1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 ods. 3 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „to sa vzťahuje aj na konanie nenarodeného dieťaťa prostredníctvom jeho zákonných zástupcov“.
2.V čl. 7 ods. 2 druhej vete sa slová „Slovenskej republiky“ vypúšťajú a na konci sa pripájajú čiarka a tieto slová: „nie však pred touto ústavou a ústavnými zákonmi“.
3.V čl. 7 ods. 4 sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
4.V čl. 7 ods. 5 sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „nenarodených detí,“ a na konci sa pripájajú čiarka a tieto slová: „nie však pred touto ústavou a ústavnými zákonmi“.
2
5.Čl. 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Medzinárodnými zmluvami, ktoré v rozpore s morálnymi zásadami, a medzinárodnými zmluvami, ktoré nie v súlade s touto ústavou alebo s ústavným zákonom, nesmie byť Slovenská republika viazaná a takéto medzinárodné zmluvy nesmú byť ratifikované ani predbežne vykonávané.“.
6.Článok 12 znie:
Čl. 12
(1)Ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Nenarodené deti slobodné a rovné v právach zaručených nenarodeným deťom i v dôstojnosti; v právach zaručených ľuďom aj nenarodeným deťom i v dôstojnosti nenarodené deti rovné aj s ľuďmi. Ustanovením druhej vety nie dotknuté ustanovenia čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 piatej vety a šiestej vety. Nenarodené dieťa je ľudské embryo alebo ľudský plod v akomkoľvek štádiu jeho vývoja, a to od oplodnenia ľudského vajíčka alebo od iného zásahu do ľudského vajíčka spôsobujúceho schopnosť delenia ľudského vajíčka; na schopnosť ľudského embrya a ľudského plodu dokončiť svoj vývoj sa pritom neprihliada. Ustanovením štvrtej vety nie je dotknutý zákaz podľa čl. 16 ods. 2 písm. a). Základné práva a slobody neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2)Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Základné práva a slobody zaručené nenarodeným deťom sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým nenarodeným deťom bez ohľadu na ich pohlavie, zdravotný stav, rasu, farbu pleti, národný pôvod alebo sociálny pôvod, majetok, rod, iné postavenie alebo okolnosti začatia ich života, ako aj bez ohľadu na dôvody uvedené v prvej vete vzťahujúce sa na rodičov nenarodených detí. Nikoho, ani nenarodené dieťa nemožno z dôvodov uvedených v prvej vete a druhej vete poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
(3) Každý právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
(4) Nikomu, ani nenarodenému dieťaťu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“.
7.V čl. 13 ods. 1 písm. b) sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
3
8.V čl. 13 odsek 2 znie:
„(2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť len
a) touto ústavou,
b) za podmienok ustanovených touto ústavou zákonom, v ktorom možno obmedziť len tie základné práva a slobody, pri ktorých to táto ústava výslovne pripúšťa.“.
9.V čl. 13 ods. 3 sa vypúšťa slovo „Zákonné“ a slovo „obmedzenia“ sa nahrádza slovom „Obmedzenia“.
10.Článok 14 znie:
„Čl. 14
„(1) Každý má spôsobilosť na práva.
(2) Nenarodené dieťa spôsobilosť na práva, pričom pri práve nenarodeného dieťaťa vlastniť majetok a dediť platí podmienka podľa čl. 20 ods. 1 piatej vety a šiestej vety; pokiaľ ide o práva uvedené v tejto ústave, nenarodené dieťa spôsobilosť na tie z nich, ktoré nenarodenému dieťaťu výslovne zaručené.“.
11.V čl. 15 ods. 1 druhá veta znie: „Právo na život má aj nenarodené dieťa.“.
12.V čl. 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ľudský život je chránený od vzniku nenarodeného dieťaťa až po prirodzenú smrť.“.
13.V čl. 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nenarodené dieťa nesmie byť pozbavené života, pričom sa súčasne zohľadňuje právo matky nenarodeného dieťaťa na život.“.
