktoré neboli právoplatne ukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)Používatelia, ktorí na základe právoplatne ukončených konaní podľa § 34 37 zámerne uvoľnili geneticky modifikované organizmy spôsobom, ktorí sa považuje za pestovanie podľa osobitného predpisu25a) povinní zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu25b) do 29. februára 2017, inak orgán štátneho dozoru môže rozhodnúť, že geneticky modifikované organizmy, ktoré boli takto zámerne uvoľnené, zničí na náklady používateľa; odvolanie proti takému rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
Čl. III
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) písomný posudok o posúdení environmentálneho rizika podľa osobitného predpisu,4a)
d) súhlas na zavedenie do životného prostredia podľa osobitného predpisu4b).”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
4a) § 5 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 77/2005 Z. z.
4b) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.“.
2.V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Ak splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, kontrolný ústav vydá žiadateľovi doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej informácie podľa osobitného predpisu.4c) o tom, že zámer žiadateľa spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu4d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
4c) § 4 ods. 4 zákona č. .../2016 Z. z. o zákaze pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4d) § 3 ods. 2 zákona č. .../2016 Z. z.“.
3.V § 3 ods. 5 sa za slovo „lehote“ vkladajú slová „alebo ak písomná informácia doručená kontrolnému ústavu podľa osobitného predpisu.4c) uvádza, že zámer žiadateľa nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu4d)“.
4.V § 3 ods. 6 druhej vete sa za slová „30 dní” vkladajú slová „od doručenia písomnej informácie podľa osobitného predpisu.4c) o tom, že zámer žiadateľa spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu4d).“.
5.V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ak mu bola udelená sankcia podľa osobitného predpisu.4e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e znie:
4e) § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. .../2016 Z. z.“.
6.V § 8 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „informáciu o zámere podľa § 3 ods. 1 spolu s prílohami podľa § 3 ods. 2 a informáciu o zmene údajov podľa § 3 ods. 6 spolu s prílohami podľa § 3 ods. 2, v ktorých k takejto zmene došlo,“.
7.V § 14 sa za slovo „konanie“ vkladajú slová „o zápise do evidencie pestovateľov podľa § 3 ods. 5 a na konanie“.
8.Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016
Pestovateľ je povinný predložiť kontrolnému ústavu prílohy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak kontrolný ústav vyradí pestovateľa z evidencie pestovateľov. Predloženie príloh sa považuje za zmenu údajov podľa § 3 ods. 6.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Príloha k zákonu č. .../2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 1).