14.V čl. 15 ods. 3 sa za slovo „smrti“ vkladá čiarka a slová „sa nepripúšťa“ sa nahrádzajú slovami „úmyselný potrat, eutanázia a asistovaná samovražda sa nepripúšťajú“.
15.V čl. 15 odsek 4 znie:
„(4) Nie je porušením práv podľa odsekov 1 a 2, ak
a) bola fyzická osoba pozbavená života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné; ustanovenie tohto písmena sa nevzťahuje na nenarodené dieťa,
b) bolo nenarodené dieťa neúmyselne pozbavené života v dôsledku nutnej obrany, krajnej núdze a oprávneného použitia zbrane,
4
c) bol život nenarodeného dieťaťa neúmyselne a nepriamo ukončený v dôsledku uplatnenia výnimky podľa čl. 16 ods. 2 písm. o) bodu 2b.“.
16.Čl. 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Výnimky podľa odseku 4 sa nevzťahujú na zákazy uvedené v odseku 3.“.
17.Článok 16 znie:
Čl. 16
(1) Nedotknuteľnosť osoby a nenarodeného dieťaťa je zaručená.
(2) Zakazujú sa
a)akékoľvek zásahy okrem prirodzeného oplodnenia ženskej pohlavnej bunky mužskou pohlavnou bunkou spôsobujúce alebo s cieľom spôsobiť delenie ľudského vajíčka, vznik nenarodeného dieťaťa alebo organizmu obsahujúceho ľudské prvky,
b)umelé oplodnenie ľudského vajíčka,
c)asistovaná reprodukcia,
d)prenos nenarodených detí,
e)predimplantačná genetická diagnostika,
f)diagnostické prenatálne vyšetrenia ohrozujúce život nenarodeného dieťaťa,
g)eugenické praktiky vo vzťahu k osobám a nenarodeným deťom, najmä tie, ktoré zamerané na ich selekciu,
h)náhradné materstvo,
i)využívanie ľudského tela, tela nenarodeného dieťaťa, organizmu nenarodeného dieťaťa a ich častí na dosiahnutie zisku,
j)akékoľvek klonovanie človeka a nenarodeného dieťaťa,
k)biomedicínsky výskum na živých nenarodených deťoch bez zdravotnej indikácie,
l)odoberanie, získavanie a využívanie buniek nenarodených detí vrátane embryonálnych kmeňových buniek a iných častí nenarodených detí na akýkoľvek účel, ak ďalej nie je ustanovené inak; tento zákaz sa nevzťahuje na
1.liečbu samotného nenarodeného dieťaťa; tým nie dotknuté iné zákazy podľa tejto ústavy,
2.odoberanie, získavanie a využívanie častí mŕtvych nenarodených detí, ktoré neboli úmyselne pozbavené života, výlučne na liečebné účely, vedecké účely alebo výučbové účely, ak splnené podmienky ustanovené v tejto ústave a v zákonoch vrátane týchto podmienok:
2a.bol udelený predchádzajúci súhlas rodičov mŕtveho nenarodeného dieťaťa,
5
2b.nejde o zisk, priemyselné účely, obchodné účely alebo komerčné účely,
m) génová terapia a génové techniky na pohlavných bunkách človeka a na bunkách nenarodeného dieťaťa,
n)spájanie ľudských genetických prvkov a zvieracích genetických prvkov,
o) všetky činnosti
1. vrátane uvádzania na trh, distribúcie, obchodovania, dovozu, vývozu, tranzitu, výroby, predaja, používania a činností na úseku humánnej farmácie s výrobkami a prostriedkami, ktorých terapeutickou indikáciou, terapeutickým použitím alebo účelom je spôsobenie ukončenia života nenarodeného dieťaťa alebo eutanázie, alebo ktoré majú alebo môžu mať kontragestačný účinok alebo intercepčný účinok,
2. , ktorých následkom
2a. je ukončenie života nenarodeného dieťaťa,
2b. môže byť ukončenie života nenarodeného dieťaťa okrem tejto výnimky: ak je život matky nenarodeného dieťaťa bezprostredne ohrozený, nezakazujú sa tie činnosti, ktoré v rámci jej liečby bezprostredne nevyhnutné na záchranu jej života a pri ktorých nie je možné ako ich prípadný následok vylúčiť neúmyselné a nepriame ukončenie života nenarodeného dieťaťa; táto výnimka platí, len ak život matky nenarodeného dieťaťa nie je možné zachrániť bez takého prípadného následku na jej nenarodené dieťa; touto výnimkou nie je dotknutý zákaz úmyselného potratu,
2c. je alebo môže byť eutanázia,
2d. je alebo môže byť kontragestačný účinok alebo intercepčný účinok,
p) sterilizácia človeka a nenarodeného dieťaťa.
(3)Zákazy podľa odseku 2 nemožno okrem výnimiek uvedených v odseku 2 písm. l) a odseku 2 písm. o) bode 2b obmedziť.
(4)Nedotknuteľnosť súkromia osoby a nenarodeného dieťaťa je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených touto ústavou a zákonom.
(5)Nikoho, ani nenarodené dieťa nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“.
18.V čl. 18 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodených detí“.
19.V čl. 19 odsek 1 znie:
„(1) Každý vrátane nenarodeného dieťaťa právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti. Každý má právo na ochranu mena.
6
20.V čl. 19 ods. 2 sa za slovo „Každý“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.
21.V čl. 19 ods. 3 sa za slovo „Každý“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „svojej osobe“ sa nahrádzajú slovom „sebe“.
22.V čl. 20 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Právo vlastniť majetok aj nenarodené dieťa, ak sa narodí živé. Dedenie sa zaručuje aj nenarodenému dieťaťu, ak sa narodí živé.“.
23.V čl. 20 ods. 3 druhej vete sa za slovo „iných“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.
24.V čl. 20 ods. 3 tretej vete sa za slová „ľudské zdravie“ vkladajú slová „vrátane zdravia nenarodených detí“.
25.V čl. 21 ods. 3 prvej vete sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „a nenarodených detí“ a za slovo „iných“ sa vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.
26.V čl. 21 ods. 3 prvej vete sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „a nenarodených detí“ a za slovo „iných“ sa vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.
27.V čl. 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodených detí“.
28.V čl. 26 ods. 4 sa za slovo „iných“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.
29.V čl. 28 ods. 2 prvej vete sa za slovo „iných“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.
30.V čl. 29 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodených detí“.
31.V čl. 37 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodených detí“.
32.Článok 40 znie:
Čl. 40
7
Každý vrátane nenarodeného dieťaťa právo na ochranu zdravia. Nenarodené deti a zdravotne poistené fyzické osoby majú právo na účinnú bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“.
33.V čl. 41 odsek 1 znie:
„(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana nenarodených detí, detí a mladistvých. Rodičmi dieťaťa jeden muž a jedna žena. Rodičmi nenarodeného dieťaťa jeden muž a jedna žena.“.
34.V čl. 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva a žiadnym iným osobám ako manželom nesmie byť právnym poriadkom Slovenskej republiky priznaná osobitná ochrana a osobitné práva a osobitné povinnosti, ktoré právnym poriadkom Slovenskej republiky priznané iba manželstvu a manželom. Registrované partnerstvo sa zakazuje.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
35.V čl. 41 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Dieťa môže byť zverené do predosvojiteľskej starostlivosti alebo osvojené, iba ak je to v jeho najlepšom záujme a ak to nie je v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky. Dieťa môžu osvojiť a následne voči nemu vykonávať rodičovské práva a povinnosti iba manželia, ktorými jeden muž a jedna žena, jeden z takýchto manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v takomto manželstve, alebo takýto pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa, alebo výnimočne aj osamelá osoba; to sa primerane vzťahuje aj na zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti. Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť a následne voči nemu vykonávať rodičovské práva a povinnosti len manželia, ktorými jeden muž a jedna žena; to sa primerane vzťahuje aj na zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti. Okrem osoby, ktorá je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky voči dieťaťu oprávnená vykonávať rodičovské práva a povinnosti, ich nesmie žiadna ďalšia osoba vykonávať. Osvojiť dieťa do cudziny možno za splnenia podmienok uvedených v tomto odseku, v odseku 7 a v zákone iba výnimočne.
(7) V rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky a so záujmom dieťaťa je všetko vrátane predpisov, rozhodnutí, zmlúv, osvedčení, listín a prejavov vôle, čo alebo by v budúcnosti malo účinky, ktoré v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 6. Ak ide o vzťahy s medzinárodným prvkom, právny predpis cudzieho štátu, ktorý spĺňa predpoklady podľa prvej vety, sa nesmie použiť. Plánované zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti podľa medzinárodného dohovoru, ktoré spĺňa predpoklady podľa prvej vety, a plánované osvojenie podľa medzinárodného dohovoru, ktoré spĺňa predpoklady podľa prvej vety, sa nesmie odsúhlasiť ani vykonať. Cudzie rozhodnutie, cudziu zmluvu, cudzie
8
osvedčenie, cudziu listinu alebo cudzí prejav vôle, ktoré spĺňajú predpoklady podľa prvej vety, v Slovenskej republike nemožno uznať, vykonať a nemôžu mať v Slovenskej republike právne účinky. Súd a iný orgán verejnej moci na ustanovenia tohto odseku prihliada aj bez návrhu.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
36. V čl. 41 odsek 9 znie:
„(9) Podrobnosti podľa odsekov 1 až 8 ustanoví zákon.“.
37.V čl. 44 ods. 1 sa za slovo „Každý“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.
38.V čl. 46 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Práva podľa odsekov 1 až 3 má aj nenarodené dieťa.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
39.V čl. 47 ods. 2 sa za slovo „Každý“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a na konci sa pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „ak je účastníkom konania nenarodené dieťa, toto právo uplatňuje prostredníctvom svojich zákonných zástupcov“.
40.V čl. 47 ods. 3 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „to sa vzťahuje aj na nenarodené deti za podmienok uvedených v čl. 12 ods. 1“.
41.V čl. 48 ods. 1 prvej vete sa za slovo „Nikoho“ vkladajú čiarka a slová „ani nenarodené dieťa“.
42.V čl. 48 odsek 2 znie:
„(2) Každý vrátane nenarodeného dieťaťa právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Každý vrátane nenarodeného dieťaťa právo, aby sa jeho vec prerokovala v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom; nenarodené dieťa uplatňuje toto právo prostredníctvom svojich zákonných zástupcov. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.“.
43.V čl. 51 ods. 2 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „ak ide o práva osôb a nenarodených detí na život, na nedotknuteľnosť a na zachovanie ľudskej dôstojnosti, rozsah ich obmedzenia v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu nesmie byť okrem nevyhnutného núteného pobytu a nevyhnutnej evakuácie väčší od výnimiek uvedených v čl. 15 ods. 4, čl. 16 ods. 2 písm. l) a čl. 16 ods. 2 písm. o) bode 2b“.
9
44.Článok 51 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Základné práva a slobody nenarodeného dieťaťa uvedené v druhom oddiele základnými ľudskými právami a slobodami.
45.V čl. 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nenarodené deti cudzincov požívajú v Slovenskej republike základné ľudské práva a slobody zaručené touto ústavou výslovne aj nenarodeným deťom.“.
46.V čl. 84 ods. 3 sa slová „podľa čl. 102 písm. o)“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 102 ods. 1 písm. n)“.
47.V čl. 86 písm. d) sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „nenarodených detí, a na konci sa pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „Národná rada Slovenskej republiky nesmie vysloviť súhlas s takou medzinárodnou zmluvou, ktorá podľa rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je v súlade s touto ústavou alebo s ústavným zákonom“.
48.V čl. 102 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až u) sa označujú ako písmená b) až t).
49.V čl. 102 ods. 2 sa slová „podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j), ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena k)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b), podľa písmena i), ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena j)“.
50.V čl. 105 ods. 1 prvej vete sa slová „podľa čl. 102 ods. 1 písm. a), b), c), n) a o)“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 102 ods. 1 písm. a), b), m) a n)“.
51.V čl. 105 ods. 1 štvrtej vete sa slová „podľa čl. 102 ods. 1 písm. d), g), h), l), m), s) a t) p“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 102 ods. 1 písm. c), f), g), k), l), r) a s)“.
52.Článok 113 znie:
10
Čl. 113
Vláda je povinná
a)do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery,
b)podať návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade každej dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavnými zákonmi.“.
53.V čl. 119 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená h) až p).
54.V čl. 125a odsek 2 znie:
„(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 je povinná podať ústavnému súdu vláda
predtým, ako predloží dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.“.
55.V čl. 127 ods. 1 sa za slovo „sťažnostiach“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
56.V čl. 127 ods. 3 sa za slovo „tomu“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.
57.V čl. 129 ods. 8 prvej vete sa za slová „verejnej moci,“ vkladajú slová „nenarodené deti,“.
58.V čl. 130 ods. 1 písm. i) sa za slovo „každý“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.
59.V čl. 134 ods. 4 sa za slová „prirodzených práv“ vkladajú slová „nenarodeného dieťaťa a“.
60.V čl. 142 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Právomoc slovenského súdu je výlučne daná v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých vrátane úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a v konaniach o osvojiteľnosti, o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, o osvojenie a o povolenie uzavrieť manželstvo maloletému, ak ide o maloleté dieťa, ktoré na území Slovenskej republiky svoj obvyklý pobyt, ktorého obvyklý pobyt nemožno určiť alebo ktoré je slovenským občanom.“.
61.V čl. 149 sa za slovo „záujmy“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
11
62.V čl. 151a ods. 1 prvej vete sa za slovo „slobody“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
63.V čl. 151a ods. 1 druhej vete sa za slovo „slobodu“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
64.V čl. 151a ods. 2 sa za slovo „priznanú“ vkladajú slová „nenarodenému dieťaťu,“.
65.V čl. 151a ods. 6 sa za slová „o uplatňovaní práv“ vkladajú slová „nenarodených detí,“.
66.V čl. 152 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Uplatňovanie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie musí byť v súlade s touto ústavou.“.
67.Čl. 152 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Práva a slobody nenarodeného dieťaťa podľa druhej hlavy druhého oddielu základnými ľudskými právami a slobodami. Za medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách sa považujú aj medzinárodné zmluvy, ktoré tieto práva a slobody zaručujú nenarodeným deťom.“.
68.Za čl. 154d sa vkladá čl. 154e, ktorý znie:
Čl. 154e
„(1) Ustanovenia tejto ústavy v znení účinnom od 1. marca 2016 sa vzťahujú aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016.
(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je povinné prijať všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika k 1. marcu 2016 viazaná, a právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie právne záväzných pre Slovenskú republiku k 1. marcu 2016 s touto ústavou účinnou od 1. marca 2016 a na ukončenie viazanosti Slovenskej republiky takýmito medzinárodnými zmluvami a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré nie je možné zosúladiť s touto ústavou účinnou od 1. marca 2016 tak, aby boli tieto opatrenia platné a účinné v čo najkratšom možnom čase. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté ustanovenia čl. 7 ods. 2 a 5 a čl. 152 ods. 4 v znení účinnom od 1. marca 2016.
(3) Na konania o osvojenia maloletých detí do cudziny začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2016 sa vzťahujú ustanovenia tejto ústavy v znení účinnom od 1. marca 2016.“.
Čl. II
12
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.